Bostadsförsörjningsprogram

På dagens kommunstyrelsemöte antogs ett nytt

bostadsförsörjningsprogram. Från Vänsterpartiets sida hade vi lite synpunkter på innehållet och strategierna som jag redovisar nedan och de yrkanden vi hade. Våra yrkanden gick inte igenom och jag reserverade mig mot beslutet.

Rätten till bostad är en grundläggande social rättighet. Kommunens boendeplanering skall utgå från medborgarnas behov och lika värde. Byggnader är genom sin form och livslängd strukturbildande vilket skapar förutsättningar för det rumsliga och sociala samspelet. En bra samhällsplanering skapar livsmiljöer som motverkar utanförskap, segregation och miljöförstöring.

I förslaget till bostadsförsörjningsprogram trycker man på begreppet attraktiva lägen. En bättre målsättning vore centrala lägen dvs lägen med närhet till arbetsplatser, handel, service och kollektiva kommunikationer. Centrala lägen är även viktigt för byggnation utanför centralorten. Vänsterpartiet anser att planeringen av bostäder på landsbygden huvudsakligen bör inriktas mot befintliga tätorter och längs stråk som trafikeras av kollektivtrafik. Där kan kollektivtrafiken säkras och utvecklas. Andra alternativ innebär att planera för ökat bilberoende och ökad miljöbelastning.

Som lokalt mål anges att “Katrineholm ska planeras utifrån sociala, ekologiska och ekonomiska hållbarhetsperspektiv”. Den målsättningen anser Vänsterpartiet saknar betydelse om vi samtidigt medvetet bygger sönder strandnära områden.
Bland lokala mål anges också att “En blandad stad”, dvs blandade boendeformer, ”bidrar till ett mer socialt hållbart samhälle” men även täthet, alltså närhet, anser vi vara en grundförutsättning för att uppnå den hållbara tätorten.

Att även ha blandade funktioner (arbete, bostäder, handel och service) i stadsdelar och i kvarter är avgörande för att skapa den hållbara staden eller tätorten. Detta är särskilt viktig inom Katrineholms centrala delar där flest bostäder behöver byggas. Det är också där som den funktionsblandade staden kan utvecklas och skapa förutsättningar för en levande stad och levande centrum.

Vi yrkar att:
Bostadsförsörjningsprogrammet revideras en gång varje mandatperiod av kommunfullmäktige.

Följande punkter under rubriken strategier för att nå målen läggs till.

• Kommunens bostadsplanering ska motverka utanförskap och segregation genom att garantera allas rätt till en bostad samt bidra till en ekologisk och ekonomisk hållbar utveckling.

• Det kommunala fastighetsbolaget är det främsta verktyget kommunen har för att värna rätten till en bra bostad och boendemiljö samt för byggnation av fler hyresrätter.

• Förtätning med blandade funktioner är en huvudstrategi och grund för att skapa en hållbar stad.

• Planering av bostäder på landsbygden ska huvudsakligen inriktas mot tätorter och stråk som trafikeras av kollektivtrafik.

Följande punkter under strategier för att nå målen stryks eller ändras.

Punkt 4 om tomter för villor stryks då det redan omfattas av punkt 1.

Punkt 7 om det kommunala fastighetsbolagets roll stryks där vi har en alternativ skrivning redovisat enligt ovan.

Punkt 5 och 6 slås ihop till en punkt.

Här nedan finns länk till handlingarna.

Klicka för att komma åt Samlingshandling%20för%20KS_2016-08-31-%7b96E21FDB-F9EA-4A3A-A4D3-073E55B742C3%7d.pdf

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: