En barnomsorg med hög kvalité

Debattartikel publicerad i Katrineholms Kuriren 7/7-2018

Vänsterpartiet i Katrineholm vill att alla barn ska ha rätt till en förskola där den pedagogiska verksamheten håller högsta kvalitet. Vi vill ge alla barn rätt till 30 timmars förskola per vecka så att alla ska ha lika goda möjligheter att ta del av förskolans pedagogik och utvecklingsmöjligheter.

Tillgången och rätten till en bra och flexibel barnomsorg är även en viktig feministisk fråga. När allt fler arbetar på obekväm arbetstid ökar behovet av barnomsorg på kvällar, nätter och helger. Därför vill vi att kommunen ska erbjuda barnomsorg under obekväm arbetstid.

Vi för ofta diskussionen om för stora barngrupper i Katrineholm och alltför ofta har vi också för stora barngrupper. För att förskolan ska vara en trygg miljö där det bedrivs en bra pedagogisk verksamhet krävs att alla barn får synas. Det krävs också att vi har tillräckligt med personal och inte sliter ut våra anställda som idag gör ett fantastiskt jobb. Förskolan behöver också byggas ut med fler avdelningar. Därför har Vänsterpartiet och regeringen gjort satsningar såväl för att minska barngruppernas storlek genom riktade statsbidrag till kommunerna och genom generella statsbidrag för att förstärka välfärden. Men det räcker inte. Vi behöver även lokalt tillföra de resurser som behövs och arbeta långsiktigt för att säkra en barnomsorg med hög kvalité.

Tony Rosendahl
Gruppledare för Vänsterpartiet

Höjda förskoleavgifter för arbetslösa föräldrar

Vänsterpartiet var emot den kraftiga höjningen (en fördubbling) av förskoleavgifter för arbetslösa och föräldralediga föräldrar som föreslogs och klubbades igenom av den socialmoderata majoriteten i Katrineholms kommunfullmäktige. Vi lämnade följande yrkande och reserverade oss mot beslutet.

Yrkande-Revidering av avgifter för förskolan.

Kommunen öppnar nu för att öka vistelsetiden för barn till arbetslösa och föräldralediga från 15 timmar till 20 efter att bland annat ha lyssnat på synpunkter från föräldrar. Det tycker vi i Vänsterpartiet är bra och vi välkomnar det beslutet. Vi har själva haft förslaget inskriven varje år i vår budgetmotion.

Från Vänsterpartiets sida är vi dock förvånade och vi ställer oss frågande till varför de föreslagna nya taxorna och avgifterna skall drabba arbetslösa och föräldralediga hårdare än andra föräldrar. En fördubbling av avgiften vid en utökning av 5 timmar i veckan är oskälig och bortom all rimlighet.

Vi anser också att personaltätheten och barngruppstorlekarna behöver ses över och resurser tillföras för att undvika en ökad arbetsbelastning på personalen.

Vi yrkar på en återremiss av ärendet för att arbeta fram ett nytt förslag till avgifter som inte drabbar arbetslösa och föräldralediga med oskäliga höjningar samt för en mer noggrann genomgång av personalbehovet.

 

Lotta Back (V)

 

Tony Rosendahl (V)

 

Katrineholm 17/6-2013

 

Från 15 till 30 timmar

Kommunen öppnar nu för att öka vistelsetiden för de såkallade 15 timmars barnen på förskolorna efter att ha lysnnat på synpunkter från föräldrar. Det tycker vi i Vänstern är bra om det genomförs. Vi har själva haft förslaget inskriven varje år i vår budgetmotion.

Förskolan skall vara likvärdig och tillgänglig för alla och om förslaget genomförs innebär det bland annat en förstärkning av rätten till förskola för barn till arbetslösa.  Barn till arbetslösa har diskriminerats tidigare, bland annat genom att 15-timmars barnen har fått gå hem när de andra barnen har satt sig till bords för lunch, och det här blir en förbättring. Naturligtvis behöver man då också se över rekryteringsbehovet av personal och gruppstorlekarna och skjuta till de medel som behövs.

En utveckling av förskolan är viktig ur flera aspekter. För det första handlar den om en pedagogisk verksamhet som främjar barns inlärning och utveckling samt ger de möjlighet till socialt umgänge med jämnåriga lekkamrater, och för det andra handlar den om att tillgodose vårdnadshavarnas barnomsorgsbehov. Arbetslösa och timvikarier till exempel kan ringas in med kort varsel. Förskolan är en rättighet och en möjlighet för alla barn. Tillgången och rätten till en bra och flexibel barnomsorg är en viktig fråga och vår förhoppning är att förslaget blir verklighet.