Beslut om skolnedläggningen fattat

Ikväll gick då majoritetens förslag om skolnedläggningarna igenom i fullmäktige. Vänsterpartiet, tillsammans med FP, C och KD yrkade på en återremiss på förslaget bland annat på grund av den korta tidsplanen och avsaknaden av en långsiktig planering för bildningsnämndens verksamhetsområde.

Den sammanhållna, likvärdiga skolan som skulle vara en garant för alla elevers lika rätt till kunskap och utveckling har allvarligt naggats i kanten av kommunaliseringen, friskolereformen och det fria skolvalet. När kommunen inte längre kan bestämma över antalet skolor man behöver i kommunen och var de skall vara placerade och saknar vetorätt mot etableringen av privatskolor så blir det onekligen väldigt svårt att planera för framtiden.

Eftersom man från kommunledningens sida var så orolig över anhöriginvandringen att man ville träffa integrationsministern kanske man skulle ordna ett möte med utbildningsministern för att framföra sin oro över hotet från friskolereformen och hotet från etableringen av privatskolor som påtvingas kommunerna.

Förslaget kom oss fullmäktigeledamöter tillhanda i Fredags.  De av oss som inte sitter i kommunstyrelsen eller bildningsförvaltningen har alltså haft tre dagar på oss att ta ställning till förslaget. Tre dagar att ta ställning till en omfattande omorganisation av bildningsnämndens verksamhetsområde. Dessutom så hade underlaget sina brister vad gäller konsekvensanalyser. I det läget kan man inte göra annat än yrka på återremiss.

Den kritik som har framförts från olika håll och som är samstämmig är den korta tidsplanen vilket skapar oro. Dessutom kommer inte bildningsförvaltningen att göra några större besparingar under innevarande år. Vi efterlyste från vänsterns sida en mer långsiktig planering. Vi förstår att någonting behöver göras för att möta den kommande situationen vad gäller elevunderlaget och hotet från privatskolor. Vad vi framförallt vänder oss mot och är kritiska till är den korta tidsplanen. Inte ens det reviderade förslaget att det skall ske successivt under hösten är tillfredsställande.

Utöver detta så är ett av de tyngst vägande argumenten mot en nedläggning av Nävertorpsskolan det man finner i remissvaret från FUB.  Föreningen för Barn, Unga och Vuxna med Utvecklingsstörning i Katrineholm, Flen och Vingåker. De hyser en stark oro, en oro som vi från vänsterpartiet delar, för att särskolans elever kommer att drabbas av isolering och exkludering.

I remissvaret skriver man från FUB:

FUB:s utgångspunkt är, och har alltid varit, att särskolan ska ha sin verksamhet förlagd till en ”vanlig” grundskola i anpassade och ändamålsenliga lokaler med tillräcklig och kvalificerad pedagogisk personal. Att vara omgiven av grundskoleelever i sin egen ålder är förutsättningen för en verklig integration och inkludering av elever med utvecklingsstörning. Detta är viktigt inte bara för särskolans elever utan för alla. Att i sin skolvardag få uppleva och omges av elever med alla de olikheter som finns i vårt samhälle ger förutsättningarna för att uppskatta olikheterna även i vuxenlivet.

Vidare skriver man.

Det liggande förslaget från Bildningsförvaltningen fortsätter denna utveckling mot en exkludering och isolering av elever med utvecklingsstörning, tvärtemot den inriktning mot inkludering och en skola för alla med ”respekt för varandras olikheter” och ”interpersonell, interkulturell och social kompetens samt medborgerlig kompetens” som bl a Skolplanen och andra dokument formulerar.

Det är ganska tunga och allvarliga synpunkter som jag tycker att man borde ha beaktat. Risken är annars att vi för dessa elever vrider klockan tillbaks.

I förslaget nämner man bara i förbifarten att man bör sätta in särskilda åtgärder för att kompensera för de negativa effekterna för grundsärskolans och träningsskolans elever och att ägna uppmärksamhet åt de segregerande effekterna som förslaget innebär för både svenskfödda och nysvenska elever. Det betyder alltså att det finns ingen plan för detta i dagsläget. Vi menar att dessa åtgärder redan nu borde vara på plats i förslaget och det visar också på att det hela går för fort fram.

Läs även vad Jan Guillou skriver om klassklyftorna och privatiseringen i den svenska skolan.

http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/janguillou/article14921974.ab

En tanke på “Beslut om skolnedläggningen fattat”

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: