Försäljningen av brandstationen

Insändare publicerad i Katrineholms Kuriren 3/2-2018

Försäljningen av brandstationen

I en insändare i Katrineholms Kuriren skriver kommundirektören Sari Eriksson och KFAB.s VD Ingmar Eriksson om försäljningen av den nuvarande brandstationen. Där skriver man att priset för verksamhetsfastigheter är reglerad i kommunens ägardirektiv till KFAB och att priset för dessa motsvarar det bokförda värdet. Om man tittar i ägardirektiven kan man dock konstatera att det ingenstans i direktiven nämns att priset för verksamhetsfastigheter motsvarar det bokförda värdet. Ägardirektiven reglerar endast att bolaget inte får bedriva spekulativ verksamhet som avser de fastigheter som tillhandahålls för kommunala verksamheter samt att bolaget ska självt eller genom annan tillhandahålla lokaler för kommunal verksamhet till lägsta möjliga pris.
Från Vänsterpartiets sida är vi kritiska till hur affären har gått till eftersom kommunen förvärvar fastigheten från KFAB endast för att sedan sälja den vidare med vinst. Kommunen/majoriteten har i praktiken plockat ut en extra utdelning från KFAB motsvarande 6,6 miljoner kronor, pengar som Vänsterpartiet anser hade gjort bättre nytta inom KFAB för att stärka bolagets soliditet som alla politiska partier har varit överens om, och som långsiktigt ska uppnå 20%. Det hade varit en renare affär om KFAB fått sälja fastigheten direkt till den tänkta köparen, även om vi i Vänsterpartiet gärna sett att KFAB fått behålla fastigheten för att där i framtiden kunna bygga kommunala hyresrätter.
Vår kritik riktar sig inte på något sätt mot kommunens tjänstemän eller KFAB.s VD som i sina roller har att verkställa de politiskt fattade besluten som majoriteten tar. Vår kritik riktar sig inte heller mot de privata aktörer som vill bygga i Katrineholm. Vi är kritiska till den process som har skett och vi finner det anmärkningsvärt att kommunen och majoriteten ger privata aktörer företräde framför det egna kommunala bostadsbolaget som är kommunens främsta verktyget för att skapa fler hyresrätter och därigenom värna rätten till bättre bostäder och bra boende miljö.

Tony Rosendahl Gruppledare och kommunstyrelseledamot för Vänsterpartiet
Olof Carlsson Fullmäktigeledamot för Vänsterpartiet

Om rivningen av Djulö skola

På dagens kommunstyrelsemöte var ärendet om rivning av Djulö skola

och försäljning av marken på dagordningen. Jag ställde ett antal frågor om huruvida man hade gjort någon utredning för att se om man skulle kunna använda byggnaderna och marken till någon verksamhet och om det fanns en kalkyl för vad det skulle kosta för att renovera byggnaderna. Det hade man inte gjort. Då det inte heller verkar vara någon byggherre som ligger i startgroparna för att bygga på området, vilket var det svar som jag fick på en direkt fråga, så beslöt jag och företrädarna från Centerpartiet och Miljöpartiet att yrka på en återremiss av ärendet för att utreda om det finns andra alternativ innan man beslutar sig för en rivning och försäljning. Återremissen röstades dock ned av majoriteten och SD. Här nedan kan du läsa yrkandet på återremiss.

Djulö skola är en av Katrineholms äldre byggnader med en egen historia. Då det inte finns så många äldre byggnader bevarade i staden eller stadsnära, så finns det anledning att undersöka möjligheterna att bevara skolbyggnaden åt eftervärlden.

Det kan inte brådska med att utlämna fastigheten till försäljning, eftersom det är mer än ett år sedan markbytesavtalet hävdes och försäljningen ska ske via anbud.

Mot bakgrund av detta yrkade vi från Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet att ärendet skulle återremitteras för att undersöka möjligheterna att flytta skolhuset, plocka ner fastigheten eller se om skolbyggnaden kan ingå i byggnationen.

Då vi inte fick gehör för yrkandet om återremiss reserverar vi oss mot beslutet.