Kommunstyrelse. Reservation om avtal med Piteå.

Foto. Tony Rosendahl

Idag på kommunstyrelsens sammanträde diskuterades förslaget om att skriva avtal med Piteå kommun om överlåtande av anvisningar på ensamkommande barn. Den socialmoderata majoriteten i Katrineholms kommun betraktar de som en ekonomisk belastning. Vänsterpartiet har en mer anständig och human syn på barn. Därför röstade vi nej till förslaget och lämnade in följande reservation.

Reservation. Erbjudande om överlåtelse av anvisningar på ensamkommande barn och unga. KS/2017:305 – 751

Förslaget till beslut var att besluta att teckna ett avtal med Piteå kommun om övertagande av anvisningar för ensamkommande barn och unga. Förslaget och underlaget var så formulerat att man fick uppfattningen att det rörde sig om ett avtal, och då endast nya anvisningar. Under kommunstyrelsens möte kom det fram att majoriteten har för avsikt att teckna två avtal, ett om nyanvisningar och ett om barn som redan finns i kommunen. Man vill alltså rycka upp barn som redan har hunnit etablera sig i kommunen och funnit trygghet!

Det framkom också under diskussionen på kommunstyrelsemötet att det huvudsakliga argumentet från majoritetens sida handlade om pengar. Man vill helt enkelt inte lägga skattepengar på dessa barn.

Vänsterpartiet kan naturligtvis inte acceptera vare sig argumenten där barn betraktas som en ekonomisk belastning eller vara delaktig i ett beslut som kommer att riva upp tillvaron för en del av dessa barn. Vi accepterar inte heller argumenten från socialförvaltningen som ställer grupper av människor mot varandra (En stor andel av kommunens invånare uppbär idag ekonomiskt bistånd och de ensamkommande ungdomarna kommer successivt konkurrera om jobb på den rådande arbetsmarknaden i kommunen. Socialförvaltningens bedömning SOCN/2017:33 – 751)

Vänsterpartiet anser att kommunen bör bygga upp en egen beredskap för anvisningar. Vilka andra grupper skulle vi behandla på detta sätt? Att idka handel med utsatta grupper är ingen lösning. Vi kan konstatera att det finns ingen politisk ambition idag att ordna ett bra mottagande i kommunen.

Mot bakgrund av detta yrkade jag på avslag till förslag till beslut

Då jag inte fick gehör för mitt yrkande reserverar jag mig mot beslutet.

Tony Rosendahl (V)                                               Katrineholm 31/5 – 2017

Katrineholm är inte till salu!

Vi sätter välfärden först
Vår vision och ambition är att utveckla Katrineholms kommun till Sveriges främsta välfärdskommun, en kommun där resurserna används där de behövs, där behoven, inte vinstintressen styr, där kommunal verksamhet inte privatiseras, där tolerans och mångfald råder över fördomar och enfald och där jämlikhet och jämställdhet är den rådande normen. En kommun som präglas av öppenhet och tolerans där alla medborgare ges samma förutsättningar, där alla medborgare välkomnas oavsett bakgrund.

Barn, skola och ungdomar
Vi har drivit igenom att alla elever skall få läxhjälp av utbildade pedagoger i de kommunala skolorna och vi vill fortsätta förbättra för våra barn och ungdomar bland annat genom att:
• Stärka insatserna för barn med särskilda behov
Minska gruppstorlekarna i förskolan
• Införa ungdomspraktikplatser med avtalsenliga löner
Hjälpa ungdomarna att utveckla och förverkliga sina kultur och fritidsintressen
• Erbjuda nattbarnomsorg
Utöka rätten till förskola till 30 timmar i veckan

Kommunen som arbetsgivare
Kommunen som arbetsgivare skall ta ansvar för sina anställda och för de leverantörer man anlitar. Därför vill vi:
• Införa rätt till heltid med deltid som möjlighet
• Avskaffa de delade turerna
• Jämna ut löneskillnaderna mellan kvinnor och män.
• Fasa ut Fas 3 och istället införa kommunala välfärdsjobb
• Införa en enhetlig friskvårdspolicy för kommunens anställda
• Ställa krav på kollektivavtal vid kommunala upphandlingar för leverantörer och underleverantörer för att hindra social dumpning och lönedumpning

Miljö och kollektivtrafik
Det är vänsterpartiets uppfattning att kommunens mål i miljöarbetet bör vara att uppnå klimatneutralitet och en hållbar utveckling. Kollektivtrafiken är en del av den grundläggande samhällsservicen, av välfärden, precis som skolan, vården och omsorgen. Det är vänsterpartiets ambition att förbättra och utveckla kollektivtrafiken i kommunen genom att göra den mer tillgänglig och billigare för Katrineholmarna. Vi kommer att arbeta för att:
• Förbättra kollektivtrafiken i kommunen för att göra den mer tillgänglig och billigare
• Förbättra kollektivtrafiken mellan kommunen och grannkommuner, länet och grannlän
• Öka andelen av ekologiska livsmedel som kommunen köper in vid upphandlingar.
• Öka kommunens användning av förnyelsebar energi.
• Fortsätta satsningar på cykelbanor
• Utveckla kommunens möjligheter att producera egen miljövänlig el

Äldreomsorgen
Vänsterpartiet anser att äldre bör få bestämma vad de ska få hjälp med – valfrihet på riktigt – inte vilket bolag som utför uppgifterna. Vi vill ersätta LOV med riktig valfrihet. Vi vill:
• Tillhandahålla fler timmar som de äldre själva kan förfoga över.
• Höja personaltätheten för att säkra kvalitén i verksamheten.

Integration
I Katrineholm behöver vi bli bättre på att inkludera de som flyttar till kommunen, oavsett vilken bakgrund man har. Vi anser att det viktigaste för en fungerande integration är att driva en generell välfärdspolitik som skapar fler jobb, fler bostäder som folk har råd att bo i och som skapar en likvärdig skola som inte delar upp eleverna på ett segregerande sätt. Vi måste få bort de strukturer som idag hindrar människor att fullt ut vara en del av vår gemensamma kommun.
Integration handlar inte enbart om människor med invandrarbakgrund. Segregationen följer inte enbart etniska, utan även socioekonomiska gränser. Hela
samhället behöver integreras och därför måste också de ekonomiska klyftorna i kommunen jämnas ut. Vi vill:
• Arbeta med att skapa mötesplatser utifrån människors intressen där kommuninvånare med olika bakgrund men gemensamma intressen kan mötas och tillsammans utveckla sina kultur och fritidsintressen.
• Inrätta ett integrationsråd.

Det här är några anledningar till att rösta på Vänsterpartiet den 14 september.