Lite från Katrineholms Kommunfullmäktige 20/5-2013

Följande reservationer och yrkanden lämnades in av Vänsterpartiets fullmäktigegrupp under gårdagens möte. Läs även våra kommentarer och vad vi hade att säga på de olika ärenden som fanns på dagordningen.

Reservation i ärendet ”kostpolitiska programmet”

Vi delar Miljöpartiets kritik om att följa Livsmedelsverkets råd om kost för kommunens barn. Även vi önskar att hänsyn tas till de nya rönen när det gäller fett och snabba kolhydrater. Det känns inte klokt att fatta beslut efter rekommendationer som redan anses förlegade.

Under rubriken Äldreomsorg står ”som brukare ska man kunna få styra mer av vårdens och omsorgens innehåll. Inom hemtjänsten ska brukaren själv kunna välja utförare av vård- och service”. Vi förutsätter att man inte måste välja en privat utförare av vård, för att få välja vilken mat man ska äta.

Därför reserverar vi oss i ärendet.

Katrineholm 2013-05-20

Evelina Back (V) Tony Rosendahl (V)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning-Resultatutjämningsreserven

Kommunfullmäktige, som är kommunens högst beslutande organ är den som lägger fast budgetramarna för nämnderna, det är kommunfullmäktige som också beslutar om skattesatsen och det är kommunfullmäktige som beslutar i frågor av större vikt för kommunen. Därför anser vi att det också skall vara kommunfullmäktige som beslutar om hur och när resultatutjämningsreserven skall användas.

Vi yrkar att:

Under paragraf 2, andra stycket i Riktlinjer för god ekonomisk hushållning i Katrineholms kommun-Att första meningen –Kommunstyrelsen förfogar över resultatutjämningsreserven och beslutar när medel kan tas i anspråk-ändras till:

Kommunfullmäktige förfogar över resultatutjämningsreserven och beslutar när medel kan tas i anspråk.

Tony Rosendahl (V)          Lotta Back (V)

Katrineholm 2013-05-20

Kommunfullmäktige 2013-05-20

Idrottspolitiska programmet

Bra att det finns Jämlikhets, integration, jämställdhet och barnperspektiv med i dokumentet. Likaså det är viktigt att man i programmet tar avstånd från specialisering, toppning och elitsatsningar i för tidiga åldrar. Att medel tilldelas proportionerligt mellan flickor och pojkars idrottsutövande. Vi vet av hävd att det traditionellt har satsats mer på pojkars och mäns idrottsutövande än flickors och kvinnors.

Anläggningarna byggs, drivs och utnyttjas rationellt så att föreningarna och dess medlemmar har rimliga (tolkningsfråga) kostnader för sitt idrottsutövande. Då är det viktigt att vi håller avgifterna på en så låg nivå som möjligt.

Hur gör vi Idrottsanläggningarna tillgängliga för alla ur ett socioekonomiskt perspektiv? Att idrotta och att delta i olika föreningsaktiviteter kostar pengar och därmed blir även tillgången till idrottsanläggningar en klassfråga. Man pratar om ekonomiskt tillgänglighet. Socialförvaltningen tar upp viktiga synpunkter när man skriver -Därför är det viktigt att samverkan med kommunen sker när det gäller barn och ungdomar som har svårigheter att delta i idrottsutövning av ekonomiska, sociala eller andra skäl. Hur fångar vi upp de här barnen och ungdomarna och ger de möjligheter att delta?

Utformningen av våra skolgårdar är också en viktig aspekt när det gäller att främja hälsan och fysisk aktivitet. För många barn så är kanske de aktiviteterna den enda formen av fysisk aktivitet som man ägnar sig åt under dagen och därför är det viktigt att skolgårdarna och närmiljön är utformade så att de väcker lusten och inbjuder till aktivitet. Bygglagstiftningen ger kommuner rätt att kräva fria ytor vid skoletableringar och vi vet att en del kommunaltfinansierade privatskolor sparar in just på närmiljön och begränsar därmed elevernas möjligheter till fysiska aktiviteter på rasterna. De pengar man sparar plockar man ut som vinst istället. Därför är det viktigt att man från kommunens sida bevakar detta och ställer tydliga krav.

Om intentionerna i det idrottspolitiska programmet kan implementeras så är det bra.

Kostpolitiska programmet

Vi har precis antagit det idrottspolitiska programmet. Fysisk aktivitet och kost går hand i hand och jag delar många de synpunkter som finns när det gäller intaget av fullfetsprodukter kontra den traditionella tallriksmodellen och lågfett produkter som ofta innehåller en mängd kemikalier och palmolja mm, även om det behövs mer forskning på området så att man kan kartlägga de långsiktiga effekterna av en sådan kosthållning. Vad vi däremot vet och som är vetenskapligt fastlagt är att intaget av snabba kolhydrater och sockerarter kopplad till fysisk inaktivitet leder till hälsoproblem i form av hjärt-kärl sjukdomar, diabetes mm. Vi har precis antagit ett viktigt dokument, det idrottspolitiska, där vi betonar vikten av fysisk stimulans och sunda levnadsvanor. En hälsosammare kost är en del av detta och därför går dessa två program hand i hand.

Hantering av statsbidrag inom flyktingmottagning

Revisionsrapporten konstaterar att Katrineholms kommun inte erhåller statlig grundersättning då kommunen inte har någon överenskommelse med Migrationsverket och länsstyrelsen om flyktingmottagning. Man har inte heller något avtal om mottagande av ensamkommande flyktingbarn. Därmed går man också miste om medel motsvarande närmare en miljon kronor. Man är heller inte berättigad att söka medel för utveckling av beredskap, mottagningskapacitet och samverkan inom flyktingmottagandet som fördelas regionalt. Man går också miste om de arbetstillfällen som mottagande av ensamkommande flyktingbarn skulle ge.

De tre förslagspunkterna i ärendet har vi inget emot, tvärtom, det är bra att det blir tydligare med ansvarsfördelningen eftersom det har funnits brister i rutinerna och kännedom om ansvarsfördelning.

Däremot anser vi att kommunen skall teckna ett avtal med migrationsverket och länsstyrelsen om flyktingmottagning och om mottagande av ensamkommande flyktingbarn.

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Jag tillhör de som anser att en kommun skall kunna budgetera över en konjunkturcykel. Kommunallagen har varit inskränkande på just den punkten. Det här är ett steg i rätt riktning och en möjlighet att kunna täcka upp vid konjunktursvängningar utan at behöva ta till minskade budgetramar för nämnderna och personaluppsägningar. Man kan inte leka jo-jo med kommunens verksamheter.

Kommunfullmäktige, som är kommunens högst beslutande organ är den som lägger fast budgetramarna för nämnderna, det är kommunfullmäktige som också beslutar om skattesatsen och det är kommunfullmäktige som beslutar i frågor av större vikt för kommunen. Därför anser vi att det också skall vara kommunfullmäktige som beslutar om hur och när resultatutjämningsreserven skall användas.

Bildande av dotterbolag och överflyttning av fastigheter KFAB

Det övergripande allmännyttiga syftet för ett kommunalt bostadsföretag är att främja bostadsförsörjningen i kommunen och i det ansvaret ingår även ett samhällsansvar vilket också inbegriper ett socialt ansvarstagande. Rätten till bostad är en grundläggande social rättighet och ett av allmännyttans viktigaste uppdrag är att sörja för bostadsförsörjningen i kommunen. Därigenom blir allmännyttan en viktig grundsten i kommunens boendeplanering.

Det är vänsterns uppfattning att allmännyttan skall drivas utifrån demokratiska principer utan vinstsyfte och utifrån en långsiktig självkostnadsprincip. Vi anser att bostäder i allmännyttan inte skall säljas ut om inte mycket särskilda skäl föreligger.

När det gällde majoritetens förslag om en utförsäljning av 12-14% av KFAB.s bestånd så fanns det inget underlag i de handlingar vi fullmäktigeledamöter fick om vilka områden eller vilka fastigheter som berördes. Vi hade bland annat följande frågeställningar på majoritetens förslag.

Hur många lägenheter rör det sig om?

Kommer nybyggnationen att motsvara det som säljs av? Nej. Det betyder att allmännyttan kapacitetsmässigt utarmas.

Vill vi fortsätta att ha en närvaro i kransorterna? Berörs Valla och Forssjö till exempel där vi har stora arbetsgivare och ett behov av bostäder för deras anställda?

Vilka blir konsekvenserna? Hur påverkas bostadsförsörjningen på det hela i kommunen? Hur påverkar det här möjligheten till sociala kontrakt?

Några svar på våra frågor fick vi inte och eftersom det inte gick att överblicka konsekvenserna av förslaget valde vi att rösta emot utförsäljningen. Vänsterpartiet i Katrineholm tänker inte bidra till en utarmning av allmännyttan och dess roll i kommunen.

Därför deltog vi inte heller vid beslutet om bildandet av ett dotterbolag för att sälja ut delar av KFAB.s fastighetsbestånd.

Tony Rosendahl Ordförande för Vänsterpartiet i Katrineholm

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: