Katrineholm är inte till salu!

Vi sätter välfärden först
Vår vision och ambition är att utveckla Katrineholms kommun till Sveriges främsta välfärdskommun, en kommun där resurserna används där de behövs, där behoven, inte vinstintressen styr, där kommunal verksamhet inte privatiseras, där tolerans och mångfald råder över fördomar och enfald och där jämlikhet och jämställdhet är den rådande normen. En kommun som präglas av öppenhet och tolerans där alla medborgare ges samma förutsättningar, där alla medborgare välkomnas oavsett bakgrund.

Barn, skola och ungdomar
Vi har drivit igenom att alla elever skall få läxhjälp av utbildade pedagoger i de kommunala skolorna och vi vill fortsätta förbättra för våra barn och ungdomar bland annat genom att:
• Stärka insatserna för barn med särskilda behov
Minska gruppstorlekarna i förskolan
• Införa ungdomspraktikplatser med avtalsenliga löner
Hjälpa ungdomarna att utveckla och förverkliga sina kultur och fritidsintressen
• Erbjuda nattbarnomsorg
Utöka rätten till förskola till 30 timmar i veckan

Kommunen som arbetsgivare
Kommunen som arbetsgivare skall ta ansvar för sina anställda och för de leverantörer man anlitar. Därför vill vi:
• Införa rätt till heltid med deltid som möjlighet
• Avskaffa de delade turerna
• Jämna ut löneskillnaderna mellan kvinnor och män.
• Fasa ut Fas 3 och istället införa kommunala välfärdsjobb
• Införa en enhetlig friskvårdspolicy för kommunens anställda
• Ställa krav på kollektivavtal vid kommunala upphandlingar för leverantörer och underleverantörer för att hindra social dumpning och lönedumpning

Miljö och kollektivtrafik
Det är vänsterpartiets uppfattning att kommunens mål i miljöarbetet bör vara att uppnå klimatneutralitet och en hållbar utveckling. Kollektivtrafiken är en del av den grundläggande samhällsservicen, av välfärden, precis som skolan, vården och omsorgen. Det är vänsterpartiets ambition att förbättra och utveckla kollektivtrafiken i kommunen genom att göra den mer tillgänglig och billigare för Katrineholmarna. Vi kommer att arbeta för att:
• Förbättra kollektivtrafiken i kommunen för att göra den mer tillgänglig och billigare
• Förbättra kollektivtrafiken mellan kommunen och grannkommuner, länet och grannlän
• Öka andelen av ekologiska livsmedel som kommunen köper in vid upphandlingar.
• Öka kommunens användning av förnyelsebar energi.
• Fortsätta satsningar på cykelbanor
• Utveckla kommunens möjligheter att producera egen miljövänlig el

Äldreomsorgen
Vänsterpartiet anser att äldre bör få bestämma vad de ska få hjälp med – valfrihet på riktigt – inte vilket bolag som utför uppgifterna. Vi vill ersätta LOV med riktig valfrihet. Vi vill:
• Tillhandahålla fler timmar som de äldre själva kan förfoga över.
• Höja personaltätheten för att säkra kvalitén i verksamheten.

Integration
I Katrineholm behöver vi bli bättre på att inkludera de som flyttar till kommunen, oavsett vilken bakgrund man har. Vi anser att det viktigaste för en fungerande integration är att driva en generell välfärdspolitik som skapar fler jobb, fler bostäder som folk har råd att bo i och som skapar en likvärdig skola som inte delar upp eleverna på ett segregerande sätt. Vi måste få bort de strukturer som idag hindrar människor att fullt ut vara en del av vår gemensamma kommun.
Integration handlar inte enbart om människor med invandrarbakgrund. Segregationen följer inte enbart etniska, utan även socioekonomiska gränser. Hela
samhället behöver integreras och därför måste också de ekonomiska klyftorna i kommunen jämnas ut. Vi vill:
• Arbeta med att skapa mötesplatser utifrån människors intressen där kommuninvånare med olika bakgrund men gemensamma intressen kan mötas och tillsammans utveckla sina kultur och fritidsintressen.
• Inrätta ett integrationsråd.

Det här är några anledningar till att rösta på Vänsterpartiet den 14 september.

Dags att börja avskaffa de delade turerna

Debattartikel publicerad i Katrineholms Kuriren 8/1-2014

Kommunen har sagt att man vill ha medarbetare som har lust att arbeta hos kommunen. Och för att locka medarbetare och få de att stanna så måste kommunen föregå med gott exempel som arbetsgivare. Det kan man bland annat göra genom en jämställd personalpolitik. Förutom löner kan en jämställd personalpolitik handla om att få bort de delade turerna inom äldreomsorgen och att införa rätt till heltid för de som vill.

Tidningen Kommunalarbetarens granskning visade att delade turer förekommer i 9 av 10 kommuner, och i en kartläggning av Kommunal framkom att drygt 100 000 kommunalare jobbar delade turer inom välfärden i Sverige. 70 procent av dem som jobbar deltid är kvinnor och många gör det trots att de egentligen vill ha en heltid. Det är framför allt i kvinnodominerade yrken inom vård, omsorg och privat tjänstesektor som deltider är det enda som erbjuds. Detta är en av de mest grundläggande orsakerna till de stora inkomstskillnaderna mellan kvinnor och män.

I takt med att välfärden har urholkats av regeringen så tvingas alltfler anhöriga att ta ett större ansvar när det offentliga träder tillbaka. Ungefär 100 000 personer i Sverige arbetar deltid eller inte alls för att ha tid och ork att ta hand om sina anhöriga. De flesta är kvinnor mellan 50 och 65 år. När de offentliga resurserna till äldre och handikappomsorgen minskar får dessa kvinnor betala priset i form av lägre löner, men också lägre ersättningar vid sjukdom och arbetslöshet. De får också sämre pension och sämre möjligheter till en trygg ålderdom.

För att vända utvecklingen så har Vänsterpartiet centralt föreslagit ökade resurser till äldreomsorgen i kommunerna genom en öronmärkt satsning för fler anställda med fokus på demensvården och de kommuner som redan har en god bemanning ska kunna använda pengarna till andra delar av äldreomsorgen, till exempel för att minska antalet delade turer. Hela satsningen fullt utbyggd räcker till exempelvis 10 000 fler undersköterskor inom äldreomsorgen och demensvården.

Vänsterpartiet i Katrineholm vill påbörja avskaffandet av delade turer vilket också blir ett sätt att påbörja en höjning av personaltätheten. I vårt budget förslag för Katrineholm 2014 avsatte vi 5 miljoner kronor extra till vård och omsorgsnämndens budget, en blygsam summa men ändock en början som tillsammans med de satsningar som partiet föreslagit från centralt håll till kommunerna hade kunnat bidra till fler händer i vården och färre deltider och delade turer.

Tony Rosendahl Ordförande för Vänsterpartiet i Katrineholm

Lotta Back Gruppledare för Vänsterpartiet i Katrineholm