Friskvård

 Vänsterpartiets kommunfullmäktigegrupp har lämnat in följande motion om friskvård för kommunens anställda.

Motion till Katrineholms kommunfullmäktige – Friskvård för kommunens anställda

I juni 2007, i samband med fullmäktiges beslut kring organisationsförändringar, la Vänsterpartiet fram ett tilläggsyrkande som antogs av kommunfullmäktige, kommunens högst beslutande organ. Vänsterpartiet yrkade att:

En partsammansatt grupp bestående av representanter för personalkontoret och de fackliga organisationer vars medlemmar berörs tillsätts för att utarbeta riktlinjer för en enhetlig friskvårdspolicy inom kommunen där samtliga anställda har tillgång till friskvård samt att de anställda ges ett individuellt inflytande över densamme.

Tilläggsyrkandet lades fram av Vänsterpartiet för att försäkra att kommunens anställda även i fortsättningen skulle få tillgång till en god friskvård med möjlighet till eget inflytande över densamme.

Idag kan vi konstatera att kommunen verkar sakna en friskvårdspolicy för sina anställda samt att den friskvård som finns varierar från förvaltning till förvaltning om det överhuvudtaget existerar.

En enhetlig friskvårdspolicy där alla anställda ges samma möjlighet till friskvård är viktig för den enskilde och bidrar till bättre hälsa och välmående och förebygger sjukdom Det leder i sin tur till minskade sjuktal.

Vi yrkar att:

En enhetlig friskvårdspolicy arbetas fram i enlighet med motionens intentioner och det beslut som togs i Katrineholms kommunfullmäktige 2007.

 Tony Rosendahl (V)           Olof Carlsson (V)

 Katrineholm 17/8-2016

Bra villkor för våra anställda-Bra villkor vid upphandlingar

Katrineholms kommun vill ha medarbetare som har lust att arbeta hos kommunen. Och för att locka medarbetare och få de att stanna så anser vi i Vänsterpartiet att kommunen måste föregå med gott exempel som arbetsgivare.

Därför vill vi också återupprätta projektet heltid en rättighet-deltid en möjlighet. Ett sådant projekt är oerhört viktigt ur ett jämställdhetsperspektiv som vi anser skall genomsyra personalpolitiken. De flesta som är ofrivilligt deltidsarbetslösa är kvinnor.

Istället för att öka löneklyftorna bland kommunens anställda vill vi istället minska de. Ökade klyftor leder till ett mer osolidariskt och ojämlikt samhälle. Därför avsatte vi i vårt budgetförslag 2 miljoner kronor per år de följande tre åren för en lönekartläggning för att utjämna orättvisa löneskillnader mellan kvinnor och män och för att lyfta de lägsta lönerna.

Vi vill även införa en enhetlig friskvårdspolicy för kommunens anställda och möjlighet att träna på arbetstid.

Men det är inte bara våra anställda i kommunen som skall ha bra arbetsvillkor, det gäller även för de företag som kommunen anlitar. Därför tycker vi att det är viktigt att ställa krav på kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande villkor, yttrandefrihet och meddelarfrihet vid kommunala upphandlingar. Lönedumpning, socialdumpning och tystnad skall inte få användas som en konkurrensfördel!

.