Interpellation om logistikcentrum

Foto: Tony Rosendahl

Följande interpellation har den demokratiska oppositionen i Katrineholm lämnat in gällande revisionsrapporten om logistikcentrum.

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström (S) och kommunstyrelsens vice ordförande Lars Härnström (M) om

Revisionsrapporten Projekt Logistikcentrum

När kommunfullmäktige 2015 behandlade bokslutet för 2014 och frågan om ansvarsfrihet för styrelser och nämnder var den stora frågan oklarheterna om projekt Logistikcentrum och de fakturor samt utanordningar som redovisats i media. Innan dessa oklarheter var utredda var vi i oppositionen inte beredda att bevilja kommunstyrelsen ansvarsfrihet.

Socialdemokraterna och Moderaterna delade inte vår bedömning utan valde att bevilja kommunstyrelsen ansvarsfrihet med brasklappen att revisionen skulle granska projekt Logistikcentrum som ett av granskningsuppdragen för 2015.

Rapporten från revisorerna kan läsas i sin helhet http://www.katrineholm.se/Global/Revisionsrapporter/Granskningsår%202015/Revisionsrapport%20Granskning%20av%20Projekt%20Logistikcentrum.pdf

Fortsätt läsa ”Interpellation om logistikcentrum”

Katrineholms logistikcentrum-kritik mot utbetalningar

Idag rapporterar Katrineholms Kuriren om kommunrevisorernas granskning av fakturor och utbetalningar kring Katrineholms logistik centrum.Foto: Tony Rosendahl

http://kkuriren.se/nyheter/katrineholm/1.3834614

I Maj 2015 yrkade vi från Vänsterpartiets sida på kommunfullmäktigemötet att kommunstyrelsen inte skulle beviljas ansvarsfrihet med hänsyn till de utbetalningar som gjorts utan avtal. Här nedan kan ni läsa vårt yrkande med motivering från det mötet.

Vi yrkar att kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för 2014 för nämnderna, den gemensamma nämnden för vård, omsorg och hjälpmedel, den gemensamma patientnämnden, viadidatktnämnden och den gemensamma lönenämnden samt de enskilda ledamöterna i dessa organ men inte för kommunstyrelsen och dess ledamöter.

Motiveringen är Hanteringen av de utbetalningar och de fakturor som har rört Katrineholms Logistikcentrum, bland annat kommunens utbetalning av 800 000 kronor till Green Cargo genom enbart ett muntligt avtal och ytterligare 1 500 000 kronor till Van Dieren för marknadsföringsinsatser.

Enligt § 4 Styrning och uppföljning i kommunens reglemente för kommunstyrelsen så ska kommunstyrelsen ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag, som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse för kommunen.

Vi anser att Kommunstyrelsens uppsikt över verksamheten och ekonomihanteringen vid Katrineholms Logistikcentrum och de bolag man är delägare i varit otillräcklig och kan därför inte bevilja kommunstyrelsen ansvarsfrihet tills dess att revisorerna har granskat nämnda utbetalningar och den fakturahantering som skett.

Det visar sig att det fanns fog för de synpunkter som vi hade från oppositionen angående utbetalningarna på miljonbelopp utan avtal. Granskningen konstaterar att man brutit mot Lagen om offentlig upphandling samt finner det anmärkningsvärt att 1,5 miljoner har betalats ut till projektets samarbetspartners utan skriftliga avtal och menar att det mest allvarliga är att det inte har funnits skriftliga underlag för vad det är man har köpt.

Även om Kommunstyrelsens ordförande inte verkar särskilt bekymrad och skyller alltihop på tjänstemännen så finns det ett politiskt ansvar för att det kunde ske. Det ansvaret vilar tungt på kommunstyrelsens ordförande och majoriteten som kände till och godkände, alternativt kände till och lät bli att agera mot, förfarandet. Därmed finns det ett politiskt ansvar att utkräva för detta.

Frågan om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen

Vänsterpartiets fullmäktige grupp ansåg på gårdagens kommunfullmäktige att kommunstyrelsen inte kunde beviljas ansvarsfrihet tills dess att fakturahanteringen och verksamheten vid Katrineholms Logistikcentrum hade granskats av revisorerna. Här kan ni läsa vårt yrkande och motivering. Eftersom vi inte fick majoritet för vårt yrkande och kommunstyrelsen beviljades ansvarsfrihet reserverade vi oss mot beslutet.

Revisionsrapporten Yrkande
Vi yrkar att kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för 2014 för nämnderna, den gemensamma nämnden för vård, omsorg och hjälpmedel, den gemensamma patientnämnden, viadidatktnämnden och den gemensamma lönenämnden samt de enskilda ledamöterna i dessa organ men inte för kommunstyrelsen och dess ledamöter.
Motiveringen är Hanteringen av de utbetalningar och de fakturor som har rört Katrineholms Logistikcentrum, bland annat kommunens utbetalning av 800 000 kronor till Green Cargo genom enbart ett muntligt avtal och ytterligare 1 500 000 kronor till Van Dieren för marknadsföringsinsatser.

Enligt § 4 Styrning och uppföljning i kommunens reglemente för kommunstyrelsen så ska kommunstyrelsen ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag, som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse för kommunen.

Vi anser att Kommunstyrelsens uppsikt över verksamheten och ekonomihanteringen vid Katrineholms Logistikcentrum och de bolag man är delägare i varit otillräcklig och kan därför inte bevilja kommunstyrelsen ansvarsfrihet tills dess att revisorerna har granskat nämnda utbetalningar och den fakturahantering som skett.

Tony Rosendahl
Gruppledare Vänsterpartiet
Olof Carlsson
Ledamot Vänsterpartiet

Ett levande kulturlandskap ett stenkast från centrum

Det blev en lång och skön söndagspromenad igår under en klarblå himmel. Katrineholm har onekligen en  hel del vackra vyer att bjuda på. Promenaden utgick från lövåsen och söderut under järnvägen och förbi logistikcentrum. Kommunens satsning på logistikcentrum är något som Vänsterpartiet i Katrineholm har ställt sig bakom men i likhet med många andra delar vi oron för huruvida satsningen kommer att lyckas locka till sig det antal företag och nya jobb som utlovades när satsningen lanserades. Likt de flesta andra Katrineholmarna väntar vi nu på leverans!

Logistikcentrum

Därefter fortsatte promenaden nerför Ringvägen och sen uppför och över åsen, en vacker bit natur insprängd relativt centralt i tätorten.

Åsen
Åsen

Ner förbi skogskyrkogården och längs utkanten av Djulögärde och förbi Furuliden. Ni vet det där stället där majoriteten vill nagga den ”Sköna lustgården” i kanten.

Djulögärde

 Kulturlandskapet runt Djulögärde är ett av Katrineholms pärlor och ett uppskattat rekreationsområde för Katrineholmarna. Den skall vi vara rädda om. Det finns mycket utrymme i kommunen at bygga på. Låt Djulögärde med omnejd vara vår ”Central park”. Jag tror kommunen tjänar på det i längden. Samhällsbyggnadschefen Lars Hågbrandt efterlyste häromdagen ett landmärke som sticker ut och som kommunen och Katrineholmarna kan vara stolta över. Detta kan vara ett alternativ. Ett levande kulturlandskap och rekreationsområde ett stenkast från centrum. Låt oss inte förstöra det med ogenomtänkta byggplaner.