Avgiftsfri kollektivtrafik för skolungdomar under sommarlovet

Alla barn- och ungdomar har rätt till ett bra sommarlov, oavsett om föräldrarna har mycket eller lite pengar. Därför satsar vi nu på avgiftsfri kollektivtrafik för skolungdomar på sommarloven. När kompisarna tar bussen för att bada, ska inte den som har föräldrar med lite sämre ekonomi behöva stanna hemma.

Vi i Vänsterpartiet drev frågan i budgetförhandlingarna med regeringen under den gångna hösten och vi fick igenom kravet. Det är en jämlikhetsreform som inte hade kommit till utan Vänsterpartiet.

Pengarna kommer kommunerna till del genom ett statligt bidrag, som kommunen sedan ansöker om. Tanken är att underlätta resandet inom kommunen, men i vissa fall ska det gå att ta sig längre än så och fortsätta vidare inom länet eller regionen. 

Alla skolungdomar som är folkbokförda i kommunen och som ska börja högstadiet eller gymnasiet upp till andra ring, kommer att beröras. Det är nästan 700 000 personer i hela landet.

Många barn och ungdomar i familjer som har svårt att få pengarna att räcka till hela månaden. Klyftorna mellan de som har, och de som inte har, ökar för varje år. Ojämlikheten breder ut sig. Och för alla dem som oroar sig för sin ekonomi, är busskort ofta en utgift för mycket. Det är för dem vi har drivit kravet om avgiftsfri kollektivtrafik, det är deras tur nu.

Välfärd är att vi tar hand om varandra när något går illa, men det är också att bjuda varandra på sådant som gör livet lite ljusare och lättare.

Att ta sig in till stan för att träffa kompisarna, komma i tid till sommarjobbet eller hänga med på helgens bortamatch, ska vara möjligt för alla skolungdomar, inte bara för dem som har föräldrar med en stor plånbok. Så gör vi Sverige till ett land för alla, inte bara för de rikaste.

Tack vare Vänsterpartiets budgetförhandlingar i riksdagen, så kan nu kollektivtrafiksmyndigheten i Sörmland lägga fram ett förslag på bordet om att det under sommarlovet inte heller blir begränsningar på hur många gånger per dag ungdomarna får resa med busskortet i kollektivtrafiken.

Lotta Johnsson Fornarve Riksdagsledamot för Vänsterpartiet Sörmland

Patrik Renfors Distriktsordförande för Vänsterpartiet Sörmland

Tony Rosendahl Gruppledare för Vänsterpartiet Katrineholm

Riv upp friskolereformen!

Riv upp friskolereformen och utöka statens ansvar för skolan. Då får vi bukt med både vinstdrivna och religiösa skolor och vi kan skapa likvärdiga förutsättningar för alla skolor och elever. Vänsterpartiet har i många år drivit  frågan om en skola fri från konfessionella inslag oavsett driftsform och huvudman. Friskolereformen som gett upphov till både vinstdrivande skolor och religiösa är starkt segregerande och den utvecklingen behöver stoppas.

Ätbar park

Vänsterpartiets kommunfullmäktigegrupp har idag lämnat in följande motion om att skapa en ätbar park som redan idag finns i andra städer och som är ett intressant koncept som blandar utbildning och kunskapsinhämtning med fritid, nöje och nytta. Nu när det finns planer på att göra om Sveaparken är det ett ypperligt tillfälle att planera för att kanske avsätta en del av området för en ätbar park eller på någon eller några andra lämpliga platser i Katrineholm.

Motion till Katrineholms kommunfullmäktige

Ge Katrineholmarna en ätbar park

Det finns människor som bor i Katrineholm och sällan får möjlighet att lämna staden. För den som saknar bil finns små möjligheter att komma ut på landet. Det betyder att många barn växer upp utan att se hur vår mat odlas och utan möjlighet att lära sig vilka av våra vilda växter som är ätliga.

Vänsterpartiet anser det värdefullt att alla får tillgång till äkta naturupplevelser. Vi vill ge Katrineholmarna information och inspiration som påminner om att maten är en naturresurs, inte någonting som bara finns på butikshyllorna. Därför vill vi att Katrineholm ska få en ätbar park.

En sådan ätbar park finns redan i Seattle i USA. Där kan människor plocka och äta frukt, bär, grönsaker och nötter. Där har man skapat en park med växter som finns naturligt i regionen, vilket ger en lättskött park som kräver lite underhåll. Även Örebro har beslutat att anlägga en ätbar park. Det är goda exempel som Katrineholm skulle kunna följa. En ätbar park i Katrineholm skulle också bidra till en mer levande och attraktiv stadsmiljö, där möten mellan människor skapas.

En sådan park i Katrineholm skulle till en låg kostnad ge många barn och vuxna i Katrineholm möjlighet att äta ett nyplockat äpple, eller plocka päron, plommon, grönsaker, örter och bär. Parken kan också användas som utomhusklassrum där barn och ungdomar i våra skolor kan få lära sig vilka bär och frukter som är ätbara.

I Katrineholm har vi närhet till vatten och närhet till friluftsområden men vi saknar en ätbar park. En ätbar park kan med fördel anläggas i samband med att man utvecklar till exempel Sveaparken eller på annan lämplig plats i Katrineholm.

Vänsterpartiet yrkar därför

 • att Katrineholms kommun på en lämplig plats eller platser ska anlägga en ätbar park där kommuninvånarna kan plocka frukt, örter, bär och grönsaker.
 • Tony Rosendahl (V)                   Olof Carlsson (V)

  Katrineholm 9/3 – 2018

8 mars

Värst vad många politiker helt plötsligt idag säger sig arbeta för jämställdhet. I Katrineholm är det endast Vänsterpartiet som drivit frågan om jämställda löner, att ta bort delade turer, rätt till fasta anställningar medmera. Vi driver de frågorna året runt inte bara idag.

Däremot välkomnar jag fler politiker att delta i det feministiska jämställdhetsarbetet men det räcker inte med vackra ord. Man måste även genom konkret handling visa att man menar allvar om man vill jämna ut löneskillnader mellan kvinnor och män, införa rätt till heltid eller genom ökat stöd till kvinnojourerna.

Exempel på feministiska frågor vi i Vänsterpartiet driver är:

 • Utökad välfärd
 • Könskvotering
 • Arbetstidsförkortning
 • Samtyckeslagstiftning
 • Fler oberoende kvinnojourer
 • Individualiserad föräldraförsäkring
 • Arbetet mot våldtäkter och sexualiserat våld genom till exempel mer och bättre sexual- och samlevnadsupplysning

Trevlig 8 mars på er!

 

Tack för förtroendet kamrater!

Jag är glad och stolt över att ha fått medlemmarnas förtroende att stå som förstanamn på Vänsterpartiet Katrineholms kommunlista. Men alla vi som kandiderar till kommunfullmäktige utgör ett team, med olika styrkor och kunskaper, och tillsammans kommer vi att arbeta för att utveckla Katrineholms kommun till Sveriges främsta välfärdskommun med jämlikhet, jämställdhet och ekologisk hållbarhet som grund. För att utveckla den kommunala välfärden och servicen till kommunmedborgarna så är personaltäthet i verksamheterna och en bra arbetsmiljö för våra anställda a och o. Vi ser utmaningarna som finns inom kommunen och är också beredda att skjuta till de medel som behövs för att förstärka och utveckla verksamheterna. Vi har fått igenom läxhjälp till barnen i de kommunala skolorna, rätt till heltid för våra anställda och ett service center för kommunens medborgare. Vi kommer att fortsätta driva en konstruktiv och framåtsyftande vänsterpolitik för kommunens utveckling och för ökad jämlikhet.

Sex timmars arbetsdag. Motion till kommunfullmäktige

Vänsterpartiets kommunfullmäktigegrupp har lämnat in följande motion om ett projekt med sex timmars arbetsdag.

Projekt med sex timmars arbetsdag
I Katrineholms kommun har vi nu säkrat rätten till heltid för våra anställda efter en motion som lämnades in av Vänsterpartiet. Men mycket återstår att göra när det gäller att förbättra arbetsmiljön för våra anställda, få ner sjukskrivningstalen i framförallt de kvinnodominerade yrkena och öka kommunens anseende som en attraktiv arbetsgivare.

Därför tycker vi i Vänsterpartiet att det är dags för nästa steg. Nämligen att på prov på någon eller några av våra arbetsplatser genomföra ett projekt med förkortad arbetstid, sex timmars arbetsdag, och då helst på någon eller några arbetsplatser med höga sjukskrivningstal.

Förkortad arbetstid kan också vara ett sätt att minska de delade turerna då det enligt de svar vi har fått är svårt att via schemaläggning få bort dessa.
För att kunna genomföra den nästa stora arbetstidsreformen i hela landet, sex timmars arbetsdag, behöver beslut om detta fattas på regeringsnivå, men det hindrar inte oss i kommunen att genom ett projekt prova och utvärdera införandet av sex timmars arbetsdag.

Vi yrkar att:
Kommunfullmäktige beslutar om att genomföra ett projekt med sex timmars arbetsdag med bibehållen lön på någon eller några av kommuns arbetsplatser.

Tony Rosendahl (V)
Olof Carlsson (V)

Försäljningen av brandstationen

Insändare publicerad i Katrineholms Kuriren 3/2-2018

Försäljningen av brandstationen

I en insändare i Katrineholms Kuriren skriver kommundirektören Sari Eriksson och KFAB.s VD Ingmar Eriksson om försäljningen av den nuvarande brandstationen. Där skriver man att priset för verksamhetsfastigheter är reglerad i kommunens ägardirektiv till KFAB och att priset för dessa motsvarar det bokförda värdet. Om man tittar i ägardirektiven kan man dock konstatera att det ingenstans i direktiven nämns att priset för verksamhetsfastigheter motsvarar det bokförda värdet. Ägardirektiven reglerar endast att bolaget inte får bedriva spekulativ verksamhet som avser de fastigheter som tillhandahålls för kommunala verksamheter samt att bolaget ska självt eller genom annan tillhandahålla lokaler för kommunal verksamhet till lägsta möjliga pris.
Från Vänsterpartiets sida är vi kritiska till hur affären har gått till eftersom kommunen förvärvar fastigheten från KFAB endast för att sedan sälja den vidare med vinst. Kommunen/majoriteten har i praktiken plockat ut en extra utdelning från KFAB motsvarande 6,6 miljoner kronor, pengar som Vänsterpartiet anser hade gjort bättre nytta inom KFAB för att stärka bolagets soliditet som alla politiska partier har varit överens om, och som långsiktigt ska uppnå 20%. Det hade varit en renare affär om KFAB fått sälja fastigheten direkt till den tänkta köparen, även om vi i Vänsterpartiet gärna sett att KFAB fått behålla fastigheten för att där i framtiden kunna bygga kommunala hyresrätter.
Vår kritik riktar sig inte på något sätt mot kommunens tjänstemän eller KFAB.s VD som i sina roller har att verkställa de politiskt fattade besluten som majoriteten tar. Vår kritik riktar sig inte heller mot de privata aktörer som vill bygga i Katrineholm. Vi är kritiska till den process som har skett och vi finner det anmärkningsvärt att kommunen och majoriteten ger privata aktörer företräde framför det egna kommunala bostadsbolaget som är kommunens främsta verktyget för att skapa fler hyresrätter och därigenom värna rätten till bättre bostäder och bra boende miljö.

Tony Rosendahl Gruppledare och kommunstyrelseledamot för Vänsterpartiet
Olof Carlsson Fullmäktigeledamot för Vänsterpartiet