Priset för samarbetet mellan S och M?

Katrineholms kommunfullmäktige beslöt den 20 januari att avslå Vänsterpartiets motion om särskilda villkor vid upphandlingar där vi yrkade att:
kommunfullmäktige beslutar att följande skrivs in i kommunens upphandlings och affärspolicy.
Vid upphandling skall leverantören iaktta och följa villkor som uppfyller eller motsvarar de villkor som gäller i centrala kollektivavtal mellan parterna på arbetsmarknaden i respektive bransch.

Enligt LOU (Lagen om offentlig upphandling) får upphandlaren ställa krav på särskilda villkor för hur uppdraget skall genomföras. I lagen står det klart och tydligt att man får ”ställa särskilda sociala, miljömässiga och andra villkor för hur ett kontrakt ska fullgöras”. (LOU 6 kap. 13§)
I EU-direktiven om upphandling ges uttryckligen stöd för att upphandlande myndigheter får ställa etiska och sociala krav. Sedan 1 juli 2010 finns det dessutom en skrivelse i första kapitlet om att upphandlande myndigheter bör beakta miljöhänsyn och sociala hänsyn vid offentlig upphandling.

Nu har det hänt lite saker sen den här motionen skrevs. Kollektivavtalens ställning har stärkts. EU-parlamentet har den 15 januari reviderat reglerna för offentlig upphandling. Sociala krav och krav på miljöhänsyn ska alltid ställas och kollektivavtalen ges en starkare ställning.
I den nya texten, framförhandlad mellan Europarådet, EU-kommissionen och EU-parlamentet står det att beställarna måste ställa krav på att utförarna …
”… lever upp till tillämpliga åtaganden när det gäller miljömässiga, sociala och arbetsmarknadsmässiga lagar så som de fastställts i Unions-rätt, nationell rätt och kollektivavtal”.

Kravet på att leva upp till kollektivavtal finns alltså med.
Avtalade kollektivavtal räcker. De behöver inte vara lagstadgade och de svenska kollektivavtalen ges därmed en helt ny ställning.

Det är både möjligt och tillåtet att ställa de här kraven.
Det främsta syftet med det nya direktivet är att länder i fortsättningen inte bara KAN utan också SKA ställa sådana krav.
Senast om två år ska Sverige och andra EU-länder se till att arbetsrätt och kollektivavtal följs när varor och tjänster upphandlas.

Trots detta fortsatte majoriteten att hävda att det inte är tillåtet att ställa dessa krav vid upphandlingar.

Är det av ideologiska skäl man avslog motionen?
Är inte längre en trygg arbetsmarknad med rättvisa villkor en grundbult i socialdemokratins värdegrund? I andra kommuner genomför och motionerar socialdemokrater, tillsammans med vänsterpartister, om schyssta villkor vid upphandlingar. I Malmö genomförs till exempel Vita jobb modellen med bland annat krav på kollektivavtalsliknande villkor vid upphandlingar. Andra kommuner kan, varför kan inte Katrineholm?

Har socialdemokraterna i Katrineholm genom sitt samarbete med moderaterna kompromissat bort kollektivavtalen och schyssta villkor i arbetslivet? Är det priset man beredd att betala för att få styra tillsammans med moderaterna?

Vänsterpartiet i Katrineholm kommer att fortsätta driva frågan om schyssta villkor vid upphandlingar.

Inga särskilda villkor vid upphandlingar…

Idag kommer kommunstyrelsen i Katrineholm med en majoritet av socialdemokrater och moderater att föreslå kommunfullmäktige att avslå vänsterpartiets motion om särskilda villkor vid kommunala upphandlingar, däribland villkor som motsvarar de som finns i kollektivavtal…i andra kommuner runt om i landet går det bra att ställa krav vid upphandlingar men tydligen inte i Katrineholm..

Särskilda villkor vid upphandlingar

Motion till Katrineholms kommunfullmäktige

Särskilda villkor vid upphandlingar

Det är inte bara våra anställda i kommunen som skall ha bra arbetsvillkor, det gäller även för de företag som kommunen anlitar. Personalen är verksamhetens viktigaste resurs, både inom det offentliga och det privata. Etik är en viktig del av en god kvalité. Bra villkor för anställda garanterar god kvalité i verksamheten. Därför tycker vi att det är viktigt att ställa krav på schyssta villkor vid kommunala upphandlingar. Lönedumpning och socialdumpning skall inte få användas som en konkurrensfördel!

Enligt LOU (Lagen om offentlig upphandling) får upphandlaren ställa krav på särskilda villkor för hur uppdraget skall genomföras. I lagen står det klart och tydligt att man får ”ställa särskilda sociala, miljömässiga och andra villkor för hur ett kontrakt ska fullgöras”. (LOU 6 kap. 13§) Villkoren ska anges i annonsen om upphandling eller i förfrågningsunderlaget.

I EU-direktiven om upphandling ges uttryckligen stöd för att upphandlande myndigheter får ställa etiska och sociala krav. Det gäller därmed i både lagen om offentlig upphandling (LOU) och lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF). Sedan 1 juli 2010 finns det dessutom en skrivelse i första kapitlet om att upphandlande myndigheter bör beakta miljöhänsyn och sociala hänsyn vid offentlig upphandling.

Detta gäller så länge EU:s grundläggande upphandlingsprinciper såsom likabehandling och icke-diskriminering följs. Därför ställer upphandlingsreglerna ”krav på förfarandet, men inte vilka preferenser de upphandlande myndigheterna ska ha eller vad de önskar upphandla och vilka kvalitetskrav de vill ställa. Fokus ligger alltså inte främst på om sociala krav kan ställas utan hur.

Yrkande:
Vi yrkar att kommunfullmäktige beslutar att följande skrivs in i kommunens upphandlings och affärspolicy.

Vid upphandling skall leverantören iaktta och följa villkor som uppfyller eller motsvarar de villkor som gäller i centrala kollektivavtal mellan parterna på arbetsmarknaden i respektive bransch.

 Tony Rosendahl (V)                                               Lotta Back (V)

 

Bra villkor för våra anställda-Bra villkor vid upphandlingar

Katrineholms kommun vill ha medarbetare som har lust att arbeta hos kommunen. Och för att locka medarbetare och få de att stanna så anser vi i Vänsterpartiet att kommunen måste föregå med gott exempel som arbetsgivare.

Därför vill vi också återupprätta projektet heltid en rättighet-deltid en möjlighet. Ett sådant projekt är oerhört viktigt ur ett jämställdhetsperspektiv som vi anser skall genomsyra personalpolitiken. De flesta som är ofrivilligt deltidsarbetslösa är kvinnor.

Istället för att öka löneklyftorna bland kommunens anställda vill vi istället minska de. Ökade klyftor leder till ett mer osolidariskt och ojämlikt samhälle. Därför avsatte vi i vårt budgetförslag 2 miljoner kronor per år de följande tre åren för en lönekartläggning för att utjämna orättvisa löneskillnader mellan kvinnor och män och för att lyfta de lägsta lönerna.

Vi vill även införa en enhetlig friskvårdspolicy för kommunens anställda och möjlighet att träna på arbetstid.

Men det är inte bara våra anställda i kommunen som skall ha bra arbetsvillkor, det gäller även för de företag som kommunen anlitar. Därför tycker vi att det är viktigt att ställa krav på kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande villkor, yttrandefrihet och meddelarfrihet vid kommunala upphandlingar. Lönedumpning, socialdumpning och tystnad skall inte få användas som en konkurrensfördel!

.