För en jämlik kommun med ordning och reda.

Foto: Tony Rosendahl

Debattartikel publicerad i Katrineholms Kuriren 30/8 – 2018

Vänsterpartiet går till val på att skapa ett jämlikt samhälle och ett jämlikt Katrineholm där vi utgår från alla människors lika värde. Våra kommunala verksamheter behöver de resurser som är nödvändiga för att klara välfärden i kommunen. Därför har Vänsterpartiet också fått igenom i statsbudgeten en rad jämlikhets och välfärdsreformer för att öka jämlikheten i samhället. Bland annat har vi fått igenom glasögonbidrag upp till 19 år, höjd sjukpenning, gratis tandvård upp till 23 år, gratis medicin för barn upp till 18 år 30 miljoner i statsbidrag till Katrineholm för att förstärka välfärden och subventioner till byggande för att kunna ta fram billigare hyresrätter. I kommunen arbetar vi för att förstärka resurserna till skolan, vården och omsorgen. Vi värnar vår allmännytta och styckar inte av fastigheter bara för att privata byggherrar vill ha de. Vi köper inte ut privata företagare med skattemedel och vi vill ha öppenhet i beslutsprocesserna i kommunen. Vi vill helt enkelt ha ordning och reda i kommunen, på verksamheterna, på ekonomin och beslutsprocesserna. För ett solidariskt Katrineholm för alla, inte bara för några få, för välfärdens skull. Ni kan hjälpa till med det genom att lägga er röst på Vänsterpartiet den 9 september.

 

Tony Rosendahl
Gruppledare för Vänsterpartiet i Katrineholm

Bostad – en grundläggande rättighet

Foto. Tony Rosendahl
Foto. Tony Rosendahl

Bostad – en grundläggande rättighet. Debattartikel publicerad i Katrineholms Kuriren 276/4 – 2018

I en debattartikel i Katrineholms Kuriren den 23 april skriver Anders Hördin från Hyresgästföreningen om de synpunkter som man har på byggande av hyresrätter och vilka krav man har från Hyresgästföreningens sida på lokalpolitikerna. Från Vänsterpartiets sida kan vi inte annat än instämma i det som skrivs.

Vänsterpartiet anser att rätten till bostad är en grundläggande social rättighet. Kommunens boendeplanering skall utgå från medborgarnas behov och lika värde. En bra bostadsplanering skapar livsmiljöer som motverkar utanförskap, segregation och miljöförstöring.

Det kommunala fastighetsbolaget är det främsta verktyget som vi i kommunen har för att värna rätten till en bra bostad och boendemiljö samt för byggnation av fler hyresrätter.

Under mandatperioden 2014–2018 har Vänsterpartiet tillsammans med regeringen infört olika former av stöd för att öka byggandet av hyresrätter med rimliga hyror: investeringsstöd för hyresbostäder och studentbostäder, stöd till kommuner för ökat bostadsbyggande och investeringsstöd till bostäder för äldre samt upprustningsstöd som ska gå till renoveringar av flerbostadshus i miljonprogramsområdena runt om i landet.

Vänsterpartiet driver på för att genomföra fler reformer, bland annat ett statligt topplån för att finansiera byggande av hyresrätter. Vi vill även inrätta ett statligt byggbolag med fokus på att bygga hyresrätter med rimliga hyror.

Vänsterpartiet i Katrineholm vill inte ta ut någon utdelning från vårt kommunala bostadsbolag KFAB, ett förslag som vi har haft med i vårt budgetförslag för kommunen. Vi tycker att de pengarna gör bättre nytta inom bolaget.

Vänsterpartiet i Katrineholm värnar och vill förstärka allmännyttans roll och framtid i kommunen. Vi styckar inte av den och säljer inte ut den till privata intressenter!

Tony Rosendahl
Gruppledare för Vänsterpartiet

Jämställ A-kassa och sjukpenning med inkomst så att folk kan hyra lägenhet!

Skrev en interpellation till fullmäktige med anledning av att vårt kommunala bostadsbolag KFAB har hårda krav på att få hyra lägenhet.

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström angående uthyrning av lägenheter i KFAB.s regi.
Katrineholmare som är utan fast anställning har allt svårare att få tag på en lägenhet i kommunen. KFAB ställer krav på fast inkomst och godtar inte a-kassa eller sjukpenning vilket gör att alltfler Katrineholmare tvingas till socialen för att få hjälp med att hitta en bostad. Enligt p4 sörmland så ser utvecklingen för ansökningarna om kommunkontrakt ut som följande:
2011: 111 ansökningar
2012: 134 ansökningar
2013: fram till 31 Augusti 169 ansökningar
Detta är oacceptabelt! En bostad är en grundläggande rättighet. Arbetsmarknaden ser inte längre ut om den gjorde förr med fast anställning som norm. Idag vimlar det av visstidsanställningar, vikariat och timvikariat. Till råga på allt så har vi en skyhög arbetslöshet i kommunen. Men även arbetslösa och sjuka har rätt till eget boende. Det är människor som egentligen klarar sin egen försörjning men som av KFAB bedöms ha för låg inkomst.
I Eskilstuna, som liksom Katrineholm har hög arbetslöshet, kan till och med personer med socialbidrag få ett eget hyreskontrakt. Det är uteslutet i Katrineholm.
Den här diskrimineringen måste upphöra.
Mot bakgrund av detta vill jag fråga kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström:
Hur avser du och majoriteten att agera för att påverka vårt kommunala bostadsbolag (och även privata för den delen) att likställa A-kassa, sjukpenning och försörjningsstöd med fast inkomst så att även dessa människor får möjlighet att hyra en lägenhet av KFAB i vars uppdrag ingår ett samhällsansvar?

Tony Rosendahl (V)

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=87&artikel=5637735

Allmännyttan och socialt ansvarstagande

De kommunala bostadbolagen (allmännyttan) har utöver syftet att främja bostadsförsörjningen i kommunen även ett samhällsansvar som inbegriper ett socialt ansvarstagande. Det har varit oklart med avtalet mellan kommunen och KFAB om detta och därför har jag skrivit en fråga ställd till kommunstyrelsens ordförande.

 Fråga till kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström
Avtal om ersättning för sociala merkostnader

Genom ägardirektiven skall KFAB ta ansvar för att bereda utsatta och svaga grupper bostäder och för detta skall bolaget få ersättning av kommunen. När jag i våras frågade om detta i fullmäktige så fanns inget underskrivet avtal om ersättning från kommunen för sociala merkostnader. Avtalet fanns men var alltså inte underskrivet av kommunen och ingen kunde svara på varför så var fallet. Även kommunens revisorer var kritiska till att avtalet inte hade underskrivits.

Därför vill jag fråga kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström:

 Har detta avtal skrivits under nu?

Om inte, varför?

Kommer den att skrivas under?

Tony Rosendahl (V)

Katrineholm 11/6-2013

 

KFAB-Ingen utarmning av allmännyttan

Debattartikel inskickad till Katrineholms Kuriren-Publicerad 29/6-12

En av de viktigare punkterna som avhandlades på senaste kommunfullmäktige men som bara fick ett kort omnämnande i Katrineholms Kuriren var förslaget om att tillåta KFAB sälja ut mellan 12 till 14 % av sitt bostadsbestånd. Det var ett beslut som Vänsterpartiet röstade emot.

Det övergripande allmännyttiga syftet för ett kommunalt bostadsföretag är att främja bostadsförsörjningen i kommunen och i det ansvaret ingår även ett samhällsansvar vilket också inbegriper ett socialt ansvarstagande. Rätten till bostad är en grundläggande social rättighet och ett av allmännyttans viktigaste uppdrag är att sörja för bostadsförsörjningen i kommunen. Därigenom blir allmännyttan en viktig grundsten i kommunens boendeplanering.

Det är vänsterns uppfattning att allmännyttan skall drivas utifrån demokratiska principer utan vinstsyfte och utifrån en långsiktig självkostnadsprincip. Vi anser att bostäder i allmännyttan inte skall säljas ut om inte mycket särskilda skäl föreligger. Dessutom anser vi att ägardirektiv till det kommunala bostadsbolaget som innebär kostnader skall åtföljas av medel, till exempel genom aktieägartillskott.

Nu har vi en ny lagstiftning som säger att bostadsbolagen ska bedriva verksamheten enligt affärsmässiga principer. Därmed görs ett undantag från kommunallagens självkostnadsprincip och från förbudet mot att driva företag i vinstsyfte. Syftet med bestämmelsen sägs vara för att undvika risk för snedvridning av konkurrensen, medan det verkliga skälet är ideologiskt där man vill utarma allmännyttans roll till förmån för det privata.

När det gällde majoritetens förslag om en utförsäljning av 12-14% av KFAB.s bestånd så fanns det inget underlag i de handlingar vi fullmäktigeledamöter fick om vilka områden eller vilka fastigheter som berördes. Vi hade bland annat följande frågeställningar på majoritetens förslag.

Hur många lägenheter rör det sig om?

Kommer nybyggnationen att motsvara det som säljs av? Nej. Det betyder att allmännyttan kapacitetsmässigt utarmas.

Vill vi fortsätta att ha en närvaro i kransorterna? Berörs Valla och Forssjö till exempel där vi har stora arbetsgivare och ett behov av bostäder för deras anställda?

Vilka blir konsekvenserna? Hur påverkas bostadsförsörjningen på det hela i kommunen? Hur påverkar det här möjligheten till sociala kontrakt?

Några svar på våra frågor fick vi inte och eftersom det inte gick att överblicka konsekvenserna av förslaget valde vi att rösta emot utförsäljningen. Vänsterpartiet i Katrineholm tänker inte bidra till en utarmning av allmännyttan och dess roll i kommunen.

Tony Rosendahl
Ordförande för Vänsterpartiet i Katrineholm