Hur går det med utredningen av barnfattigdomen?

För snart två år sedan motionerade vi från Vänsterpartiets sida om att barnfattigdomen i kommunen skulle utredas och att förslag på hur man kan lindra effekterna tas fram. Motionen bifölls några månader senare. Rädda barnens årliga rapport som kom ut i December ( http://www.raddabarnen.se/Documents/vad-vi-gor/sverige/samhallets-ansvar/barnfattigdom/rb_fattigdom_2014_klar2_webb_.pdf ) visade på att vart femte barn i Katrineholm lever i ekonomisk utsatthet. Därför är det viktigt att utredningen prioriteras och konkreta förslag presenteras snarast. Mot den bakgrunden har jag skickat in en fråga till kommunstyrelsens ordförande om hur det går med utredningen.

Fråga till kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström om utredning av barnfattigdomen i Katrineholms kommun.

I oktober 2013 biföll Katrineholms kommunfullmäktige en motion från Vänsterpartiet om att utreda barnfattigdomen i kommunen. Vi yrkade då att:

En utredning av barnfattigdomen i Katrineholms kommun görs omgående.

Samt att utredningen ska komma med konkreta förslag på hur vi från kommunens sida kan mildra konsekvenser av barnfattigdomen.

I motionen tog vi bland annat upp förslag på vad kommunen skulle kunna göra för att mildra effekterna av barnfattigdom till exempel gratis frukost för skolelever, nattbarnomsorg med mera.

Uppdraget skulle också återrapporteras till kommunstyrelsen senast april 2014.

Nu har det gått 19 månader sen motionen bifölls och vi har fortfarande inte hört någonting om hur arbetet med utredningen fortskrider.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström följande.

Hur långt har man kommit i den utredning av barnfattigdomen som kommunfullmäktige har beslutat om?

När kommer de konkreta förslagen för att mildra konsekvenserna av barnfattigdomen att presenteras?

Tony Rosendahl
Gruppledare för Vänsterpartiet
Katrineholm 8/5-2015

Hårt politiskt arbete ger utdelning-Gott Nytt År Allihopa!

Nu börjar året närmar sig sitt slut och jag hoppas att alla får möjlighet till välförtjänt vila och ledighet under helgerna. Det har varit en ganska intensiv politisk höst, både på jobbet och på fritiden, med många möten och mycket politiskt arbete inför valåret 2014. Även privat har det varit tungt med sjukdom och dödsfall i familjen och då måste man naturligtvis prioritera familjen och släkten först. Ibland känns det som att tiden inte räcker till och ibland undrar man om det är värt allt besvär. Att sitta som vänsterpartist i opposition i en kommun som styrs av sossar och moderater med passivt stöd av SD är sannerligen en utmaning.

Men det hårda politiska arbetet ger även utdelning. Två av de motioner som jag har varit med och skrivit har bifallits. Dels att Katrineholms kommun skall utreda barnfattigdomen och dess konsekvenser i kommunen och komma med konkreta förslag för att mildra dess effekter och dels förslaget att de kommunala skolorna i Katrineholm skall erbjuda organiserad läxhjälp under eller i anslutning till skoldagen under ledning av utbildade pedagoger.

En annan fråga som jag har lyft i kommunfullmäktige är att det har varit allt svårare för Katrineholmare som är utan fast anställning att få tag på en lägenhet i kommunen. KFAB och privata hyresvärdar ställer krav på fast inkomst och godtar inte alltid a-kassa eller sjukpenning vilket gör att alltfler Katrineholmare har tvingas till socialen för att få hjälp med att hitta en bostad. De sociala kontrakten har ökat i antal. Nu har fullmäktige belutat att införa en kommunal hyresgaranti för de som har försörjningsstöd efter överenskommelse mellan kommunen och hyresvärden vilket är ett steg i rätt riktning. Katrineholms kommunala fastighhetsbolag KFAB har ställt sig positiv till hyresgarantin men tyvärr tvekar de privata hyresvärdarna.

Valåret 2014 kommer att inledas med partiets kongress i Stockholm där jag kommer att delta och här i Katrineholm inleder vi med årsmötet den 2 februari där vi fastställer kandidatlistan till kommunvalet. Det politiska arbetet kommer att fortsätta för min del under 2014 och förhoppningsvis ge utdelning i form av en ny regeriing i Sverige och en ny majoritet i Katrineholm.

Jag önskar er alla ett Gott Nytt År!

Motion om barnfattigdom

Motion till Katrineholms kommunfullmäktige

Barnfattigdom – vad kan vi göra för att mildra konsekvenserna?

Rädda barnens årliga barnfattigdomsrapport för 2012, visar att allt fler barn i Sverige växer upp i fattigdom. 248 000 barn, eller 13%, lever i familjer som antingen har en låg inkomststandard enligt SCB:s definition, eller är beroende av försörjningsstöd. Det är 28 000 fler barn än i förra rapporten.

Bakom den ökade barnfattigdomen hittar man regeringens försämringar för sjuka, arbetslösa och småbarnsföräldrar som tillsammans har bekostat alliansens skattesänkningar. Att man försämrar för föräldrarna innebär givetvis att man försämrar för barnen.

Vi vet i dag att barn som lever i familjer med ekonomiskt ansträngda förhållanden riskerar att prestera sämre i skolan, att de i högre utsträckning riskerar att drabbas av utanförskap, för mobbing, för olyckor och att det finns samband mellan ekonomiska förhållanden som barn och den förväntade livslängden.

Kommunen kan inte göra mycket åt de lagar och regler som beslutas i vår riksdag, men det går att mildra effekterna som barnfattigdom ger.

T ex nattbarnomsorg, arbetsmarknadsstöd till invandrare, gratis frukost för eleverna i skolan, en tillräckligt omfattande elevhälsa, mm.

Med hänvisning till ovanstående yrkar vi:

–     att en utredning av barnfattigdomen i Katrineholms kommun görs omgående

–   att utredningen ska komma med konkreta förslag på hur vi från kommunens sida kan mildra konsekvenser av barnfattigdomen

Katrineholm 130312

 Lotta Back, Vänsterpartiet         Tony Rosendahl, Vänsterpartiet

Förneka inte barnfattigdomen

Debattartikel publicerad i Katrineholms Kuriren 30/1-2013

Efter reportaget om barnfattigdom i Uppdrag granskning den 16 januari har debatten handlat om ifall det finns fattiga barn i Sverige. För den som är intresserad av fakta råder inga tvivel på att det existerar fattigdom och ekonomisk utsatthet bland barnfamiljer i Sverige 2013. Tapio Salonen, professor i socialt arbete vid Malmö högskola, har visat att ekonomisk utsatthet är ett stort problem. Antalet barn i ekonomiskt utsatta hushåll har ökat under senare år. Försäkringskassan har tagit fram siffror på den ekonomiska utsattheten och visar också att den relativa fattigdomen bland barnfamiljer har ökat sedan Fredrik Reinfeldt blev statsminister 2006.

Fattigdom för svenska barn innebär att inte ha råd att följa med på skolutflykten, att ha så trångt hemma att man träffar sina kompisar ute, att inte kunna följa med kompisar på bio eller vara med i fotbollsklubben. Det handlar helt enkelt om att inte kunna ta del av det samhälle som de flesta av oss ser som självklart. En orsak till att den relativa fattigdomen ökar är arbetslösheten som stiger under den nuvarande regeringen. Samtidigt har ersättningsnivåerna i arbetslöshetsförsäkringen och sjukförsäkringen försämrats och nya regler gör att allt färre får ersättning från socialförsäkringarna. Klyftorna ökar och många barn drabbas av de allt större ekonomiska och sociala skillnaderna i samhället. Föräldrar avstår ofta mycket för att barnen skall få det så bra som möjligt och många barn tar ett stort ansvar genom att självmant avstå från sådant som kostar pengar. För Vänsterpartiet är det självklart att alla barn har rätt till en trygg och bra uppväxt. Det är en prioriterad fråga för oss att barn i vårt land inte skall behöva växa upp med bara det alla nödvändigaste.

Vi vet idag hur problemen ser ut, och vi vet också vad som krävs för att göra något åt dem. Det är dags att sluta förneka att barn i Sverige lever i fattiga familjer och istället se till att avskaffa barnfattigdomen. Vänsterpartiets lösning på problemet med den ökande barnfattigdomen är generella satsningar på arbete åt alla, rätt till arbete på heltid, bättre arbetslöshetsförsäkring, sjukförsäkring, föräldraförsäkring och rätt till barnomsorg även på obekväm arbetstid. Vill vi också genomföra specifika satsningar för ekonomiskt utsatta barnfamiljer, som höjt underhållsstöd, förbättrat bostadsbidrag, kostnadsfri frukost och förbud mot avgifter i skolan m.m.

Barnfattigdomen är verklig men med Vänsterpartiets politik kan vi minska den drastiskt. Det är inte svårt, det handlar bara om att vilja.

Tony Rosendahl              Ordförande för Vänsterpartiet Katrineholm
Lotta Back                         Gruppledare för Vänsterpartiet Katrineholm
Maud Ekman                    Gruppledare för Vänsterpartiet i landstinget