Region Sörmland?

img_0191

Angående att regionfrågan har fallit. Den föll när regeringen började undanta län efter län. Tanken var att hela Sverige skulle få en ny regionindelning för att klara framtida behov, bland annat sjukvården, men när län efter län undantogs så föll ju hela grundtanken med regionindelningen. Att den föreslagna svealandsregionen inte blir av tycker jag känns som en befrielse. Den var ohållbar från början, en region som saknade den nödvändiga infrastrukturen att hålla ihop som en region.

Det är lätt att förstå hur man tänkte med den föreslagna svealandsregionen när man har förhållit sig till sjukvårdsregionerna och befolkningsunderlaget.

Men Det fanns också problem med förslaget som väckte en rad frågor. Rent geografiskt hängde inte regionen ihop. Hur tänkte man att den skulle hålla ihop rent infrastrukturmässigt? Det saknas kommunikationer i norr-sydlig riktning.
Vilka infrastruktursatsningar och hur stora investeringar hade behövts för regionen att bli en funktionell bildning vad gäller transporter, järnväg, vägar, arbetspendling medmera, och vem hade stått för finansieringen?

Demokratiaspekten saknades i förslaget och hur den parlamentariska representationen skulle se ut var oklar. Lägg därtill att besluten hade flyttats längre ifrån de besluten berör.

Det har varit en konstig omvänd ordning också där fokus var att ta fram en karta men som regionerna sen själva skulle fylla med innehåll med väldigt kort varsel. Det var upplagt för problem.

Ska vi bilda nya regioner bör vi kanske börja på mindre skala med län som gränsar till varandra och som har förutsättningar att samarbeta vad gäller kommunikationer, kollektivtrafik och arbetsmarknad. En region bestående av Sörmland, Östergötland och Närke är inte otänkbar, kanske med Västmanland inslängt också. Under tiden bör Sörmland börja processen med att ansöka om att bli en egen region där vi kan samla alla funktioner, som idag finns utspridda, under en vald parlament och styrelse.

Kommentar till valutgången i USA

Donald Trump har vunnit valet i USA. Vad det innebär i praktiken återstår att se. Hur mycket av retoriken han har använt var just retorik och inget annat? Hur mycket av det han har sagt kommer han att driva igenom? Hur mycket av de nedsättande omdömena, fördomarna, hets och tillmälen om politiska motståndare, minoriteter, kvinnor och andra grupper kommer att fortsätta att hagla ut ur Vita Huset när han installerats som president? Av två dåliga kandidater valde man I mina ögon den mest oberäkneliga vilket också gör det svårt att förutspå vad som kommer att ske. Men oavsett vad som händer så är det en omvälvande tid för USA Och kanske även för omvärlden. Hela valrörelsen är och har varit ett underbetyg till demokratin och valsystemet i USA.

USA.s framtid ligger i att kunna bygga upp ett progressivt alternativ till det som erbjöds de amerikanska väljarna. Bernie Sanders visade att det var möjligt men fick aldrig chansen av det demokratiska partiet. Det är där man får lägga förhoppningen om en ny bred folklig rörelse för ett jämlikt och jämställt USA Som bygger vidare på den rörelse som byggdes upp under Sanders kampanj. De ekonomiska klyftorna i USA är stora, människor fick lämna sina hem under finanskrisen, många får inte ekonomin att gå ihop och det finns ett stort missnöje bland människor. Decennier av nyliberal ekonomisk politik har satt sina spår. Men de delar av arbetarrörelsen som röstade på Trump i tron att han kommer att göra deras liv bättre kommer att bli grymt besvikna. Han är inte deras man, han är inte ”anti etablissemang”. Han är, genom att ha agerat genom och varit en del av det ekonomiska systemet som styrt USA, en del av just det ”etablissemanget” och därmed en del av problemet. Hans intressen kommer aldrig att sammanfalla med arbetarnas intressen.

Demokratiskt underskott med majoritetsstyre!

I onsdags skulle kommunstyrelsen ta ställning till betänkandet om En kommunallag för

framtiden. I betänkandet finns ett avsnitt som handlar om att införa provverksamhet med majoritetsstyre. Majoritetsstyre innebär i korthet att en vinnande koalition kammar hem alla platser i en kommunstyrelse. Det blir ”winner takes it all”. Det finns visserligen ett reglemente om hur oppositionen ska ges insyn i kommunstyrelsens arbete men förslaget innebär i praktiken att man vingklipper oppositionens roll och möjligheter att delta i viktiga politiska processer och tillgång till information. Det blir ett demokratiskt underskott.

På onsdagens kommunstyrelsemöte var vi en enig opposition (minus SD som inte var närvarande) som ville att kommunen i sitt remissvar skulle avstyrka den delen i betänkandet. Den socialmoderata majoriteten  tyckte dock annorlunda och gav kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att ställa sig bakom betänkandet.

Från oppositionen var vi starkt kritiska också till att det saknades underlag till beslutspunkten och att den länk som skulle leda till betänkandet inte fungerade.
Vi fick endast en snabbgenomgång av punkterna i betänkandet från kommunjuristen.

Därför reserverade vi ledamöter från V, FP, C, MP och KD oss mot beslutet.
Reservationen kan ni läsa här nedanför.

Oppositionen anser att den del i Yttrandet över en kommunallag för framtiden som berör förslagsverksamhet med majoritetsstyre innebär en mycket stor principiell förändring och ser inga demokratiska eller ekonomiska fördelar med förslaget. Däremot finns en uppenbar risk att oppositionens ställning försvagas. Frågan har varit föremål för utredningar tidigare och inget nytt verkar ha tillförts i utredningen som berättigar att frågan aktualiseras. Oppositionen avstyrker därför förslaget om försöksverksamhet med majoritetsstyre.

Från oppositionen är vi också starkt kritiska till att det saknades underlag till beslutet och att den länk som fanns i handlingarna inte fungerade. Man måste ha information om och kunna se vad det är man beslutar om.

Vi yrkade att kommunstyrelsen skulle uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att i sitt yttrande avstyrka förslaget om försöksverksamhet med majoritetsstyre i SKL. s yttrande.

Då vi inte fick gehör för vårt yrkande reserverar vi oss mot beslutet.

Här är länken till betänkandet En ny kommunallag

 

En tung uppförsbacke för den arabiska våren.

Den arabiska våren fick ett snöpligt slut i Egypten när landets förste demokratiskt valde president igår dömdes till döden. Militären i Egypten har kapat folkets revolution och allt har återgått till det gamla. Militären styr med järnhand och förföljer och fängslar oppositionella. Den arabiska våren kommer dock inte att låta sig kväsas och jag tror att den kommer att fortsätta under många år och i olika former och skörda båda framgångar och motgångar tills folken i arabländerna har uppnått riktig självständighet och frihet utan inblandning från väst.

Menar väst allvar med prat om demokrati, mänskliga rättigheter och frihet så är det dags att sluta upp med den selektiva uppdelningen av vilka grupper och regeringar man väljer att stödja beroende på vilka politiska intressen man har för dagen. Menar man allvar med pratet om frihet för de arabiska folken så är det dags att sluta stödja diktaturerna i Saudi Arabien, Egypten med flera länder.

Så länge USA.s och Europas geopolitiska intressen är överordnade befolkningen i mellanösterns demokratiska fri och rättigheter så kommer den arabiska våren att fortsätta ha en tung uppförsbacke. Demokratin kan inte bombas fram uppifrån som vi har sett flera misslyckade exempel på utan den måste växa fram underifrån från folkets mandat.

Vi i väst gör bäst att i att stödja gräsrotsrörelserna i dessa länder, fackföreningar, folkrörelser, kvinnoorganisationer med mera om vi menar allvar med vår prat om demokratisk utveckling i arabländerna. Och stöd till gräsrotsrörelserna betyder inte att vi skall stödja varje väpnad grupp med egen politisk agenda som poppar upp i skuggan av förtryck och påstår sig kämpa för demokrati.