Återuppta projektet språkvänner

Vänsterpartiets kommunfullmäktigegrupp har lämnat in följande motion om att återuppta projektet med språkvänner.

Motion till Katrineholms kommunfullmäktige
Återuppta projektet språkvänner

Det fanns tidigare möjlighet att bli språkvän i Katrineholm. Sammanlagt fanns det ungefär 40 språkvänner i olika konstellationer i Katrineholm och Vingåker. Det innebar att nyanlända och personer från Sverige, genom en matchning som sköttes genom Viadidakt, fick en chans att träffas och lära känna varandra under avslappnade former.
Verksamheten drevs med hjälp av projektpengar från länsstyrelsen. Verksamheten skulle sedan in under den ordinarie verksamheten och budget i Viaddidakt. Tyvärr har språkväns verksamheten av någon anledning lagts ner i Katrineholm.
Det finns många fördelar med språkvänner. Nyanlända får en väg in i det svenska samhället, nya vänner, möjligheten att öva svenska och ett rikt kulturutbyte mellan svenskar och nysvenskar.

Vi yrkar att:
Katrineholms kommun återupptar projektet språkvänner.

Tony Rosendahl (V)
Thomas Selig (V)
Anita Johansson (V)
Katrineholm 28/1 – 2019

Integrations och mottagningsarbetet i Katrineholm

På måndagens fullmäktige beslutade alla partier att vi skulle lyfta upp integrationsarbetet i kommunen under kommunstyrelsens ansvarsområde för att få ett samlat grepp kring frågorna. Här är en del av mitt inlägg i debatten som berörde själva beslutspunkten. Tyvärr valde kommunalrådet Göran Dahlström (S) att ta tillfället i akt att återigen raljera kring sina egna synpunkter, som vid det här läget är välkända, gällande invandring och flyktingmottagning. Men den diskussionen får jag återkomma till senare. Just nu skriver jag om vad vi från Vänsterpartiet sa om själva ärendet.

För något år sen motionerade vi från Vänsterpartiet och ett par socialdemokratiska fullmäktigeledamöters sida om att kommunen skulle inrätta ett integrationsråd bland annat med argumentet att det behövs ett kommunövergripande organ som kan ta ett samlat grepp kring arbetet med integrationsfrågor eftersom det handlar om kommunövergripande frågor. Motionen avslogs då med bland annat motiveringen att man inte skulle skapa parallella organisationer i kommunen samt att man redan arbetade med integrationsfrågan ute i nämnderna och räknade upp en rad saker som man hade gjort eller höll på med.

När man idag läser motiveringen till att lyfta integrationsfrågorna in under KS så är det bland annat med hänvisning till, och jag citerar från sammanfattningen av utredningen som kommunledningsförvaltningen har skrivit: I kommunledningsförvaltningens bedömning fastställs bland annat att då det idag inte finns något kommunövergripande ledningsuppdrag vad gäller integrations och mottagningsfrågorna och då detta är kommunövergripande frågor, kan det bedömas finnas ett behov av att ansvaret för att leda och samordna det strategiska integrations och mottagningsarbetet ska ligga inom kommunstyrelsens ansvarsområde.

Man använder alltså samma argument som vi då framförde! Synd att man inte röstade på vår motion då!

Man föreslår också inrättande av en funktion som integrationsstrateg. Det kan vara bra men ansvaret får inte stanna hos en person eller funktion. Hela Kommunstyrelsen ska fortfarande ha det övergripande ansvaret.

Socialnämnden framhäver också vikten av ett integrationsteam och jag tror också vi behöver involvera fler aktörer i kommunen, det kan vara kulturföreningar, arbetsförmedlingen, näringslivet och så vidare men framförallt invandrarföreningarna. Det kan finnas ett behov också av att ta fram en integrationspolitisk handlingsplan för kommunen. Men det är frågor som vi får återkomma till.

Men, under tiden så kan det här vara ett steg i rätt riktning, för någonting behöver göras, vi behöver ta ett samlat grepp och komma med nya tankar och idéer. Och kom ihåg att integration handlar inte bara om människor med invandrarbakgrund. Segregation och utanförskap följer inte bara etniska utan även socioekonomiska gränser. Hela kommunen behöver integreras.

Nyval

Nyval…bara kavla upp ärmarna och jobba vidare……..men då gäller det att mobilisera vänstern och vara ett tydligt alternativ (vänster) och inte anpassa retoriken efter de andra partierna. Klassklyftorna måste belysas och vår omfördelningspolitik prioriteras.

Pajaseriet som vi har fått beskåda de två senaste dagarna riskerar naturligtvis att fortsätta även efter ett nyval. Röster har höjts för att det är dags att bryta blockpolitiken för att hindra SD.s inflytande och deras roll som vågmästare men erfarenheten i Europa har visat att de rasistiska partierna bara fått ökat stöd när blocköverskridande uppgörelser har ingåtts. Läs gärna artikeln i Flamman.

http://www.flamman.se/destabilisering-ar-malet-for-sd

De som förespråkar ett blocköverskridande regeringsalternativ, bland andra kommunstyrelsens ordförande i Katrineholm, Göran Dahlström (s), har ingenting förstått. Att släta ut skillnaderna mellan partierna och inte ge väljarna alternativ spelar ofta de främlingsfientliga partierna i händerna.

Därför behövs det tydliga alternativ i politiken där vänstern måste vara tydlig med sin politik och där klassfrågorna tydliggörs. Att bedriva en stark och generell välfärdspolitik är också ett led i en bra integrationspolitik. Arbetstillfällen, bra bostäder som människor har råd att bo i och en skola som inte segregerar. Integrationspolitiken blir därmed också ett led i utjämnandet av klassklyftorna.

Nyvalet måste leda till en vänster majoritet, helst bara med V och S, annars har ingenting vunnits. Ett blocköverskridande samarbete mellan S och en eller flera borgerliga partier kommer inte att leda till några omvälvande förändringar och kommer inte att utjämna klassklyftorna eller omfördela samhällets resurser mer rättvist.

Katrineholm är inte till salu!

Vi sätter välfärden först
Vår vision och ambition är att utveckla Katrineholms kommun till Sveriges främsta välfärdskommun, en kommun där resurserna används där de behövs, där behoven, inte vinstintressen styr, där kommunal verksamhet inte privatiseras, där tolerans och mångfald råder över fördomar och enfald och där jämlikhet och jämställdhet är den rådande normen. En kommun som präglas av öppenhet och tolerans där alla medborgare ges samma förutsättningar, där alla medborgare välkomnas oavsett bakgrund.

Barn, skola och ungdomar
Vi har drivit igenom att alla elever skall få läxhjälp av utbildade pedagoger i de kommunala skolorna och vi vill fortsätta förbättra för våra barn och ungdomar bland annat genom att:
• Stärka insatserna för barn med särskilda behov
Minska gruppstorlekarna i förskolan
• Införa ungdomspraktikplatser med avtalsenliga löner
Hjälpa ungdomarna att utveckla och förverkliga sina kultur och fritidsintressen
• Erbjuda nattbarnomsorg
Utöka rätten till förskola till 30 timmar i veckan

Kommunen som arbetsgivare
Kommunen som arbetsgivare skall ta ansvar för sina anställda och för de leverantörer man anlitar. Därför vill vi:
• Införa rätt till heltid med deltid som möjlighet
• Avskaffa de delade turerna
• Jämna ut löneskillnaderna mellan kvinnor och män.
• Fasa ut Fas 3 och istället införa kommunala välfärdsjobb
• Införa en enhetlig friskvårdspolicy för kommunens anställda
• Ställa krav på kollektivavtal vid kommunala upphandlingar för leverantörer och underleverantörer för att hindra social dumpning och lönedumpning

Miljö och kollektivtrafik
Det är vänsterpartiets uppfattning att kommunens mål i miljöarbetet bör vara att uppnå klimatneutralitet och en hållbar utveckling. Kollektivtrafiken är en del av den grundläggande samhällsservicen, av välfärden, precis som skolan, vården och omsorgen. Det är vänsterpartiets ambition att förbättra och utveckla kollektivtrafiken i kommunen genom att göra den mer tillgänglig och billigare för Katrineholmarna. Vi kommer att arbeta för att:
• Förbättra kollektivtrafiken i kommunen för att göra den mer tillgänglig och billigare
• Förbättra kollektivtrafiken mellan kommunen och grannkommuner, länet och grannlän
• Öka andelen av ekologiska livsmedel som kommunen köper in vid upphandlingar.
• Öka kommunens användning av förnyelsebar energi.
• Fortsätta satsningar på cykelbanor
• Utveckla kommunens möjligheter att producera egen miljövänlig el

Äldreomsorgen
Vänsterpartiet anser att äldre bör få bestämma vad de ska få hjälp med – valfrihet på riktigt – inte vilket bolag som utför uppgifterna. Vi vill ersätta LOV med riktig valfrihet. Vi vill:
• Tillhandahålla fler timmar som de äldre själva kan förfoga över.
• Höja personaltätheten för att säkra kvalitén i verksamheten.

Integration
I Katrineholm behöver vi bli bättre på att inkludera de som flyttar till kommunen, oavsett vilken bakgrund man har. Vi anser att det viktigaste för en fungerande integration är att driva en generell välfärdspolitik som skapar fler jobb, fler bostäder som folk har råd att bo i och som skapar en likvärdig skola som inte delar upp eleverna på ett segregerande sätt. Vi måste få bort de strukturer som idag hindrar människor att fullt ut vara en del av vår gemensamma kommun.
Integration handlar inte enbart om människor med invandrarbakgrund. Segregationen följer inte enbart etniska, utan även socioekonomiska gränser. Hela
samhället behöver integreras och därför måste också de ekonomiska klyftorna i kommunen jämnas ut. Vi vill:
• Arbeta med att skapa mötesplatser utifrån människors intressen där kommuninvånare med olika bakgrund men gemensamma intressen kan mötas och tillsammans utveckla sina kultur och fritidsintressen.
• Inrätta ett integrationsråd.

Det här är några anledningar till att rösta på Vänsterpartiet den 14 september.