Bostadsförsörjningsprogram

På dagens kommunstyrelsemöte antogs ett nytt

bostadsförsörjningsprogram. Från Vänsterpartiets sida hade vi lite synpunkter på innehållet och strategierna som jag redovisar nedan och de yrkanden vi hade. Våra yrkanden gick inte igenom och jag reserverade mig mot beslutet.

Rätten till bostad är en grundläggande social rättighet. Kommunens boendeplanering skall utgå från medborgarnas behov och lika värde. Byggnader är genom sin form och livslängd strukturbildande vilket skapar förutsättningar för det rumsliga och sociala samspelet. En bra samhällsplanering skapar livsmiljöer som motverkar utanförskap, segregation och miljöförstöring.

I förslaget till bostadsförsörjningsprogram trycker man på begreppet attraktiva lägen. En bättre målsättning vore centrala lägen dvs lägen med närhet till arbetsplatser, handel, service och kollektiva kommunikationer. Centrala lägen är även viktigt för byggnation utanför centralorten. Vänsterpartiet anser att planeringen av bostäder på landsbygden huvudsakligen bör inriktas mot befintliga tätorter och längs stråk som trafikeras av kollektivtrafik. Där kan kollektivtrafiken säkras och utvecklas. Andra alternativ innebär att planera för ökat bilberoende och ökad miljöbelastning.

Fortsätt läsa ”Bostadsförsörjningsprogram”