Barnomsorgsgaranti

Härom veckan beslutade bildningsnämnden om försämringar i barnomsorg på obekväm arbetstid. Syftet var uttalat att spara pengar. Vänsterpartiet lyfter upp frågan till kommunfullmäktige genom en motion om en barnomsorgsgaranti på obekväm arbetstid.

Motion till Katrineholms kommunfullmäktige-Barnomsorgsgaranti på obekväm arbetstid.

På bildningsnämndens möte den 26/1 – 2021 drev majoriteten igenom kraftiga försämringar och hinder i möjligheten till barnomsorg på obekväm arbetstid. Beslutet innehåller bland annat följande.

 • Arbetsgivare ska intyga att det inte finns andra möjligheter att förlägga arbetstiden, alternativt minska den obekväma arbetstiden.
 • Arbetstagare ska intyga att omsorgen inte kan ske inom vän- och familjekretsen kring barnet. Båda vårdnadshavarna ska skriva under. Gäller även vid delad vårdnad.
 • Vid nyanmälan kan handläggningstiden uppgå till två månader.
 • Barn ska kunna komma till ordinarie förskola/ fritidshem 30 min. före öppningstid kl. 06:00 och vara kvar efter stängning till kl. 22.00 under förutsättning att behovet anmälts fyra veckor i förväg. (Omsorg kan då också ske i hemmet.)
 • Helgöppen pedagogisk omsorg erbjuds 06.00- 20.00 i förskolelokal under förutsättning att behovet anmälts fyra veckor i förväg och minst fem barn har behov hela, eller del av dagen.
 • Samtliga riktlinjer gäller inom befintlig, av nämnden tilldelad budget. Om prognoser ser ut att peka mot negativ avvikelse kan helgöppen förskola/fritidshem med kort varsel
  komma att avslutas innevarande budgetår fram till årsskiftet.
 • För vårdnadshavare som uttömt alla alternativ får förvaltningen fatta beslut om omsorg
  på obekväm tid, utifrån individuella utredningar för såväl nattomsorg som helgomsorg

Syftet med de nya reglerna var tydligt uttalat, nämligen att spara pengar.

Många människor arbetar idag obekväm arbetstid, det vill säga kvällar, helger och nätter. Idag har föräldrar ingen rätt till barnomsorg på dessa tider. Istället är det upp till varje kommun att avgöra om den ska erbjuda detta. Det gör att många föräldrar inte har möjlighet att arbeta kvällar, helger och nätter. Det drabbar i synnerhet ensamstående föräldrar, varav många är kvinnor. Många av dem tvingas byta arbetstider eller tacka nej till arbete för att få vardagen att gå ihop. Så kan vi inte ha det. Att Katrineholm nu beslutar om försämringar i barnomsorgen på obekväm arbetstid innebär att föräldrar, och då kanske framförallt ensamstående föräldrar riskerar att bli utan barnomsorg.

Rätten till barnomsorg på obekväm arbetstid är en viktig feministisk och jämställdhetsfråga

Vi yrkar att:

Kommunfullmäktige beslutar att införa en barnomsorgsgaranti på obekväm arbetstid.

Tony Rosendahl (V)

Anita Johansson (V)

En barnomsorg med hög kvalité

Debattartikel publicerad i Katrineholms Kuriren 7/7-2018

Vänsterpartiet i Katrineholm vill att alla barn ska ha rätt till en förskola där den pedagogiska verksamheten håller högsta kvalitet. Vi vill ge alla barn rätt till 30 timmars förskola per vecka så att alla ska ha lika goda möjligheter att ta del av förskolans pedagogik och utvecklingsmöjligheter.

Tillgången och rätten till en bra och flexibel barnomsorg är även en viktig feministisk fråga. När allt fler arbetar på obekväm arbetstid ökar behovet av barnomsorg på kvällar, nätter och helger. Därför vill vi att kommunen ska erbjuda barnomsorg under obekväm arbetstid.

Vi för ofta diskussionen om för stora barngrupper i Katrineholm och alltför ofta har vi också för stora barngrupper. För att förskolan ska vara en trygg miljö där det bedrivs en bra pedagogisk verksamhet krävs att alla barn får synas. Det krävs också att vi har tillräckligt med personal och inte sliter ut våra anställda som idag gör ett fantastiskt jobb. Förskolan behöver också byggas ut med fler avdelningar. Därför har Vänsterpartiet och regeringen gjort satsningar såväl för att minska barngruppernas storlek genom riktade statsbidrag till kommunerna och genom generella statsbidrag för att förstärka välfärden. Men det räcker inte. Vi behöver även lokalt tillföra de resurser som behövs och arbeta långsiktigt för att säkra en barnomsorg med hög kvalité.

Tony Rosendahl
Gruppledare för Vänsterpartiet

Nej till barnomsorgsavgift för de med låga inkomster!

På gårdagens kommunstyrelsemöte fattades beslut om en revidering av avgifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet. Jag yrkade avslag på förslaget då revideringen slår hårt mot de med låga inkomster.

Beslutet betyder att barnfamiljer med en bruttoinkomst under 12000 kronor ska betala barnomsorgsavgift, en avgift som de fram till idag har varit befriade från.

Det innebär att familjer med mycket låga inkomster kan få betala 360 kronor i månaden för att ha ett barn i förskolan.

De 300 000 som förslaget är tänkt att tillföra bildningsnämnden har Vänsterpartiet istället täckning för i vårt budgetförslag.

Från 15 till 30 timmar

Kommunen öppnar nu för att öka vistelsetiden för de såkallade 15 timmars barnen på förskolorna efter att ha lysnnat på synpunkter från föräldrar. Det tycker vi i Vänstern är bra om det genomförs. Vi har själva haft förslaget inskriven varje år i vår budgetmotion.

Förskolan skall vara likvärdig och tillgänglig för alla och om förslaget genomförs innebär det bland annat en förstärkning av rätten till förskola för barn till arbetslösa.  Barn till arbetslösa har diskriminerats tidigare, bland annat genom att 15-timmars barnen har fått gå hem när de andra barnen har satt sig till bords för lunch, och det här blir en förbättring. Naturligtvis behöver man då också se över rekryteringsbehovet av personal och gruppstorlekarna och skjuta till de medel som behövs.

En utveckling av förskolan är viktig ur flera aspekter. För det första handlar den om en pedagogisk verksamhet som främjar barns inlärning och utveckling samt ger de möjlighet till socialt umgänge med jämnåriga lekkamrater, och för det andra handlar den om att tillgodose vårdnadshavarnas barnomsorgsbehov. Arbetslösa och timvikarier till exempel kan ringas in med kort varsel. Förskolan är en rättighet och en möjlighet för alla barn. Tillgången och rätten till en bra och flexibel barnomsorg är en viktig fråga och vår förhoppning är att förslaget blir verklighet.