Interpellation. Barnfattigdomen i kommunen

Har skrivit en interpellation  om hur arbetet mot barnfattigdomen i kommunen går och varför vi inte har fått någon återrapportering till kommunstyrelsen.

Interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström. Arbetet mot barnfattigdomen i kommunen

I mars 2013 motionerade vi från Vänsterpartiet om att kommunen skulle göra en utredning av barnfattigdomen i kommunen och att utredningen skulle presentera konkreta förslag på hur man kan mildra effekterna av barnfattigdomen. Några månader senare bifölls motionen. I augusti 2015 presenterades sen utredningen på kommunstyrelsen men inte för kommunfullmäktige som hade beslutat om utredningen.

Kommunstyrelsen beslutade att lägga utredningen om barnfattigdom i Katrineholm till handlingarna och uppdra till kommunledningsförvaltningen att arbeta vidare i enlighet med utredningens intentioner. Man beslutade vidare att en återrapportering kring arbetet med att mildra effekterna av ekonomisk utsatthet/barnfattigdom skulle göras till kommunstyrelsen i oktober månad 2015 i samband med att kommunstyrelsen behandlar övergripande plan med drifts- och investeringsbudgetar för 2016-2018 för Katrineholms kommun. Så skedde aldrig.

I maj 2015 ställde jag ett antal frågor i fullmäktige till kommunstyrelsens ordförande om hur arbetet med utredningen gick. Jag frågade bland annat. När kommer de konkreta förslagen för att mildra konsekvenserna av barnfattigdomen att presenteras?

Till svar fick jag: Ärendet ”Förstudien om barnfattigdom i Katrineholm” är under remiss till och med den 22 juni 2015. Efter remisstiden är avsikten att återrapportera uppdraget med förstudie. Ärendet bereds till kommunstyrelsen i Augusti 2015 och vidare till fullmäktige. Ärendet gick aldrig vidare till kommunfullmäktige.

Utredningen i sig var väl genomarbetad där man bland annat beskrev vad som görs i kommunen idag och man presenterade ett antal punkter på åtgärder som kan vidtas: Man påpekade samtidigt på behovet av resurser för att genomföra en del av åtgärderna. Samtliga nämnder var också positiva till framtagandet av en handlingsplan. Bland annat föreslogs:

 • En grupp med representanter från varje förvaltning tillsätts för att kartlägga situationen i Katrineholm och i syftet att samlas kring framtagandet av handlingsplan för arbetet kring arbetet med implementering av barnkonventionen
 • Gruppen, som leds av socialförvaltningen inventerar vad som görs i respektive förvaltning
 • Möjlighet till kompetensutveckling med fokus på frågor som rör barns rättigheter/barnfattigdom erbjuds till förtroendevalda och tjänstemän
 • Alla nämnder genomför kommunfullmäktiges beslut från januari 2012, att ”Alla ärenden ska belysas utifrån barnperspektivet/barnkonventionen”.
 • Uppföljning av kommunfullmäktiges beslut om att alla ärenden skall belysas ur ett barnperspektiv
 • Alla förvaltningar använder sig av barnchecklistor inför beslut
 • Socialförvaltningen ser över sina riktlinjer så att barn i familjer med försörjningsstöd verkligen ges möjligheter till att betala medlemsavgifter i föreningar, kunna utöva idrott, tillgodose behov av exempelvis glasögon (det utrymme som redan finns kanske kan utökas något)
 • Socialförvaltningen utvecklar barnambassadörens arbete
 • Socialförvaltningen erbjuder fler platser på sommarläger
 • Förvaltningarna ser över avgiftsbelagda aktiviteter och eventuella insamlingar vid aktiviteter för att inte sådana skall vara hinder för deltagande

Mina frågor är:

 1. Varför gick aldrig ärendet vidare till kommunfullmäktige som hade beslutat om utredningen?
 2. Varför har inte en återrapportering kring arbetet med att mildra effekterna av ekonomisk utsatthet/barnfattigdom skett till kommunstyrelsen?
 3. Hur pågår arbetet idag, vad görs och ur långt har man kommit?
 4. När kan en färdig handlingsplan mot barnfattigdomen i kommunen vara klar?

Tony Rosendahl Gruppledare för Vänsterpartiet                             Katrineholm 19/2-2016

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: