Lite smått och gott från kommunpolitiken

Jag har inte hunnit uppdatera bloggen på sista tiden då jag har haft fullt upp men jag tänkte försöka komma igång igen. Här nedan kan ni läsa lite om vad jag och vår fullmäktigegrupp har haft för oss på sista tiden i kommunpolitiken. Först lite om hur vi ställde oss på senaste kommunfullmäktige i olika frågor och där bland annat logistikcentrum och vår motion om att fasa ut FAS-3 i kommunal regi var uppe till beslut.

Försäljning av kommunens andel i Logistikposition Katrineholm AB

Kommunen äger 49 % av aktierna i Logistikposition Katrineholm AB och ville sälja sin del till Catena. Vi valde att ställa oss bakom försäljningen. Följande frågor lyfte jag upp tidigare på kommunstyrelsen innan fullmäktigemötet.

Har en oberoende värdering av marken gjorts? Nej det hade det inte men den samlade bedömningen från tjänstemännen var att det var ett rimligt pris att sälja för, 105 kronor kvadratmetern. Säljer vi till en marknadsmässig pris? Ja, återigen enligt den samlade tjänstemannabedömningen.

Logistikposition har haft en minskad omsättning de senaste åren och värdet på bolaget har minskat. Varför vill vi sälja nu? Om det nu är så att det börjar röra på sig och fler företag vill in på logistik centrum och Catena ser affärsmöjligheter, vill inte kommunen ha en del av den kakan och de intäkter som det medför? Vill inte vi ha en fortsatt insyn och kontroll över händelseförloppet och logistikcentrums fortsatta utveckling? Det höll majoriteten med om.

Under kommunfullmäktige dök det heller inte upp någon ny information som gjorde att vi skulle ha ändrat vår inställning till en försäljning. Därför röstade vi ja.

Vår linje har varit att vi inte vill släppa kontroll och inflytande över logistikcentrum tills vi åtminstone får tillbaka de pengar vi har investerat i området. Och finns det en möjlighet att området kan generera intäkter och vinster för kommunen så skall vi ta tillvara den möjligheten.  Att vara med i bolag där vi är minoritetsägare har inget värde i sig. Jag ser helst att vi i så fall är majoritets eller helägare.

Sörmland Vatten och avfall AB 

I styrdokumenten till Sörmland Vatten och Avfall AB som skulle antas ville majoriteten minska antalet ledamöter i bolagsstyrelsen och slopa suppleanterna. Det innebär att färre partier får möjlighet till insyn i bolaget och att den demokratiska kontrollen urholkas och minskas. Vi reserverade oss mot den punkten tillsammans med MP och C. 

Revisionsberättelse och beslut om ansvarsfrihet. 

Från oppositionen ville vi att revisionen skulle granska de senaste turerna med kommunens utbetalningar till Green Cargo och Van Dieren för marknadsföringsinsatser utan skriftliga avtal. Därför ville vi från oppositionen inte ge ansvarsfrihet för den delen av revisionsrapporten som omfattar kommunstyrelsen då de frågorna ligger under den och samhällsbyggnadsförvaltningen. Det här ställde till oreda och det blev en smått kaotiskt tillställning där ingen riktigt visste hur man skulle gå vidare med ärendet. Jag frågade både kommunchefen och kommunjuristen från talarstolen flera gånger om man kunde göra som så att man lyfter ut en del av beslutet och återremitterar den. Ingen av dem ville eller fick svara på frågorna. Det blev en minoritets återremiss men presidiet klantade till det då beslutet verkade bli att hela revisionsberättelsen återremitterades. SKL har senare sagt att så kan man inte göra men nu är det gjort i alla fall och revisionens ordförande har också sagt att de kommer att granska de utbetalningar som har gjorts. Fortsättning följer!

Motion om Fas 3 

Vår motion om att fasa ut fas 3 ansågs besvarad och ni kan läsa här nedan både motionen och min plädering. Nu har regeringen beslutat att avskaffa fas 3 men det kommer att ta några år och vi ansåg att motionen kunde bifallas i alla fall för att skynda på processen i Katrineholm. Det roliga är att majoriteten tackade oss för att vi hade lyft upp och drivit den här viktiga frågan och de välkomnar också att Fas 3 avskaffas men de ville inte bifalla motionen och de har tidigare inte heller velat avskaffa de kommunala FAS-3 platserna förranns nu när regeringen har beslutat om en utfasning!

Fasa ut FAS 3 i kommunal regi

FAS-3 är idag Sveriges största arbetsgivare. Idag ligger antalet ”pysselsatta” i FAS-3 på närmare 36 000 personer. De rödgröna partierna drev igenom ett beslut i Sveriges riksdag om ett stopp för anvisning till nya FAS-3 platser. Trots detta fortsätter anvisningarna, nu under ett annat namn, sysselsättningsfasen, och de kosmetiska förändringarna som regeringen infört döljer inte det faktum att FAS-3 är en återvändsgränd för de allra flesta med raserad ekonomi och små möjligheter att bryta sig loss och komma in på den reguljära arbetsmarknaden. Många som drabbats av FAS 3 upplever åtgärden som ett straff, där man har sämre chans till att få jobb än vad man hade innan man blev placerad i åtgärden. Mindre än två procent av de som är placerade i FAS 3 kommer ut i anställning.

Katrineholms kommun är själv en anordnare av FAS 3 med ett hundratal platser. Vänsterpartiet är av den åsikten att kommunen inte skall vara med och legitimera ett system som låser in människor med låg ersättning och som det är svårt att bryta sig loss ur. Att säga upp avtalet med arbetsförmedlingen är det enklaste sättet att skrota FAS 3 i kommunal regi men kommunen måste samtidigt ta ansvar för de människor som man har haft i systemet.

I Göteborg, som styrs av de rödgröna partierna, bestämde man sig, på initiativ av Vänsterpartiet, att skrota FAS 3 i kommunal regi. I korthet gick projektet ut på att säga upp avtalet med arbetsförmedlingen samtidigt som man erbjöd deltagarna en anställning under ett år på ett särskilt avtal för beredskapsanställningar. På så sätt fick dessa människor en anställning med lön vilket ger möjligheten att kvalificera sig till A-kassa. En annan fördel är att det gör det möjligt att delta i andra arbetsmarknadsåtgärder vilket förhoppningsvis gör det lättare att få arbete efter avslutad anställning.

I Göteborg började man första året med hälften av deltagarna, de som hade försörjningsstöd, och man prioriterade barnfamiljer. Samtidigt uppmanade man de deltagande att gå med i A-kassan.

Året efter fortsatte man med de resterande platserna. I slutfasen så har man ett samarbete med arbetsförmedlingen där man fångar upp människor som är på väg in i FAS 3 och erbjuder de att delta i projektet. Göteborg har nu fasat ut FAS 3 i kommunal regi.

Vänsterpartiet föreslår därför kommunfullmäktige i Katrineholm att:

Besluta att kommunstyrelsen ges i uppdrag att omgående utreda förutsättningarna för, och därefter införa ett liknande program som Göteborgsmodellen med syfte att fasa ut FAS 3 i kommunal regi.

Tony Rosendahl (V)                               Lotta Back (V)

 

Den här motionen lämnades in för drygt ett år sedan och i svaret kan man läsa att en anledning till att beredningen har tagit tid var det osäkra parlamentariska läget under hösten 2014 efter valet med allt vad det innebar för regeringens budget och deras arbetsmarknadspolitiska insatser. Nu har vi ett annat läge och jag skall återkomma till det.

När det gäller själva svaret på motionen så föreslår kommunstyrelsen att den skall anses vara besvarad med hänvisning till de yttranden som kommit in från Viadidakt och Socialnämnden.

I deras yttranden så hänvisar man till kommunens projekt Arbetslinjen och menar att den modellen har stora likheter, med vissa skillnader, med det som föreslås i motionen.

Det menar jag inte stämmer och kommunledningsförvaltningen drar samma slutsats i sin bedömning där yttrandena från båda nämnderna mest handlar om Arbetslinjen, och arbetslinjen är inte synonymt med fas 3. Det uttalade syftet med vår motion är just att avveckla de FAS-3 platser som finns i kommunal regi och ersätta det med nånting bättre. Arbetslinjen har inte som syfte att avveckla fas-3 och majoriteten har inte heller uttalat att man vill göra det. Därför kan inte heller motionen anses vara besvarad.

Det finns ett annat problem med Arbetslinjen också och det handlar om just de skillnader som vi föreslår jämfört med arbetslinjen. Problemet är att den alldeles för korta anställningstiden på 6 månader och anställningsgraden på 75 % s gör att man inte kvalificerar sig för A.kassa och riskerar att åter hamna i behov av försörjningsstöd. Det här var ett av de problem som togs upp av tjänstemännen när vi hade en föredragning om Arbetslinjen i kommunstyrelsen. Det problemet löser vi genom det vi föreslår i motionen.

Varför är FAS-3 dålig?

FAS-3 infördes av moderaterna och deras allierade i regeringen och är förmodligen den mest misslyckade arbetsmarknadsåtgärden i modern tid. Till och med en av arkitekterna, moderaten Sven Otto Littorin erkänner idag att det är ett misslyckat system som inte leder till något.

Deltagare får inte lön. Som högst får man 680 kronor/dag vilket motsvarar 13 600 kronor bruttoersättning. Som lägst 223 skattepliktiga kronor per dag vilket motsvarar 4 460 kronor i bruttoersättning. Anordnaren får 225 kronor/dag dvs cirka 5 000 kronor i månaden per deltagare. Det betyder att i vissa fall så får anordnaren mer betalt än deltagaren!

Det här sliter i längden på människors psyke och hälsa. Att inte ha kontroll över sitt liv, att vara ekonomiskt sårbar leder till ökad stress för individen och påverkar hälsan negativt. Jag skall be att få läsa vad som skrivs under avsnittet folkhälsa, sidan 229 i handlingarna som jag hoppas alla har läst, i den utredning som Viadidakt lät göra.

”Hälsan är inte jämlik. Vi vet att socialt utsatta grupper har sämre hälsa och en högre vårdkonsumtion. För den enskilde människan innebär detta till exempel en högre risk för och tidigare insjuknande i åldersrelaterade sjukdomar. Relativ fattigdom medför begränsningar för individen. Att inte kunna göra olika val på grund av ekonomiska begränsningar eller möjlighet att delta i samhällslivet på det sätt som icke utsatta grupper. Knappa ekonomiska resurser begränsar möjligheterna för en individ att välja det liv Han eller hon vill leva till exempel hur och var han eller hon vill bo, vilken mat man kan äta, vilka aktiviteter individen själv och dennes barn har råd att delta i osv. Relativ fattigdom kan också medföra en oro och stress över den egna ekonomin och huruvida inkomsterna kommer att räcka till att möta utgifterna, vilket länkar över till psykosociala mekanismer.

Att ha ett arbete och en lön där man inte behöver vara beroende av myndigheter och där man själv kan besluta om hur man vill leva och bo gör att man bland annat minskar behovet av sjukvård och kontakter med myndigheter.”

Ja, dessa ord borde få oss alla att vilja avskaffa fas 3, för de sätter fingret på just det som gör fas 3 så dåligt. Det utanförskap och fattigdom som fas 3 leder till när man inte erbjuds en meningsfull sysselsättning med en skälig ersättning i form av arbete och lön för att fullt ut kunna vara en del av samhällsgemenskapen på jämlika villkor.

Jag yrkar bifall till motionen.

Här nedan kan ni läsa lite om våra ställningstaganden på senaste kommunstyrelsemötet 29 april.

På senaste kommunstyrelsemöte tog vi planeringsdirektiven för verksamheten och vilka budgetramar nämnderna skulle få för 2016. Budgeten tas slutligen i november och ramarna hinner justeras några gånger till innan.

Jag yrkade att till majoritetens förslag till planeringsdirektiv följande ändringar skulle göras:

2 miljoner extra tillföras Bildningsnämnden för att förstärka bland annat modersmålsundervisningen. Finns även behov av fler specialpedagoger.
(Majoritetens förslag 776,7 miljoner) Vårt förslag 778,7 miljoner

4 miljoner extra tillföras Socialnämnden för att förstärka deras budgetram.
(Majoritetens förslag 167,7 miljoner) Vårt förslag 171,7 miljoner.

5 miljoner extra tillföras Vård och Omsorg för att förstärka deras budgetram.
(Majoritetens förslag 630,9 miljoner) Vårt förslag 635,9 miljoner.

1 miljon per år avsätts 2016, 2017 och 2018 för en lönekartläggning för att jämna ut löneskillnader mellan kvinnor och män. (en viktig jämställdhetsfråga som vi alltid lyfter i vårt budgetförslag)

Att de 5 miljoner som avsatts i investeringsbudgeten för stortorget utgår.

Majoriteten hade budgeterat för ett resultat på +32 miljoner vilket är alldeles för mycket anser jag. Pengarna behövs ute i verksamheterna. Med vårt förslag hamnar kommunen på ett plusresultat på 20 miljoner och då har vi ändå marginal för fler justeringar och satsningar. De 5 miljoner som avsatts för torget är pengar som är avsedda inför husbygget på torget vilket börjar alltmer få karaktären av ett monumentbygge inför Stans 100 års jubileum.

Vi inväntar också hur mycket pengar Vänsterpartiet och regeringens överenskommelse om budgeten kommer att ge kommunen. Där finns pengar som är öronmärkta för äldreomsorgen och som vid en preliminär granskning skulle ge 6,8 miljoner och motsvara 17 heltidstjänster (siffror jag har fått från våra representanter i SKL). Vi får se om pengarna dimper ner och se till att majoriteten använder de till det de är avsedda för. Revisorerna i kommunen har också påpekat att socialnämnden och vård och omsorg inte har fått en budgetram som motsvarar behoven och därför valde jag att ha extra fokus på dessa nämnder.

Då jag inte fick gehör för mitt yrkande reserverade jag mig mot majoritetens beslut.

Vi fick även en slutrapport om logistikcentrum som vi från oppositionen ansåg skulle upp till kommunfullmäktige för diskussion. Majoriteten ansåg att det räckte med att den presenterades på kommunstyrelsen och klubbade igenom beslutet. Vi och miljöpartiet lämnade in följande reservation.

Reservation slutrapport logistikcentrum

Projektet Logistikcentrum har varit enormt stort, såväl till ytan som budgetmässigt. Det har funnits och finns mycket stora förväntningar från majoriteten på denna satsning, som saknar motstycke i kommunens historia. Hela 260 miljoner kronor har satsats i projektet, som nu avslutas.

Enligt lagen ska ärenden av större vikt lyftas till kommunfullmäktige, den viktigaste demokratiska församlingen i en kommun till vilken alla har tillträde och där de politiska satsningarna ska redovisas öppet för medborgarna.

Det borde därför vara självklart att slutrapporteringen av projektet Logistikcentrum lyfts till fullmäktige. Ingen kan förneka att det är ett ärende ”av större vikt”. Att inte lyfta frågan till kommunens högsta beslutande organ, som majoriteten nu föreslår, ter sig synnerligen märkligt.

Vi yrkade på att Slutrapport – projektet Logistikcentrum ska lyftas till kommunfullmäktige. Eftersom vi inte fick gehör för detta reserverar vi oss i det avseendet mot beslutet.

 

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: