Interpellation om logistikcentrum

Foto: Tony Rosendahl

Följande interpellation har den demokratiska oppositionen i Katrineholm lämnat in gällande revisionsrapporten om logistikcentrum.

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström (S) och kommunstyrelsens vice ordförande Lars Härnström (M) om

Revisionsrapporten Projekt Logistikcentrum

När kommunfullmäktige 2015 behandlade bokslutet för 2014 och frågan om ansvarsfrihet för styrelser och nämnder var den stora frågan oklarheterna om projekt Logistikcentrum och de fakturor samt utanordningar som redovisats i media. Innan dessa oklarheter var utredda var vi i oppositionen inte beredda att bevilja kommunstyrelsen ansvarsfrihet.

Socialdemokraterna och Moderaterna delade inte vår bedömning utan valde att bevilja kommunstyrelsen ansvarsfrihet med brasklappen att revisionen skulle granska projekt Logistikcentrum som ett av granskningsuppdragen för 2015.

Rapporten från revisorerna kan läsas i sin helhet http://www.katrineholm.se/Global/Revisionsrapporter/Granskningsår%202015/Revisionsrapport%20Granskning%20av%20Projekt%20Logistikcentrum.pdf

Revisorerna riktade kritik på en rad punkter, bland annat följande:

”Bedömningen är att kontrollmålet avseende följsamhet kring lagen om offentlig upphandling ej är uppfyllt.

Följsamhet kring LOU: Kontrollmålet är ej uppfyllt. Bedömningen gällande de upphandlingar som översiktligt undersökts i den genomförda granskningen är att de följt lagen om offentlig upphandling utifrån de krav som ställts och den utvärdering som genomförts.

Bedömningen är dock att det har varit godtyckligt när varor och konsulttjänster köps in direkt eller upphandlats. Som upphandlande aktör är det, enligt vår bedömning inte förenligt med lagen om offentlig upphandling att utifrån egen kännedom om leverantörer välja upphandlingsform.

Det är även anmärkningsvärt att stora belopp utbetalats till projektets samarbetspartners utan skriftligt avtal där motpartens motprestation framgår. Vidare bedömer vi att delar av projektets kostnader bokförts på ett sätt som står i strid med god redovisningssed.”

Eftersom Konkurrensverket granskar hanteringen av upphandlingen, så avstår revisionsbyrån PwC att göra samma granskning. Konkurrensverket fattar senare beslut om detta, där Konkurrensverket framför kritik mot hanteringen, men beslutet blir att avskriva ärendet eftersom det enligt myndighetens mening rör sig om ett litet belopp.

När kommunstyrelsen behandlade revisionsrapporten 27 april 2016 lade majoriteten rapporten till handlingarna samt gav kommunchefen i uppdrag att ”se över eventuella behov av förändringar av struktur och riktlinjer vid investeringar, upphandlingar och större projekt”.

Vi anser att majoriteten hanterat revisorernas kritik lättvindigt och att det mot bakgrund av projektets omfattning samt bokslutsdebatten i kommunfullmäktige 2015 ska rapporten återföras till kommunfullmäktige för debatt och beslut.

Med anledning av detta vill vi ställa följande frågor till Göran Dahlström (S) och Lars Härnström (M):

Kommunfullmäktige ska enligt kommunallagen behandla frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. Hur motiverar ni att kommunfullmäktige inte ska behandla revisionsrapporten om Projekt Logistikcentrum, som i debatten benämnts vara en ”riktig och viktig framtidssatsning”?

Revisionens granskning föranleddes av utanordningar och fakturor i miljonklassen. Om denna hantering anses acceptabel av kommunstyrelsens majoritet, innebär det också att det är fritt fram för andra nämnder och ”kostnadsställen” att göra på samma sätt?

Finns det inte risker för jäv, när samma förvaltning hanterade revisionsrapporten som varit engagerade i Projekt Logistikcentrum (upphandling, ekonomi, juridik)?

Katrineholm 10 maj 2016

Ewa Callhammar (L)                  Inger Fredriksson (C)
Ylva G Karlsson (MP)                 Joha Frondelius (KD)                              Tony Rosendahl (V)

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: