En försämring av modersmålsundervisningen i kommunen

Bildningsförvaltningen i Katrineholm har  efter en omorganisation beslutat att centralisera modersmålsundervisningen med resultatet att antalet elever som har modersmålsundervisning minskat drastiskt. Från 640 elever under vårterminen till 170 lever under höstterminen. Med anledning av detta har jag i ett första skede skrivit en interpellation till bildningsnämndens ordförande.

Interpellation till bildningsnämndens ordförande Annelie Hedberg

Modersmålsundervisning.

Elever som har rätt till modersmålsundervisning har tidigare haft rätt att få den undervisningen på den skolan där de går. Nu har bildningsförvaltningen beslutat att centralisera undervisningen till färre skolor från och med höstterminen. Detta innebär att många elever tvingas ta sig till en annan skola för sin modersmålsundervisning vilket bland annat resulterar i långa resor för de som går i skolor på landsbygden utan erbjudande om skolskjuts, allt enligt Katrineholms-Kuriren (20/9-12)

Detta har resulterat i att antalet elever som deltagit i modersmålsundervisningen har sjunkit från 640 personer förra terminen till 170 under höstterminen 2012.

Forskning har visat att modersmålsundervisning är bra för barns språkutveckling och inlärning samt bidrar till en ökad integration i samhället. De flesta som får modersmålsundervisning lär sig majoritetsspråket bättre. I bland annat en amerikansk studie visade det sig att elever som fick modersmålsundervisning klarade sin kunskapsinhämtning bättre än andra elever. I en liknande situation där modersmålsundervisningen togs bort klarade sig de eleverna allra sämst.

Modersmålsundervisningen är därmed ett verktyg som underlättar inlärningen och bidrar till att nå kunskapsmålen.

Bildningsförvaltningens beslut riskerar att försämra kunskapsinhämtningen, språkutvecklingen och integrationen för dessa elever.

Med anledning av detta vill jag fråga bildningsnämndens ordförande Annelie Hedberg:

Delar du vänsterpartiets uppfattning om vikten av modersmålsundervisningen och att förvaltningens beslut innebär en försämring för dessa elever?

Hur kommer du och bildningsnämnden att agera för att lösa den uppkomna situationen och garantera rätten till fortsatt modersmålsundervisning för dessa elever?

Tony Rosendahl (V)

Katrineholm bör bli en producent av egen miljövänlig el

Det här var mitt inlägg i gårdagens fullmäktigedebatt kring MP.s motion om att kommunen bör investera i vindkraftverk. Tack till Jens Holm och Kent Persson (V-riksdagsledamöter). Jag lånade lite argument från motionen ni skrev till riksdagen.

I takt med att jordens befolkning har ökat under de senaste 35 åren så har världens energianvändning mer än fördubblats och då är det främst kol, olja och gas som har dominerat. Jordens befolkning kommer att, och har naturligtvis rätt, att kräva sin beskärda del av jordens tillgångar och välstånd. Men då är frågan vilka energislag skall vi satsa på? Vi anser att det svenska energisystemet skall bidra till att underlätta miljö-och klimatomställningen i Sverige. Därför är det nödvändigt med en fortsatt satsning på förnybar elproduktion om vi vill uppnå målet om ett ekologiskt hållbart samhälle.

Efter avregleringen så har elpriserna ökat med 8 procent per år. (det är fantastiskt med dessa avreglerade marknader som skulle ge lägre priser). Just nu är de låga, men det är temporärt.

För att motverka detta och i framtiden garantera tillgången till en stabil, prisvärd och miljövänlig el så är kommunala investeringar i egna sol och vindkraftsanläggningar en bra affär och en bra investering för framtiden. Att äga sina egna energianläggningar lönar sig i längden eftersom man därigenom får ökad kontroll på kostnaderna precis som kommunens energirådgivare skriver i remissvaret.

Vänsterpartiet kommer på riksnivå under hösten att arbeta för bland annat en utökning av stödet till installation av solvärme och solel, satsningar på vindkraft, en höjning av målen för förnybar energi och underlätta för kommuner med produktion av egen el.

Vindkraft är den energikälla som ökar mest i världen och utvecklingen i Sverige visar samma trend. Samtidigt är svenska företag idag stora leverantörer av komponenter till vindkraftverk. En stor del av SKF.s kullagerproduktion går till vindkraftsindustrin.

Katrineholm har bra förutsättningar för produktion av egen el, med en anläggning, elkullen, experimentverkstan för vindkrafts och solcellsmodeller, och som bedöms vara kanske den mest intressanta anläggningen  av sitt slag i Sverige. Det finns företag och det finns en innovationskraft och eldsjälar i kommunen vars kunskaper vi borde ta tillvara mer.

Genom solceller på prov på kommunala byggnader, genom vindkraftverk, genom de innovationsrika krafterna inom förnybar energi som vi har i kommunen, tycker jag att vi tillsammans i ett samarbete skall ta steget fullt ut och utveckla kommunens möjligheter att producera egen miljövänlig el. Vi är i ett läge där vi har möjligheter att sätta Katrineholm på kartan som en framåtblickande och ledande miljökommun med ett logistikcentrum för omlastning av gods från väg till järnväg och med produktion av egen miljövänlig el.

Därför ter sig svaret på motionen märkligt. Ett kort -vi skall inte producera egen el, trots att remissvaret är positiv till motionens intentioner. Märkligt är också att det Miljöstrategiska rådet inte har varit en remissinstans i frågan.

Vi i Vänsterpartiet vill gå steget längre än att satsen i motionen och utveckla tanken om produktion av egen el till att inte bara omfatta ett inköp av vindkraftverk utan även omfatta satsningar på solenergi och vi anser att frågan bör utredas vidare.

Med hänvisning till remissvaren yrkar vi:

Bifall till motionen med tillägget att:

Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen, genom till exempel det Miljöstrategiska rådet, i uppdrag att utreda vidare frågan om produktion av egen el, i syfte att inom en snar framtid, dock senast vid utgången av nästa mandatperiod 2018, göra Katrineholms kommun till en producent av egen miljövänlig el.

Dags att ta avstånd

Den som tiger samtycker brukar man säga och i Katrineholm pågår väldigt mycket tigande inom socialdemokratin och hos deras allierade, moderaterna, om Göran Dahlströms ständiga utfall mot invandring. Men inte bara i kommunen, även i distriktet och på riksnivå tiger man om detta. När kommer ni inom S att ta bladet från munnen, stå rakryggade och ta avstånd från främlingsfientlig retorik och politik a´la SD inom era egna led? När tar ni avstånd från politiken att ställa grupp mot grupp? För det är väl inte så att ni samtycker, och det är väl inte så, att ni är tillfreds med att de enda i kommunen som är nöjda med er politik utöver er själva är SD?

Läs den här krönikan i Eskilstuna Kuriren.

http://ekuriren.se/ledareasikter/signerat/1.1507940-katrineholmslusen-i-den-roda-fanan

Bristande insikt eller……..

Kommunalrådet Göran Dahlström (S) säger att han inte tar åt sig av att i femton års tid ha blivit kallad för rasist för sina åsikter kring invandring. Det tyder på antingen en djup bristande insikt om rasism, integrationsfrågor och om sina egna fördomar eller så struntar han fullständigt i kritiken då den träffar nära målet.

Folkhälso och tillgänglighetsarbete i kommunen.

Inte nog med att den tidigare S majoriteten under förra mandatperioden med stöd av borgarna avvecklade folkhälsoenheten i kommunen, trots motstånd från bland annat oss i Vänstern, så har kommunstyrelsen idag beslutat att dra in de två tjänsterna, folkhälso, respektive tillgänglighetsstrateg. Facket, liksom vi i vänstern är kritiska. Hur kommer folkhälso och tillgänglighets arbetet i kommunen att te sig framöver när det inte finns någon som arbetar aktivt med frågorna? Lars Härnström (M), förste vice-ordförande i KS försvarar beslutet med att man just nu prioriterar byggande och infrastruktur. Jag ser inte riktigt hur folkhälso och tillgänglighetsarbetet skulle utgöra ett särskilt stort hot mot byggande i kommunen utan anser att man kan faktiskt göra både och. Arbeta med folkhälso och tillgänglighetsfrågor samtidigt som man satsar på byggande och infrastruktur. Det ena utesluter inte det andra. Inte i min värld i alla fall. Det är en fråga om den politiska viljan finns. Den verkar saknas hos majoriteten.

Debatt om flyktingbarn

Igår eftermiddag råkade jag få syn på en artikel i lokaltidningen som handlade om Belinda Olsson, programledare för tv programmet debatt som sänds i SVT. Hon ville få tag på Katrineholmare och politiker i Katrineholm för att diskutera kommunens ställningstagande till att inte ta emot ensamkommande flyktingbarn. Vänsterpartiets ståndpunkt är känd i den här frågan och vi anser att kommunen har både möjlighet och ett ansvar för att ta emot ensamkommande flyktingbarn.

I artikeln påstod man att man ringde runt febrilt och försökte få tag på politiker att ställa upp i programmet men att alla var helt plötsligt upptagna. I artikeln fanns även kontaktuppgifter för den som ville höra av sig till debatt.

Problemet är bara att man kan inte ha försökt speciellt hårt. Ingen har till exempel kontaktat Vänsterpartiet i Katrineholm. Jag ringde upp det numret man hade lämnat ut och kom till en telefonsvarare där man uppmanades att lämna sitt budskap och kontaktuppgifter. Sagt och gjort, jag talade in ett meddelande, lämnade kontaktuppgifter och förväntade mig att de skulle höra av sig då de var så anglägna om att få kontakt.

Det här var igår som sagt och ikväll sänds programmet och ingen har hört av sig. Jag tror jag skall titta ikväll och se om de fick tag på någon från Katrineholm. De var ju så angelägna.

Drag Utan Drog i Katrineholm

Igår hände det lite olika saker i Katrineholm varav en del fick mer och andra mindre mediautrymme. Katrineholm hade en näringslivsdag med bland andra Göran Persson, ex-statsministern som en av huvudtalarna. Kommunens majoritetsledare var på plats naturligtvis och även oppositionsrådet tror jag. På kvällen var det så dags för Katrineholmsgalan där årets eldsjäl och företagare fick utmärkelser, kommunalrådet höll tal och gästerna bjöds på både god mat (enligt hörsägen) och bra underhållning. (också enligt hörsägen). Naturligtvis bevakades dessa två event av lokaltidningen och man rapporterade även live.

Själv valde jag att gå på någonting helt annat som än så länge vad jag sett inte har uppmärksammats av vår lokalmedia. Nämligen DUD.s (Drag Utan Drog) dansuppvisning -Non stop. Självklart var jag där i egenskap av familj men även utan den aspekten så var det en sevärd uppvisning av Katrineholms barn och ungdomar. Kulturscenens framtid i Katrineholm känns på något sätt säkrad förutsatt att kommunen tar tillvara den kreativitet som finns och ger det stöd som förtjänas.

DUD är en kulturförening som bedriver dans och teaterverksamhet i Katrineholm. Jag var själv medlem i tonåren och genom deras försorg så hade man tillgång till bland annat replokaler där man kunde sjunga sig hes och misshandla instrumenten. Gårdagens uppvisning hade förtjänat mer mediauppmärksamhet och jag hoppas att det kommer ett utförligt reportage i morgondagens Katrineholms Kuriren.

Medan kommunens topppolitiker och media lyssnade på gårdagens ledare var jag och tittade på kommunens framtid.