Rapport från senaste kommunfullmäktige

Här kommer en liten rapport från senast kommunfullmäktigemötet i Katrineholm. Vi diskuterade årsredovisningen och jag passade på och frågade bildningsnämndens ordförande om grundsärskolan och vad nämnden och förvaltningen gör för att särskolan ska kunna följa med till de nya skollokalerna i centrum. Han svarade att de håller på och tittar på både budget och ritningar och ska träffa FUB nu på torsdag för att diskutera läget. Jag hoppas att de hittar en lösning som grundsärskolan blir nöjda med.

Jag frågade även vård och omsorgsnämndens ordförande om vad som händer med det särskilda boendet Skogsbrynet. Hon svarade att de håller på och tittar på en lösning tillsammans med personal och brukare och hoppas kunna presentera en lösning snart men hon ville vänta med att berätta hur den lösningen skulle se ut.

Vår motion om att bevara det gamla vattentornet ansågs vara besvarad och debatten blev lite konstig då majoriteten inte ville diskutera så mycket om framtiden utan hänvisade bara till att vattentornet är inte hotad. Syftet med motionen var just att få igång en diskussion och göra en utredning så att vi inte står där sen om några år med en ny diskussion om vad vi ska göra med området när Katrineholm växer. https://tonyrosendahlvanster.wordpress.com/2016/04/10/bevarande-av-katrineholms-gamla-vattentorn/
Vår motion om friskvård för kommunens anställda ansågs också vara besvarad då man nu har påbörjat ett arbete med friskvård i kommunen, dock inte genom att involvera de fackliga organisationerna som vi ville. Majoriteten ville inte svara på varför de inte vill att de fackliga organisationer skulle vara med. Likaså har det dröjt tio år sen vi och s kom överens om en partsammansatt grupp för att jobba med friskvården. Jag frågade om det var någon idé att göra överenskommelser med socialdemokraterna om de inte hade för avsikt att hålla sig till de men fick inget svar på den frågan.
Sen var det motionen om att avskaffa allmän visstid. Den avslogs dels med hänvisning till det svar vi fått om att man inte bryter mot några regler och dels till att det måste komma en lagändring från regeringshåll innan man kan göra något vilket naturligtvis är bara en massa nonsens. Majoriteten påstod också att man måste ersätta ”systemet” med något annat. Det går inte bara att avskaffa. Vi kontrade med att det gick alldeles utmärkt att anställa folk i kommunen innan 2007 innan allmän visstid infördes och att det inte fanns något annat ”system”. Det hade de inget svar på. Trots Socialdemokraternas kongressbeslut om att avskaffa anställningsformen allmän visstid så ville inte S i  Katrineholm stödja vår motion.
Kan också nämna att den borgerliga oppositionen och MP men exklusive SD stödde motionen om friskvård.

Avskaffa anställningsformen allmän visstid!

Motion till Katrineholms kommunfullmäktige om att avskaffa anställningsformen allmän visstid som ger arbetsgivare möjligheten att anställa människor under obegränsad tid utan att ge de en tillsvidareanställning.

Motion. Avskaffa anställningsformen allmän visstid.

Den borgerliga regeringen lagstiftade 2007 om att införa en ny anställningsform, allmän visstidsanställning. Anställningsformen är konstruerad på ett sätt som är menat att arbetsgivare ska utnyttja möjligheten att kunna låta anställda gå utan tillsvidareanställning under obegränsad tid, i kombination med exempelvis en annan form av visstidsanställning, vikariat. Detta har inneburit att till och med EU-kommissionen har reagerat och hotat Sverige med vitesföreläggande om inte något görs för att förändra situationen för de anställda. Om EU-kommissionen kommer till de anställdas försvar i en fråga, då är det ett säkert tecken på att situationen är mycket allvarlig.

Riksdagen fattade nyligen beslut om att stoppa möjligheten för arbetsgivare att kunna hålla anställda i åratal av otrygghet.. Vänsterpartiet ville dock gå längre och begränsa perioden som en anställd kan gå utan trygg anställning till maximalt två år inom en femårsperiod. Dock valde riksdagen att inte gå på den linjen.

Det innebär dock inget hinder för att kommunen skulle kunna gå steget längre och förbättra villkoren för sina anställda. Detta genom att tydliggöra att visstidsanställningar endast ska användas vid vikariat eller om det finns särskilda behov som förhandlats med de berörda fackliga organisationerna.

Det är orimligt att år efter år låta anställd personal leva i ovisshet, när det är uppenbart att behovet av deras arbetskraft finns.

I Katrineholm finns idag i skrivande stund 173 personer anställda under anställningsformen allmän visstid.

Därför yrkar Vänsterpartiet:

* Att kommunen upphör med användningen av anställningsformen allmän visstid.

* Att undantag från dessa bestämmelser får göras efter överenskommelse med de fackliga organisationer inom det avtalsområde anställningen berör.

* Att anställda som längst kan vara vikare- och allmän visstidsanställda sammanlagt två år oavsett anställningsform från och med att beslutet vinner laga kraft.

Tony Rosendahl (V)

Olof Carlsson (V)

Katrineholm 18/3-2016

Otrygga jobb är ett samhällsproblem. Debattartikel

Debattartikel om de otrygga jobben publicerad idag i Katrineholms Kuriren.

Otrygga jobb är ett samhällsproblem

En otrygghet sprider sig på svenska arbetsplatser och regeringen gör för lite för att motverka den. Därför har Vänsterpartiet tagit fram en tidsplan för trygga jobb.

Otryggheten innebär att många har svårt att få ekonomin att gå ihop. Den som har visstidsanställning kan ofta varken få ett hyreskontrakt eller banklån för att köpa bostad. Ovissheten om hur länge man får vara kvar skapar en oro i vardagen.

Otrygga jobb gör också att de som jobbar blir mer utlämnade. När man inte vet om man får vara kvar blir det svårare att säga ifrån när arbetsbördan är orimlig eller man behandlas dåligt. Otrygga jobb gör facklig organisering svårare, vilket i förlängningen drabbar breda grupper arbetstagare.

Otrygga jobb försvårar utvecklingen mot smartare lösningar i arbetslivet. Trygga anställda kan vara mer innovativa. Otrygghet på arbetsmarknaden blir en kostnad för oss alla.

Mycket av problemen hänger samman med försämringar som förra regeringen gjorde. Nu har vi en ny regering som förhoppningsvis inte kommer att fortsätta försämringarna. Men det verkar som att den inte vill göra särskilt mycket för att förbättra heller. För att få fart på arbetet har Vänsterpartiet tagit fram en tidsplan för tre av de viktigaste förslagen för trygga jobb.

1. Avskaffa anställningsformen allmän visstid. Visstider behövs för t.ex. vikariat och säsongsanställningar men det ska alltid finnas ett sakligt skäl till att någon har visstid istället för tillsvidareanställning. Att hindra stapling av visstider är bra, men det räcker inte. Att ta bort anställningsformen allmän visstid är en förhållandevis enkel ändring och kan träda i kraft redan 2016.

2. Förbjud inhyrning av arbetskraft för arbetsuppgifter som är permanenta. Det är inte rimligt att någon ska behöva vara inhyrd år efter år istället för att ha en vanlig anställning. Den ändringen bör kunna vara på plats under 2017.

3. Lagstifta om rätt till heltid. Alldeles för många, särskilt kvinnor, får idag inte heltidsjobb och tvingas till deltid. Det blir svårt att få ekonomin att gå ihop. Deltid ska vara en möjligt men inte något man tvingas till. Frågan har skjutits upp länge och en tydlig tidsgräns behövs för att få fart på processen. Vi vill lagstifta senast våren 2018.

Otryggheten är ett samhällsproblem. Facken arbetar för att hantera problemen, men bland partierna ser det annorlunda ut. Regeringen är förvånansvärt passiv och de borgerliga partierna vill till och med öka otryggheten. Därför vill vi i Vänsterpartiet driva på för förändringar.

Ali Esbati, arbetsmarknadspolitisk talesperson Vänsterpartiet
Tony Rosendahl Gruppledare Vänsterpartiet Katrineholm