Ren energi – för miljöns skull!

Debattartikel inskickad till Katrineholms Kuriren

Foto. Tony Rosendahl

Ren energi – för miljöns skull!

Vänsterpartiet i Katrineholm har tidigare motionerat om att utreda möjligheten att producera egen el via solceller. Vi ville att kommunen skulle inventera vilka av Katrineholms kommuns markinnehav och fastigheter som är lämpade för placering av solceller, utreda om kommunen har möjlighet att producera sin egen el via solceller, utreda i vilken driftsform (exempelvis via bolag) egen el bör produceras samt utreda hur kommunen kan underlätta för att skapa klustereffekter i samband med en kommunal satsning på el-generering via solceller.

Tyvärr fick vår motion avslag i december av den socialmoderata majoriteten men vi kunde nu läsa i KFAB.s årsredovisning att bolaget vill ta fram förslag på solenergilösning för att utreda möjligheten till etablering av en ny solenergianläggning! Från Vänsterpartiets sida är vi naturligtvis glada att KFAB har tagit till sig av vårt förslag även om majoriteten säger nej.

Teknikutvecklingen har gjort att solceller för att generera el, de senaste åren, blivit både billigare och mer effektivt. Av flera skäl är generering av el, med hjälp av solceller, en attraktiv teknik. Till fördelarna hör att den har låg miljöbelastning, ger låga rörliga kostnader, skapar möjlighet till lokala arbetstillfällen och driver teknikutveckling.

Därför tycker Vänsterpartiet i Katrineholm att det är dags att Katrineholms kommun börjar utreda möjligheten att producera sin egen el. Vänsterpartiet går till val på att kommunen ska bli en egen producent av ren solenergi för miljöns skull.

Tony Rosendahl

Gruppledare för Vänsterpartiet i Katrineholm

Bostad – en grundläggande rättighet

Foto. Tony Rosendahl
Foto. Tony Rosendahl

Bostad – en grundläggande rättighet. Debattartikel publicerad i Katrineholms Kuriren 276/4 – 2018

I en debattartikel i Katrineholms Kuriren den 23 april skriver Anders Hördin från Hyresgästföreningen om de synpunkter som man har på byggande av hyresrätter och vilka krav man har från Hyresgästföreningens sida på lokalpolitikerna. Från Vänsterpartiets sida kan vi inte annat än instämma i det som skrivs.

Vänsterpartiet anser att rätten till bostad är en grundläggande social rättighet. Kommunens boendeplanering skall utgå från medborgarnas behov och lika värde. En bra bostadsplanering skapar livsmiljöer som motverkar utanförskap, segregation och miljöförstöring.

Det kommunala fastighetsbolaget är det främsta verktyget som vi i kommunen har för att värna rätten till en bra bostad och boendemiljö samt för byggnation av fler hyresrätter.

Under mandatperioden 2014–2018 har Vänsterpartiet tillsammans med regeringen infört olika former av stöd för att öka byggandet av hyresrätter med rimliga hyror: investeringsstöd för hyresbostäder och studentbostäder, stöd till kommuner för ökat bostadsbyggande och investeringsstöd till bostäder för äldre samt upprustningsstöd som ska gå till renoveringar av flerbostadshus i miljonprogramsområdena runt om i landet.

Vänsterpartiet driver på för att genomföra fler reformer, bland annat ett statligt topplån för att finansiera byggande av hyresrätter. Vi vill även inrätta ett statligt byggbolag med fokus på att bygga hyresrätter med rimliga hyror.

Vänsterpartiet i Katrineholm vill inte ta ut någon utdelning från vårt kommunala bostadsbolag KFAB, ett förslag som vi har haft med i vårt budgetförslag för kommunen. Vi tycker att de pengarna gör bättre nytta inom bolaget.

Vänsterpartiet i Katrineholm värnar och vill förstärka allmännyttans roll och framtid i kommunen. Vi styckar inte av den och säljer inte ut den till privata intressenter!

Tony Rosendahl
Gruppledare för Vänsterpartiet

Försäljningen av brandstationen

Insändare publicerad i Katrineholms Kuriren 3/2-2018

Försäljningen av brandstationen

I en insändare i Katrineholms Kuriren skriver kommundirektören Sari Eriksson och KFAB.s VD Ingmar Eriksson om försäljningen av den nuvarande brandstationen. Där skriver man att priset för verksamhetsfastigheter är reglerad i kommunens ägardirektiv till KFAB och att priset för dessa motsvarar det bokförda värdet. Om man tittar i ägardirektiven kan man dock konstatera att det ingenstans i direktiven nämns att priset för verksamhetsfastigheter motsvarar det bokförda värdet. Ägardirektiven reglerar endast att bolaget inte får bedriva spekulativ verksamhet som avser de fastigheter som tillhandahålls för kommunala verksamheter samt att bolaget ska självt eller genom annan tillhandahålla lokaler för kommunal verksamhet till lägsta möjliga pris.
Från Vänsterpartiets sida är vi kritiska till hur affären har gått till eftersom kommunen förvärvar fastigheten från KFAB endast för att sedan sälja den vidare med vinst. Kommunen/majoriteten har i praktiken plockat ut en extra utdelning från KFAB motsvarande 6,6 miljoner kronor, pengar som Vänsterpartiet anser hade gjort bättre nytta inom KFAB för att stärka bolagets soliditet som alla politiska partier har varit överens om, och som långsiktigt ska uppnå 20%. Det hade varit en renare affär om KFAB fått sälja fastigheten direkt till den tänkta köparen, även om vi i Vänsterpartiet gärna sett att KFAB fått behålla fastigheten för att där i framtiden kunna bygga kommunala hyresrätter.
Vår kritik riktar sig inte på något sätt mot kommunens tjänstemän eller KFAB.s VD som i sina roller har att verkställa de politiskt fattade besluten som majoriteten tar. Vår kritik riktar sig inte heller mot de privata aktörer som vill bygga i Katrineholm. Vi är kritiska till den process som har skett och vi finner det anmärkningsvärt att kommunen och majoriteten ger privata aktörer företräde framför det egna kommunala bostadsbolaget som är kommunens främsta verktyget för att skapa fler hyresrätter och därigenom värna rätten till bättre bostäder och bra boende miljö.

Tony Rosendahl Gruppledare och kommunstyrelseledamot för Vänsterpartiet
Olof Carlsson Fullmäktigeledamot för Vänsterpartiet

Reservation avseende exploateringsavtal

Har skickat in en reservation nu angående ärendet om gamla brandstationen som vi hade på dagordningen på kommunstyrelsen i onsdags.

Reservation Kommunstyrelsen. Exploateringsavtal avseende Abborren
Vänsterpartiet har från början motsatt sig den här affären. Redan i Januari 2017 när förslaget om att förvärva fastigheten från KFAB behandlades i kommunfullmäktige hade vi synpunkter på hur hanteringen av affären sköttes. Från Vänsterpartiets sida ville vi först och främst behålla fastigheten i kommunal regi för att i framtiden kunna bygga hyreslägenheter då fastigheten ligger i ett centralt strategiskt läge. Redan då fick vi information om att det fanns privata aktörer som var intresserade av fastigheten vilket resulterade i att Samhällsbyggnadsförvaltningen kontaktade kommunen för att köpa loss fastigheten från KFAB för att sen sälja den vidare. KFAB fick 5,7 miljoner för försäljningen och kommunen har idag sålt fastigheten vidare för 12,3 miljoner och därmed gjort en vinst på det kommunala fastighetsbolagets bekostnad. Vi kan inte se det här som något annat än en utdelning från KFAB som kommunen har gjort. Från Vänsterpartiets sida är vi starkt kritiska till hur hela affären har skötts.

Jag yrkade avslag på förslaget till beslut.

Då jag inte fick gehör för mitt yrkande reserverar jag mig mot beslutet.

Tony Rosendahl (V)
Katrineholm 24/1 – 2018

Lite mer från budgetfullmäktige. Vänsterpartiets satsningar.

Här kommer lite mer från måndagens budgetfullmäktige där vi redovisade våra satsningar i förhållande till majoritetens budget.

Satsningar i vår budget Fortsätt läsa ”Lite mer från budgetfullmäktige. Vänsterpartiets satsningar.”

Kommunens årsredovisning

Här är mina kommentarer kring årsredovisningen och bokslutet som jag tog upp på senaste kommunfullmäktigemötet. Enligt Katrineholms Kurirens rapportering så var det ingen som tog upp de utmaningar som kommunen står inför. Bedöm själva.

Årsredovisning och bokslut 2014
En årsredovisning är ju en sammanfattning av det gångna verksamhetsåret i kommunen. Där tar man upp väsentliga händelser, statistik, ekonomin och resultat men även utmaningar inför framtiden. Det finns mycket man skulle kunna och behöva ta upp men det får bli ett axplock av kommentarer med både det som är positivt och utmaningar kommunen står inför. Jag börjar med det positiva.

Det positiva
Att befolkningen i kommunen ökar är en positiv trend även om den större delen av ökningen sker i centralorten. När det gäller ungdomsverksamheten så kan vi notera att verksamheten på perrongen är populär och att besöken har ökat dramatiskt och det är glädjande att kommunen har satsat så mycket på ungdomsverksamheten. Jag hör nästan bara positivt från både anställda och besökare och det är en verksamhet som jag själv gärna visar upp för besökare.

Jag tycker att det är bra att KFAB i samarbete med kommunen nu kan erbjuda utsatta människor ett boende och att även hushåll med försörjningsstöd nu kan erbjudas hyreskontrakt med kommunal hyresgaranti. Det var en fråga som vi från Vänsterpartiet lyfte upp här i fullmäktige och jag är glad att vi fick en positiv respons på det.

Det är bra att det äntligen byggs i kommunen och vi behöver satsa ännu mer på hyresrätter framöver.

Den stora utbyggnaden av förskolor är också välkommet och efterlängtat.

Utmaningar
Det som ger anledning till oro är de höga arbetslöshetssiffrorna och framförallt den höga ungdomsarbetslösheten samt de fortsatta höga utbetalningarna av försörjningsstöd och vi har ju sett att behovet av resurser har varit högre än den ram som tilldelats socialnämnden. Det här är också något som revisorerna påpekar.

Vi ser också att behoven inom Vård och omsorg inte möts upp med en motsvarande tilldelning av medel.

Nu har vänsterpartiet och den nya regeringen kommit överens om riktade pengar till äldreomsorgen i kommunerna vilket för Katrineholms del skulle innebära cirka 7 miljoner mer till äldreomsorgen vilket är glädjande även om vi vet att vi behöver mer.

Vi ser också att nettodriftskostnaderna ökar snabbare än skatteintäkterna, vilket kommer att försvåra för kommunen att på sikt att klara verksamheterna och välfärden och behålla en ekonomi i balans.

Det här ger ju också anledning till att ta sig en funderare på skattesatsen i kommunen och huruvida den behöver justeras uppåt för att klara våra åtaganden. Från vänsterpartiets sida har vi sagt att vi är beredda att göra det om det behövs för att säkra och utveckla den kommunala välfärden.

Personalresurser
Det finns ett problem med att flera chefer inom framförallt Vård och omsorg har personalgrupper på uppemot 60 anställda. Det är en orimlig situation som försvårar för både ledarskap och personal. Ingen borde ha fler än 30 anställda under sig.

När det gäller avsnittet om personalredovisning så saknar vi siffror på hur många som är heltidsanställda och hur många som är deltidsanställda i kommunen. Det är en statistik som borde vara med framförallt ur ett jämställdhetsperspektiv då vi vet att majoriteten av de som har deltidsanställningar är kvinnor.
Skola

Skola
När det gäller skolan så tar bokslutet upp en viktig aspekt, nämligen barnfattigdomen och den socioekonomiska bakgrunden som familjer har och hur det påverkar skolresultaten. Enligt rädda barnen så lever 1 av 5 barn i kommunen i ekonomisk utsatthet. Här behöver vi jobba mer med riktade resurser till skolan och vi behöver också jobba med frågan om barnfattigdomen i kommunen som vi här i fullmäktige har beslutat om för nästan två år sedan. Senare ikväll så får vi svar på min fråga om hur långt vi har kommit i det arbetet.

Folkhälsa, jämställdhet, jämlikhet och tillgänglighet
Under avsnittet jämlikhet och integration tar man upp vikten av ett bra integrationsarbete och vad man gör i kommunen. Det är bra men man nämner ingenting om jämlikhetsarbetet. Man nämner ingenting om behovet av att minska de ekonomiska klyftorna i samhället. Om behovet av att minska lönegapet och inte öka lönespridningen i kommunen. Ökade ekonomiska klyftor leder till ökade klassklyftor och ökad ojämlikhet. När det gäller jämställdheten så finns det en del att jobba med där. Vill man vara i framkant som en jämställd kommun så kan man börja med sin egen personalpolitik och erbjuda rätt till heltid och arbeta för mer jämställda löner.

Hårt politiskt arbete ger utdelning-Gott Nytt År Allihopa!

Nu börjar året närmar sig sitt slut och jag hoppas att alla får möjlighet till välförtjänt vila och ledighet under helgerna. Det har varit en ganska intensiv politisk höst, både på jobbet och på fritiden, med många möten och mycket politiskt arbete inför valåret 2014. Även privat har det varit tungt med sjukdom och dödsfall i familjen och då måste man naturligtvis prioritera familjen och släkten först. Ibland känns det som att tiden inte räcker till och ibland undrar man om det är värt allt besvär. Att sitta som vänsterpartist i opposition i en kommun som styrs av sossar och moderater med passivt stöd av SD är sannerligen en utmaning.

Men det hårda politiska arbetet ger även utdelning. Två av de motioner som jag har varit med och skrivit har bifallits. Dels att Katrineholms kommun skall utreda barnfattigdomen och dess konsekvenser i kommunen och komma med konkreta förslag för att mildra dess effekter och dels förslaget att de kommunala skolorna i Katrineholm skall erbjuda organiserad läxhjälp under eller i anslutning till skoldagen under ledning av utbildade pedagoger.

En annan fråga som jag har lyft i kommunfullmäktige är att det har varit allt svårare för Katrineholmare som är utan fast anställning att få tag på en lägenhet i kommunen. KFAB och privata hyresvärdar ställer krav på fast inkomst och godtar inte alltid a-kassa eller sjukpenning vilket gör att alltfler Katrineholmare har tvingas till socialen för att få hjälp med att hitta en bostad. De sociala kontrakten har ökat i antal. Nu har fullmäktige belutat att införa en kommunal hyresgaranti för de som har försörjningsstöd efter överenskommelse mellan kommunen och hyresvärden vilket är ett steg i rätt riktning. Katrineholms kommunala fastighhetsbolag KFAB har ställt sig positiv till hyresgarantin men tyvärr tvekar de privata hyresvärdarna.

Valåret 2014 kommer att inledas med partiets kongress i Stockholm där jag kommer att delta och här i Katrineholm inleder vi med årsmötet den 2 februari där vi fastställer kandidatlistan till kommunvalet. Det politiska arbetet kommer att fortsätta för min del under 2014 och förhoppningsvis ge utdelning i form av en ny regeriing i Sverige och en ny majoritet i Katrineholm.

Jag önskar er alla ett Gott Nytt År!

Jämställ A-kassa och sjukpenning med inkomst så att folk kan hyra lägenhet!

Skrev en interpellation till fullmäktige med anledning av att vårt kommunala bostadsbolag KFAB har hårda krav på att få hyra lägenhet.

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström angående uthyrning av lägenheter i KFAB.s regi.
Katrineholmare som är utan fast anställning har allt svårare att få tag på en lägenhet i kommunen. KFAB ställer krav på fast inkomst och godtar inte a-kassa eller sjukpenning vilket gör att alltfler Katrineholmare tvingas till socialen för att få hjälp med att hitta en bostad. Enligt p4 sörmland så ser utvecklingen för ansökningarna om kommunkontrakt ut som följande:
2011: 111 ansökningar
2012: 134 ansökningar
2013: fram till 31 Augusti 169 ansökningar
Detta är oacceptabelt! En bostad är en grundläggande rättighet. Arbetsmarknaden ser inte längre ut om den gjorde förr med fast anställning som norm. Idag vimlar det av visstidsanställningar, vikariat och timvikariat. Till råga på allt så har vi en skyhög arbetslöshet i kommunen. Men även arbetslösa och sjuka har rätt till eget boende. Det är människor som egentligen klarar sin egen försörjning men som av KFAB bedöms ha för låg inkomst.
I Eskilstuna, som liksom Katrineholm har hög arbetslöshet, kan till och med personer med socialbidrag få ett eget hyreskontrakt. Det är uteslutet i Katrineholm.
Den här diskrimineringen måste upphöra.
Mot bakgrund av detta vill jag fråga kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström:
Hur avser du och majoriteten att agera för att påverka vårt kommunala bostadsbolag (och även privata för den delen) att likställa A-kassa, sjukpenning och försörjningsstöd med fast inkomst så att även dessa människor får möjlighet att hyra en lägenhet av KFAB i vars uppdrag ingår ett samhällsansvar?

Tony Rosendahl (V)

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=87&artikel=5637735

Allmännyttan och socialt ansvarstagande

De kommunala bostadbolagen (allmännyttan) har utöver syftet att främja bostadsförsörjningen i kommunen även ett samhällsansvar som inbegriper ett socialt ansvarstagande. Det har varit oklart med avtalet mellan kommunen och KFAB om detta och därför har jag skrivit en fråga ställd till kommunstyrelsens ordförande.

 Fråga till kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström
Avtal om ersättning för sociala merkostnader

Genom ägardirektiven skall KFAB ta ansvar för att bereda utsatta och svaga grupper bostäder och för detta skall bolaget få ersättning av kommunen. När jag i våras frågade om detta i fullmäktige så fanns inget underskrivet avtal om ersättning från kommunen för sociala merkostnader. Avtalet fanns men var alltså inte underskrivet av kommunen och ingen kunde svara på varför så var fallet. Även kommunens revisorer var kritiska till att avtalet inte hade underskrivits.

Därför vill jag fråga kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström:

 Har detta avtal skrivits under nu?

Om inte, varför?

Kommer den att skrivas under?

Tony Rosendahl (V)

Katrineholm 11/6-2013

 

Lite från Katrineholms Kommunfullmäktige 20/5-2013

Följande reservationer och yrkanden lämnades in av Vänsterpartiets fullmäktigegrupp under gårdagens möte. Läs även våra kommentarer och vad vi hade att säga på de olika ärenden som fanns på dagordningen.

Reservation i ärendet ”kostpolitiska programmet”

Vi delar Miljöpartiets kritik om att följa Livsmedelsverkets råd om kost för kommunens barn. Även vi önskar att hänsyn tas till de nya rönen när det gäller fett och snabba kolhydrater. Det känns inte klokt att fatta beslut efter rekommendationer som redan anses förlegade.

Under rubriken Äldreomsorg står ”som brukare ska man kunna få styra mer av vårdens och omsorgens innehåll. Inom hemtjänsten ska brukaren själv kunna välja utförare av vård- och service”. Vi förutsätter att man inte måste välja en privat utförare av vård, för att få välja vilken mat man ska äta.

Därför reserverar vi oss i ärendet.

Katrineholm 2013-05-20

Evelina Back (V) Tony Rosendahl (V)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning-Resultatutjämningsreserven

Kommunfullmäktige, som är kommunens högst beslutande organ är den som lägger fast budgetramarna för nämnderna, det är kommunfullmäktige som också beslutar om skattesatsen och det är kommunfullmäktige som beslutar i frågor av större vikt för kommunen. Därför anser vi att det också skall vara kommunfullmäktige som beslutar om hur och när resultatutjämningsreserven skall användas.

Vi yrkar att:

Under paragraf 2, andra stycket i Riktlinjer för god ekonomisk hushållning i Katrineholms kommun-Att första meningen –Kommunstyrelsen förfogar över resultatutjämningsreserven och beslutar när medel kan tas i anspråk-ändras till:

Kommunfullmäktige förfogar över resultatutjämningsreserven och beslutar när medel kan tas i anspråk.

Tony Rosendahl (V)          Lotta Back (V)

Katrineholm 2013-05-20

Fortsätt läsa ”Lite från Katrineholms Kommunfullmäktige 20/5-2013”