Vad händer med utredningen om barnfattigdom nu?

På förra veckans kommunstyrelsemöte presenterades då äntligen den utredning, eller rättare sagt förstudie om barnfattigdom som Katrineholms kommunfullmäktige hade beslutat om när man biföll Vänsterpartiets motion om att utreda barnfattigdomen i kommunen och komma med konkreta förslag på hur man kan mildra konsekvenserna av barnfattigdomen.

Utredningen i sig är väl genomarbetat där man bland annat skriver vad som görs i kommunen idag och man presenterar ett antal punkter på åtgärder som kan vidtas: Man påpekar samtidigt behovet av resurser för att genomföra en del av åtgärderna:

 En grupp med representanter från varje förvaltning tillsätts för att kartlägga
situationen i Katrineholm och i syftet att samlas kring framtagandet av
handlingsplan för arbetet kring arbetet med implementering av
barnkonventionen
o Gruppen, som leds av socialförvaltningen inventerar vad som görs i
respektive förvaltning
 Möjlighet till kompetensutveckling med fokus på frågor som rör barns
rättigheter/barnfattigdom erbjuds till förtroendevalda och tjänstemän
 Alla nämnder genomför kommunfullmäktiges beslut från januari 2012, att ”Alla
ärenden ska belysas utifrån barnperspektivet/barnkonventionen”.
 Uppföljning av kommunfullmäktiges beslut om att alla ärenden skall belysas ur
ett barnperspektiv
 Alla förvaltningar använder sig av barnchecklistor inför beslut
 Socialförvaltningen ser över sina riktlinjer så att barn i familjer med
försörjningsstöd verkligen ges möjligheter till att betala medlemsavgifter i
föreningar, kunna utöva idrott, tillgodose behov av exempelvis glasögon (det
utrymme som redan finns kanske kan utökas något)
 Socialförvaltningen utvecklar barnambassadörens arbete
 Socialförvaltningen erbjuder fler platser på sommarläger
 Förvaltningarna ser över avgiftsbelagda aktiviteter och eventuella insamlingar
vid aktiviteter för att inte sådana skall vara hinder för deltagande

Kommunstyrelsens beslut blev följande:

Kommunstyrelsen beslutar att lägga utredningen om barnfattigdom i Katrineholm till
handlingarna och uppdra till kommunledningsförvaltningen att arbeta vidare i enlighet
med utredningens intentioner.

En återrapportering kring arbetet med att mildra effekterna av ekonomisk
utsatthet/barfattigdom ska göras till kommunstyrelsen i oktober månad 2015 i samband
med att kommunstyrelsen behandlar övergripande plan med drifts- och
investeringsbudgetar för 2016-2018 för Katrineholms kommun.

Det finns några saker som kan ha funderingar kring när det gäller rapporten och beslutet.

För det första fick vi i kommunstyrelsen ingen föredragning om förstudien från de som har arbetat med den vilket är brukligt.

För det andra så behandlades den som ett ärende för enbart kommunstyrelsen trots att det är kommunfullmäktige som har beslutat om utredningen. Därför yrkade jag att den skulle även återrapporteras till kommunfullmäktige. Här nedan kan ni läsa mitt yrkande som avslogs.

Utredningen och frågan om barnfattigdom är en fråga av största vikt och beskaffenhet att även Katrineholms högst beslutande organ, kommunfullmäktige, bör ta del av rapporteringen med möjlighet att diskutera utredningen och de föreslagna åtgärderna.
Beslutet om en utredning av barnfattigdomen i Katrineholm togs av Katrineholms kommunfullmäktige.
Därför anser Vänsterpartiet att en återrapportering av utredningen om barnfattigdom i Katrineholm även skall ske till kommunfullmäktige. Miljöpartiet stödde mitt yrkande.

För de tredje så kommer en återrapportering alltså att ske i oktober i samband med att man behandlar budget.

Då uppstår följande frågeställningar. Varför vill man inte återrapportera till kommunfullmäktige som har beställt utredningen och kommer de föreslagna åtgärderna och hela frågan om barnfattigdom/barn i ekonomiskt utsatthet att reduceras till enbart en budgetfråga? Kommer man att skjuta till de medel som eventuellt behövs för genomförandet och kommer det fortsatta arbetet att resultera i fler konkreta förslag? Jag hade gärna sett fler konkreta förslag även om det är en bra början. Vi fortsätter att bevaka frågan från Vänsterpartiets sida

Här nedan är länken till handlingarna där förstudien finns på sidan 57 i pdf filen.

http://katrineholm.se/Global/Kallelser%20Protokoll/KS/Kallelser/2015/%C3%84rende%20nr%2022-34%20Samlingshandling%20f%C3%B6r%20KS_2015-08-26%20del%204.pdf

Svar på frågorna om utredningen av barnfattigdomen

Här är svaren jag fick på senaste kommunfullmäktige på mina frågor om utredningen av barnfattigdomen i kommunen:
https://tonyrosendahlvanster.wordpress.com/2015/05/11/hur-gar-det-med-utredningen-av-barnfattigdomen/

1. Hur långt har man kommit i den utredning av barnfattigdomen som kommunfullmäktige har beslutat om?

Svar: I enighet med kommunfullmäktiges beslut i oktober 2013 har en förstudie om barnfattigdom genomförts. Ärendet är översänt till nämnderna och folkhälsoutskottet på remiss.

2. När kommer de konkreta förslagen för att mildra konsekvenserna av barnfattigdomen att presenteras?

Svar: Ärendet ”Förstudien om barnfattigdom i Katrineholm” är under remiss till och med den 22 juni 2015. Efter remisstiden är avsikten att återrapportera uppdraget med förstudie. Ärendet bereds till kommunstyrelsen i Augusti 2015 och vidare till fullmäktige.

Nu har vi i alla fall fått hålltider även om det har dragit ut på tiden. Vi fortsätter att bevaka frågan från Vänsterpartiets sida.

Kommunens årsredovisning

Här är mina kommentarer kring årsredovisningen och bokslutet som jag tog upp på senaste kommunfullmäktigemötet. Enligt Katrineholms Kurirens rapportering så var det ingen som tog upp de utmaningar som kommunen står inför. Bedöm själva.

Årsredovisning och bokslut 2014
En årsredovisning är ju en sammanfattning av det gångna verksamhetsåret i kommunen. Där tar man upp väsentliga händelser, statistik, ekonomin och resultat men även utmaningar inför framtiden. Det finns mycket man skulle kunna och behöva ta upp men det får bli ett axplock av kommentarer med både det som är positivt och utmaningar kommunen står inför. Jag börjar med det positiva.

Det positiva
Att befolkningen i kommunen ökar är en positiv trend även om den större delen av ökningen sker i centralorten. När det gäller ungdomsverksamheten så kan vi notera att verksamheten på perrongen är populär och att besöken har ökat dramatiskt och det är glädjande att kommunen har satsat så mycket på ungdomsverksamheten. Jag hör nästan bara positivt från både anställda och besökare och det är en verksamhet som jag själv gärna visar upp för besökare.

Jag tycker att det är bra att KFAB i samarbete med kommunen nu kan erbjuda utsatta människor ett boende och att även hushåll med försörjningsstöd nu kan erbjudas hyreskontrakt med kommunal hyresgaranti. Det var en fråga som vi från Vänsterpartiet lyfte upp här i fullmäktige och jag är glad att vi fick en positiv respons på det.

Det är bra att det äntligen byggs i kommunen och vi behöver satsa ännu mer på hyresrätter framöver.

Den stora utbyggnaden av förskolor är också välkommet och efterlängtat.

Utmaningar
Det som ger anledning till oro är de höga arbetslöshetssiffrorna och framförallt den höga ungdomsarbetslösheten samt de fortsatta höga utbetalningarna av försörjningsstöd och vi har ju sett att behovet av resurser har varit högre än den ram som tilldelats socialnämnden. Det här är också något som revisorerna påpekar.

Vi ser också att behoven inom Vård och omsorg inte möts upp med en motsvarande tilldelning av medel.

Nu har vänsterpartiet och den nya regeringen kommit överens om riktade pengar till äldreomsorgen i kommunerna vilket för Katrineholms del skulle innebära cirka 7 miljoner mer till äldreomsorgen vilket är glädjande även om vi vet att vi behöver mer.

Vi ser också att nettodriftskostnaderna ökar snabbare än skatteintäkterna, vilket kommer att försvåra för kommunen att på sikt att klara verksamheterna och välfärden och behålla en ekonomi i balans.

Det här ger ju också anledning till att ta sig en funderare på skattesatsen i kommunen och huruvida den behöver justeras uppåt för att klara våra åtaganden. Från vänsterpartiets sida har vi sagt att vi är beredda att göra det om det behövs för att säkra och utveckla den kommunala välfärden.

Personalresurser
Det finns ett problem med att flera chefer inom framförallt Vård och omsorg har personalgrupper på uppemot 60 anställda. Det är en orimlig situation som försvårar för både ledarskap och personal. Ingen borde ha fler än 30 anställda under sig.

När det gäller avsnittet om personalredovisning så saknar vi siffror på hur många som är heltidsanställda och hur många som är deltidsanställda i kommunen. Det är en statistik som borde vara med framförallt ur ett jämställdhetsperspektiv då vi vet att majoriteten av de som har deltidsanställningar är kvinnor.
Skola

Skola
När det gäller skolan så tar bokslutet upp en viktig aspekt, nämligen barnfattigdomen och den socioekonomiska bakgrunden som familjer har och hur det påverkar skolresultaten. Enligt rädda barnen så lever 1 av 5 barn i kommunen i ekonomisk utsatthet. Här behöver vi jobba mer med riktade resurser till skolan och vi behöver också jobba med frågan om barnfattigdomen i kommunen som vi här i fullmäktige har beslutat om för nästan två år sedan. Senare ikväll så får vi svar på min fråga om hur långt vi har kommit i det arbetet.

Folkhälsa, jämställdhet, jämlikhet och tillgänglighet
Under avsnittet jämlikhet och integration tar man upp vikten av ett bra integrationsarbete och vad man gör i kommunen. Det är bra men man nämner ingenting om jämlikhetsarbetet. Man nämner ingenting om behovet av att minska de ekonomiska klyftorna i samhället. Om behovet av att minska lönegapet och inte öka lönespridningen i kommunen. Ökade ekonomiska klyftor leder till ökade klassklyftor och ökad ojämlikhet. När det gäller jämställdheten så finns det en del att jobba med där. Vill man vara i framkant som en jämställd kommun så kan man börja med sin egen personalpolitik och erbjuda rätt till heltid och arbeta för mer jämställda löner.

Hur går det med utredningen av barnfattigdomen?

För snart två år sedan motionerade vi från Vänsterpartiets sida om att barnfattigdomen i kommunen skulle utredas och att förslag på hur man kan lindra effekterna tas fram. Motionen bifölls några månader senare. Rädda barnens årliga rapport som kom ut i December ( http://www.raddabarnen.se/Documents/vad-vi-gor/sverige/samhallets-ansvar/barnfattigdom/rb_fattigdom_2014_klar2_webb_.pdf ) visade på att vart femte barn i Katrineholm lever i ekonomisk utsatthet. Därför är det viktigt att utredningen prioriteras och konkreta förslag presenteras snarast. Mot den bakgrunden har jag skickat in en fråga till kommunstyrelsens ordförande om hur det går med utredningen.

Fråga till kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström om utredning av barnfattigdomen i Katrineholms kommun.

I oktober 2013 biföll Katrineholms kommunfullmäktige en motion från Vänsterpartiet om att utreda barnfattigdomen i kommunen. Vi yrkade då att:

En utredning av barnfattigdomen i Katrineholms kommun görs omgående.

Samt att utredningen ska komma med konkreta förslag på hur vi från kommunens sida kan mildra konsekvenser av barnfattigdomen.

I motionen tog vi bland annat upp förslag på vad kommunen skulle kunna göra för att mildra effekterna av barnfattigdom till exempel gratis frukost för skolelever, nattbarnomsorg med mera.

Uppdraget skulle också återrapporteras till kommunstyrelsen senast april 2014.

Nu har det gått 19 månader sen motionen bifölls och vi har fortfarande inte hört någonting om hur arbetet med utredningen fortskrider.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström följande.

Hur långt har man kommit i den utredning av barnfattigdomen som kommunfullmäktige har beslutat om?

När kommer de konkreta förslagen för att mildra konsekvenserna av barnfattigdomen att presenteras?

Tony Rosendahl
Gruppledare för Vänsterpartiet
Katrineholm 8/5-2015

Hårt politiskt arbete ger utdelning-Gott Nytt År Allihopa!

Nu börjar året närmar sig sitt slut och jag hoppas att alla får möjlighet till välförtjänt vila och ledighet under helgerna. Det har varit en ganska intensiv politisk höst, både på jobbet och på fritiden, med många möten och mycket politiskt arbete inför valåret 2014. Även privat har det varit tungt med sjukdom och dödsfall i familjen och då måste man naturligtvis prioritera familjen och släkten först. Ibland känns det som att tiden inte räcker till och ibland undrar man om det är värt allt besvär. Att sitta som vänsterpartist i opposition i en kommun som styrs av sossar och moderater med passivt stöd av SD är sannerligen en utmaning.

Men det hårda politiska arbetet ger även utdelning. Två av de motioner som jag har varit med och skrivit har bifallits. Dels att Katrineholms kommun skall utreda barnfattigdomen och dess konsekvenser i kommunen och komma med konkreta förslag för att mildra dess effekter och dels förslaget att de kommunala skolorna i Katrineholm skall erbjuda organiserad läxhjälp under eller i anslutning till skoldagen under ledning av utbildade pedagoger.

En annan fråga som jag har lyft i kommunfullmäktige är att det har varit allt svårare för Katrineholmare som är utan fast anställning att få tag på en lägenhet i kommunen. KFAB och privata hyresvärdar ställer krav på fast inkomst och godtar inte alltid a-kassa eller sjukpenning vilket gör att alltfler Katrineholmare har tvingas till socialen för att få hjälp med att hitta en bostad. De sociala kontrakten har ökat i antal. Nu har fullmäktige belutat att införa en kommunal hyresgaranti för de som har försörjningsstöd efter överenskommelse mellan kommunen och hyresvärden vilket är ett steg i rätt riktning. Katrineholms kommunala fastighhetsbolag KFAB har ställt sig positiv till hyresgarantin men tyvärr tvekar de privata hyresvärdarna.

Valåret 2014 kommer att inledas med partiets kongress i Stockholm där jag kommer att delta och här i Katrineholm inleder vi med årsmötet den 2 februari där vi fastställer kandidatlistan till kommunvalet. Det politiska arbetet kommer att fortsätta för min del under 2014 och förhoppningsvis ge utdelning i form av en ny regeriing i Sverige och en ny majoritet i Katrineholm.

Jag önskar er alla ett Gott Nytt År!

Motion om barnfattigdom

Motion till Katrineholms kommunfullmäktige

Barnfattigdom – vad kan vi göra för att mildra konsekvenserna?

Rädda barnens årliga barnfattigdomsrapport för 2012, visar att allt fler barn i Sverige växer upp i fattigdom. 248 000 barn, eller 13%, lever i familjer som antingen har en låg inkomststandard enligt SCB:s definition, eller är beroende av försörjningsstöd. Det är 28 000 fler barn än i förra rapporten.

Bakom den ökade barnfattigdomen hittar man regeringens försämringar för sjuka, arbetslösa och småbarnsföräldrar som tillsammans har bekostat alliansens skattesänkningar. Att man försämrar för föräldrarna innebär givetvis att man försämrar för barnen.

Vi vet i dag att barn som lever i familjer med ekonomiskt ansträngda förhållanden riskerar att prestera sämre i skolan, att de i högre utsträckning riskerar att drabbas av utanförskap, för mobbing, för olyckor och att det finns samband mellan ekonomiska förhållanden som barn och den förväntade livslängden.

Kommunen kan inte göra mycket åt de lagar och regler som beslutas i vår riksdag, men det går att mildra effekterna som barnfattigdom ger.

T ex nattbarnomsorg, arbetsmarknadsstöd till invandrare, gratis frukost för eleverna i skolan, en tillräckligt omfattande elevhälsa, mm.

Med hänvisning till ovanstående yrkar vi:

–     att en utredning av barnfattigdomen i Katrineholms kommun görs omgående

–   att utredningen ska komma med konkreta förslag på hur vi från kommunens sida kan mildra konsekvenser av barnfattigdomen

Katrineholm 130312

 Lotta Back, Vänsterpartiet         Tony Rosendahl, Vänsterpartiet

Förneka inte barnfattigdomen

Debattartikel publicerad i Katrineholms Kuriren 30/1-2013

Efter reportaget om barnfattigdom i Uppdrag granskning den 16 januari har debatten handlat om ifall det finns fattiga barn i Sverige. För den som är intresserad av fakta råder inga tvivel på att det existerar fattigdom och ekonomisk utsatthet bland barnfamiljer i Sverige 2013. Tapio Salonen, professor i socialt arbete vid Malmö högskola, har visat att ekonomisk utsatthet är ett stort problem. Antalet barn i ekonomiskt utsatta hushåll har ökat under senare år. Försäkringskassan har tagit fram siffror på den ekonomiska utsattheten och visar också att den relativa fattigdomen bland barnfamiljer har ökat sedan Fredrik Reinfeldt blev statsminister 2006.

Fattigdom för svenska barn innebär att inte ha råd att följa med på skolutflykten, att ha så trångt hemma att man träffar sina kompisar ute, att inte kunna följa med kompisar på bio eller vara med i fotbollsklubben. Det handlar helt enkelt om att inte kunna ta del av det samhälle som de flesta av oss ser som självklart. En orsak till att den relativa fattigdomen ökar är arbetslösheten som stiger under den nuvarande regeringen. Samtidigt har ersättningsnivåerna i arbetslöshetsförsäkringen och sjukförsäkringen försämrats och nya regler gör att allt färre får ersättning från socialförsäkringarna. Klyftorna ökar och många barn drabbas av de allt större ekonomiska och sociala skillnaderna i samhället. Föräldrar avstår ofta mycket för att barnen skall få det så bra som möjligt och många barn tar ett stort ansvar genom att självmant avstå från sådant som kostar pengar. För Vänsterpartiet är det självklart att alla barn har rätt till en trygg och bra uppväxt. Det är en prioriterad fråga för oss att barn i vårt land inte skall behöva växa upp med bara det alla nödvändigaste.

Vi vet idag hur problemen ser ut, och vi vet också vad som krävs för att göra något åt dem. Det är dags att sluta förneka att barn i Sverige lever i fattiga familjer och istället se till att avskaffa barnfattigdomen. Vänsterpartiets lösning på problemet med den ökande barnfattigdomen är generella satsningar på arbete åt alla, rätt till arbete på heltid, bättre arbetslöshetsförsäkring, sjukförsäkring, föräldraförsäkring och rätt till barnomsorg även på obekväm arbetstid. Vill vi också genomföra specifika satsningar för ekonomiskt utsatta barnfamiljer, som höjt underhållsstöd, förbättrat bostadsbidrag, kostnadsfri frukost och förbud mot avgifter i skolan m.m.

Barnfattigdomen är verklig men med Vänsterpartiets politik kan vi minska den drastiskt. Det är inte svårt, det handlar bara om att vilja.

Tony Rosendahl              Ordförande för Vänsterpartiet Katrineholm
Lotta Back                         Gruppledare för Vänsterpartiet Katrineholm
Maud Ekman                    Gruppledare för Vänsterpartiet i landstinget