Dags att avskaffa de delade turerna

Vänsterpartiets fullmäktigegrupp har lämnat in följande motion om att avskaffa de delade turerna i den kommunala verksamheten.

Motion till Katrineholms kommunfullmäktige om avskaffande av delade turer

Kommunen önskar att man betraktas som en attraktiv arbetsgivare, och som en attraktiv arbetsgivare så vill man att personalen trivs och stannar hos kommunen. Att avveckla de delade turerna inom kommunens verksamheter skulle öka kommunens attraktionskraft som arbetsgivare.

Vi anser att det är dags att börja avskaffa de så kallade delade turer, d v s arbete på morgon och förmiddag med en längre ledighet mitt på dagen och därefter ett ytterligare pass eftermiddag/kväll. Ofta går det inte att utnyttja ledigheten mitt på dagen, vilket innebär långa arbetsdagar. Denna för arbetsmiljön och för hälsan negativa utveckling på arbetsmarknaden, vanligast inom äldreomsorg, hemtjänst och kollektivtrafik, bör därför snarast brytas.

Så här skriver fackförbundet kommunal i sin rapport från 2013 om de delade turerna inom välfärdssektorn.

• Drygt 100 000 av Kommunals medlemmar arbetar delade turer. Inom branscherna äldreomsorg och trafik arbetar runt hälften av medlemmarna delade turer.

• Av de som arbetar heltid är det cirka 17 procent som har delade turer och av de som arbetar deltid har cirka 23 procent delade turer.

• Andelen av kommunanställda som har delade turer är 24 procent och av privatanställda 22 procent.

• Hälften av Kommunals medlemmar som arbetar i äldreomsorgen arbetar delade turer. I Norrbottens län arbetar nästan 80 procent inom äldreomsorgen delade turer, motsvarande siffra i Stockholms län är drygt 25 procent.

• För de som arbetar delade turer är tiden mellan arbetspassen i genomsnitt 4 timmar med avdrag för rast.

• Cirka 80 procent av Kommunals medlemmar som arbetar delade turer har gjort det tio år eller mer.

• Cirka 80 procent av Kommunals medlemmar som arbetar delade turer får ingen ersättning för uppehållet mellan arbetspassen.

• Bara 10 procent av Kommunals medlemmar som arbetar delade turer är positivt inställda till det och 90 procent av medlemmarna säger att det är svårt att använda tiden på ett vettigt sätt.

• Delade turer påverkar hälsan negativt. Fyra av tio av de som arbetar delade turer upplever dagligen trötthet och stress.

Vi yrkar att:

• Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till kommunstyrelsen att tillsätta en arbetsgrupp med politiker, tjänstemän och fackliga representanter för att arbeta fram förslag på hur man bäst avskaffar de delade turerna i kommunens verksamheter.

Tony Rosendahl Olof Carlsson
Vänsterpartiet Vänsterpartiet

Katrineholm 11/6-2015

Kommunens årsredovisning

Här är mina kommentarer kring årsredovisningen och bokslutet som jag tog upp på senaste kommunfullmäktigemötet. Enligt Katrineholms Kurirens rapportering så var det ingen som tog upp de utmaningar som kommunen står inför. Bedöm själva.

Årsredovisning och bokslut 2014
En årsredovisning är ju en sammanfattning av det gångna verksamhetsåret i kommunen. Där tar man upp väsentliga händelser, statistik, ekonomin och resultat men även utmaningar inför framtiden. Det finns mycket man skulle kunna och behöva ta upp men det får bli ett axplock av kommentarer med både det som är positivt och utmaningar kommunen står inför. Jag börjar med det positiva.

Det positiva
Att befolkningen i kommunen ökar är en positiv trend även om den större delen av ökningen sker i centralorten. När det gäller ungdomsverksamheten så kan vi notera att verksamheten på perrongen är populär och att besöken har ökat dramatiskt och det är glädjande att kommunen har satsat så mycket på ungdomsverksamheten. Jag hör nästan bara positivt från både anställda och besökare och det är en verksamhet som jag själv gärna visar upp för besökare.

Jag tycker att det är bra att KFAB i samarbete med kommunen nu kan erbjuda utsatta människor ett boende och att även hushåll med försörjningsstöd nu kan erbjudas hyreskontrakt med kommunal hyresgaranti. Det var en fråga som vi från Vänsterpartiet lyfte upp här i fullmäktige och jag är glad att vi fick en positiv respons på det.

Det är bra att det äntligen byggs i kommunen och vi behöver satsa ännu mer på hyresrätter framöver.

Den stora utbyggnaden av förskolor är också välkommet och efterlängtat.

Utmaningar
Det som ger anledning till oro är de höga arbetslöshetssiffrorna och framförallt den höga ungdomsarbetslösheten samt de fortsatta höga utbetalningarna av försörjningsstöd och vi har ju sett att behovet av resurser har varit högre än den ram som tilldelats socialnämnden. Det här är också något som revisorerna påpekar.

Vi ser också att behoven inom Vård och omsorg inte möts upp med en motsvarande tilldelning av medel.

Nu har vänsterpartiet och den nya regeringen kommit överens om riktade pengar till äldreomsorgen i kommunerna vilket för Katrineholms del skulle innebära cirka 7 miljoner mer till äldreomsorgen vilket är glädjande även om vi vet att vi behöver mer.

Vi ser också att nettodriftskostnaderna ökar snabbare än skatteintäkterna, vilket kommer att försvåra för kommunen att på sikt att klara verksamheterna och välfärden och behålla en ekonomi i balans.

Det här ger ju också anledning till att ta sig en funderare på skattesatsen i kommunen och huruvida den behöver justeras uppåt för att klara våra åtaganden. Från vänsterpartiets sida har vi sagt att vi är beredda att göra det om det behövs för att säkra och utveckla den kommunala välfärden.

Personalresurser
Det finns ett problem med att flera chefer inom framförallt Vård och omsorg har personalgrupper på uppemot 60 anställda. Det är en orimlig situation som försvårar för både ledarskap och personal. Ingen borde ha fler än 30 anställda under sig.

När det gäller avsnittet om personalredovisning så saknar vi siffror på hur många som är heltidsanställda och hur många som är deltidsanställda i kommunen. Det är en statistik som borde vara med framförallt ur ett jämställdhetsperspektiv då vi vet att majoriteten av de som har deltidsanställningar är kvinnor.
Skola

Skola
När det gäller skolan så tar bokslutet upp en viktig aspekt, nämligen barnfattigdomen och den socioekonomiska bakgrunden som familjer har och hur det påverkar skolresultaten. Enligt rädda barnen så lever 1 av 5 barn i kommunen i ekonomisk utsatthet. Här behöver vi jobba mer med riktade resurser till skolan och vi behöver också jobba med frågan om barnfattigdomen i kommunen som vi här i fullmäktige har beslutat om för nästan två år sedan. Senare ikväll så får vi svar på min fråga om hur långt vi har kommit i det arbetet.

Folkhälsa, jämställdhet, jämlikhet och tillgänglighet
Under avsnittet jämlikhet och integration tar man upp vikten av ett bra integrationsarbete och vad man gör i kommunen. Det är bra men man nämner ingenting om jämlikhetsarbetet. Man nämner ingenting om behovet av att minska de ekonomiska klyftorna i samhället. Om behovet av att minska lönegapet och inte öka lönespridningen i kommunen. Ökade ekonomiska klyftor leder till ökade klassklyftor och ökad ojämlikhet. När det gäller jämställdheten så finns det en del att jobba med där. Vill man vara i framkant som en jämställd kommun så kan man börja med sin egen personalpolitik och erbjuda rätt till heltid och arbeta för mer jämställda löner.

Katrineholm är inte till salu!

Vi sätter välfärden först
Vår vision och ambition är att utveckla Katrineholms kommun till Sveriges främsta välfärdskommun, en kommun där resurserna används där de behövs, där behoven, inte vinstintressen styr, där kommunal verksamhet inte privatiseras, där tolerans och mångfald råder över fördomar och enfald och där jämlikhet och jämställdhet är den rådande normen. En kommun som präglas av öppenhet och tolerans där alla medborgare ges samma förutsättningar, där alla medborgare välkomnas oavsett bakgrund.

Barn, skola och ungdomar
Vi har drivit igenom att alla elever skall få läxhjälp av utbildade pedagoger i de kommunala skolorna och vi vill fortsätta förbättra för våra barn och ungdomar bland annat genom att:
• Stärka insatserna för barn med särskilda behov
Minska gruppstorlekarna i förskolan
• Införa ungdomspraktikplatser med avtalsenliga löner
Hjälpa ungdomarna att utveckla och förverkliga sina kultur och fritidsintressen
• Erbjuda nattbarnomsorg
Utöka rätten till förskola till 30 timmar i veckan

Kommunen som arbetsgivare
Kommunen som arbetsgivare skall ta ansvar för sina anställda och för de leverantörer man anlitar. Därför vill vi:
• Införa rätt till heltid med deltid som möjlighet
• Avskaffa de delade turerna
• Jämna ut löneskillnaderna mellan kvinnor och män.
• Fasa ut Fas 3 och istället införa kommunala välfärdsjobb
• Införa en enhetlig friskvårdspolicy för kommunens anställda
• Ställa krav på kollektivavtal vid kommunala upphandlingar för leverantörer och underleverantörer för att hindra social dumpning och lönedumpning

Miljö och kollektivtrafik
Det är vänsterpartiets uppfattning att kommunens mål i miljöarbetet bör vara att uppnå klimatneutralitet och en hållbar utveckling. Kollektivtrafiken är en del av den grundläggande samhällsservicen, av välfärden, precis som skolan, vården och omsorgen. Det är vänsterpartiets ambition att förbättra och utveckla kollektivtrafiken i kommunen genom att göra den mer tillgänglig och billigare för Katrineholmarna. Vi kommer att arbeta för att:
• Förbättra kollektivtrafiken i kommunen för att göra den mer tillgänglig och billigare
• Förbättra kollektivtrafiken mellan kommunen och grannkommuner, länet och grannlän
• Öka andelen av ekologiska livsmedel som kommunen köper in vid upphandlingar.
• Öka kommunens användning av förnyelsebar energi.
• Fortsätta satsningar på cykelbanor
• Utveckla kommunens möjligheter att producera egen miljövänlig el

Äldreomsorgen
Vänsterpartiet anser att äldre bör få bestämma vad de ska få hjälp med – valfrihet på riktigt – inte vilket bolag som utför uppgifterna. Vi vill ersätta LOV med riktig valfrihet. Vi vill:
• Tillhandahålla fler timmar som de äldre själva kan förfoga över.
• Höja personaltätheten för att säkra kvalitén i verksamheten.

Integration
I Katrineholm behöver vi bli bättre på att inkludera de som flyttar till kommunen, oavsett vilken bakgrund man har. Vi anser att det viktigaste för en fungerande integration är att driva en generell välfärdspolitik som skapar fler jobb, fler bostäder som folk har råd att bo i och som skapar en likvärdig skola som inte delar upp eleverna på ett segregerande sätt. Vi måste få bort de strukturer som idag hindrar människor att fullt ut vara en del av vår gemensamma kommun.
Integration handlar inte enbart om människor med invandrarbakgrund. Segregationen följer inte enbart etniska, utan även socioekonomiska gränser. Hela
samhället behöver integreras och därför måste också de ekonomiska klyftorna i kommunen jämnas ut. Vi vill:
• Arbeta med att skapa mötesplatser utifrån människors intressen där kommuninvånare med olika bakgrund men gemensamma intressen kan mötas och tillsammans utveckla sina kultur och fritidsintressen.
• Inrätta ett integrationsråd.

Det här är några anledningar till att rösta på Vänsterpartiet den 14 september.

Dags att börja avskaffa de delade turerna

Debattartikel publicerad i Katrineholms Kuriren 8/1-2014

Kommunen har sagt att man vill ha medarbetare som har lust att arbeta hos kommunen. Och för att locka medarbetare och få de att stanna så måste kommunen föregå med gott exempel som arbetsgivare. Det kan man bland annat göra genom en jämställd personalpolitik. Förutom löner kan en jämställd personalpolitik handla om att få bort de delade turerna inom äldreomsorgen och att införa rätt till heltid för de som vill.

Tidningen Kommunalarbetarens granskning visade att delade turer förekommer i 9 av 10 kommuner, och i en kartläggning av Kommunal framkom att drygt 100 000 kommunalare jobbar delade turer inom välfärden i Sverige. 70 procent av dem som jobbar deltid är kvinnor och många gör det trots att de egentligen vill ha en heltid. Det är framför allt i kvinnodominerade yrken inom vård, omsorg och privat tjänstesektor som deltider är det enda som erbjuds. Detta är en av de mest grundläggande orsakerna till de stora inkomstskillnaderna mellan kvinnor och män.

I takt med att välfärden har urholkats av regeringen så tvingas alltfler anhöriga att ta ett större ansvar när det offentliga träder tillbaka. Ungefär 100 000 personer i Sverige arbetar deltid eller inte alls för att ha tid och ork att ta hand om sina anhöriga. De flesta är kvinnor mellan 50 och 65 år. När de offentliga resurserna till äldre och handikappomsorgen minskar får dessa kvinnor betala priset i form av lägre löner, men också lägre ersättningar vid sjukdom och arbetslöshet. De får också sämre pension och sämre möjligheter till en trygg ålderdom.

För att vända utvecklingen så har Vänsterpartiet centralt föreslagit ökade resurser till äldreomsorgen i kommunerna genom en öronmärkt satsning för fler anställda med fokus på demensvården och de kommuner som redan har en god bemanning ska kunna använda pengarna till andra delar av äldreomsorgen, till exempel för att minska antalet delade turer. Hela satsningen fullt utbyggd räcker till exempelvis 10 000 fler undersköterskor inom äldreomsorgen och demensvården.

Vänsterpartiet i Katrineholm vill påbörja avskaffandet av delade turer vilket också blir ett sätt att påbörja en höjning av personaltätheten. I vårt budget förslag för Katrineholm 2014 avsatte vi 5 miljoner kronor extra till vård och omsorgsnämndens budget, en blygsam summa men ändock en början som tillsammans med de satsningar som partiet föreslagit från centralt håll till kommunerna hade kunnat bidra till fler händer i vården och färre deltider och delade turer.

Tony Rosendahl Ordförande för Vänsterpartiet i Katrineholm

Lotta Back Gruppledare för Vänsterpartiet i Katrineholm