Kalkonaffär och valfläsk

Vänsterpartiet röstade nej på onsdagens kommunstyrelsemöte till att köpa ut pizzerian i stadsparken. C och Mp röstade också nej och vi lämnade in en gemensam reservation. Invändningarna kan sammanfattas i följande punkter.

• Beloppet är i praktiken en ersättning som kommunen går in och betalar för näringsidkarens uteblivna vinst vid den försäljning av rörelsen som inte blev av.

• Vi Ifrågasätter huruvida skattepengar ska användas på detta sätt att gynna en enskild näringsidkare.

• Vi hänvisar till kommunallagens likabehandlingsprincip.

• Medel från välfärdsfonden som är avsedda för välfärdsutveckling i kommunen ska inte användas till den här typen av affärer.

• Underlaget till förslag till beslut var både bristfälligt med för lite information och bakgrund samt skickades ut sent till kommunstyrelsens ledamöter.

• Ekonomichefen förklarade också vid detta sammanträde att det är viktigt att vårda resultatet, det vill säga se till att hålla nere kostnaderna i syfte att ha reserver inför kommande år.

Tidpunkten kan man undra över också då det är planerat att den nya restaurangen ska öppna till sommaren 2018, några månader innan valet. Valfläsk någon? Med tanke på alla frågetecken som finns kring affären och tillvägagångsättet så verkar det vara rena rama kalkonaffären.

Undermåliga underlag

Undermåligt underlag. Insändare publicerad i Katrineholms Kuriren

Som ledamot i Katrineholms kommunstyrelse så vill man ha så fullständiga underlag som möjligt innan man fattar viktiga beslut. Som ledamot i Katrineholms kommunstyrelse förväntar jag mig betydligt bättre underlag än det underlag som vi som sitter i kommunstyrelsen fick förra onsdag när det gällde ärendet om omdisponering av investeringsanslag till Talltullen. Särskilt när projektet har svällt från budgeterade 6 miljoner kronor till hela 16,5 miljoner vilket förklarades av att kostnaderna hade blivit dyrare (vad som blivit dyrare framgick inte) och att man under resans gång hade kommit på fler saker man ville göra i Talltullen (vad det var för saker framgick inte heller). Hela underlaget till ärendet uppgick till knappt en halv a4 sida utan vare sig kalkyler, kartor eller ritningar. Kostnadskalkylerna fick vi i oppositionen efter påpekande cirka 20 minuter innan beslut skulle fattas.

Med tanke på att kostnaderna för projektet dragit iväg, och med det undermåliga underlaget vi fick, var det naturligt i det läget att rösta nej till omdisponeringen av investeringsmedel.

Tony Rosendahl
Gruppledare för Vänsterpartiet.
Katrineholm 28/2–2017

Planeringsdirektiv, vänstermiljoner och logistikcentrum

På gårdagens kommunstyrelsemöte lämnade jag in Vänsterpartiets förslagFoto: Tony Rosendahl till planeringsdirektiv för Katrineholms kommun 2017 vilket ni kan läsa i länken nedan. Den avslogs naturligtvis av majoriteten till förmån för deras eget förslag. Det är värt att notera att de vänstermiljoner, cirka 31,3 miljoner kronor, som kommunen får genom uppgörelsen mellan vänsterpartiet och regeringen vill majoriteten lägga på hög, spara i ladorna som de säger, istället för att förstärka välfärden. Vi valde att fördela en del av pengarna där de behövs mest just nu, nämligen vård och omsorg och socialnämnden och vi får återkomma i höstens budgetprocess med en tydligare fördelning.

Planeringsdirektiv 2017-2019

Ett annat ärende som var uppe var revisionsrapporten av logistikcentrum som majoriteten inte vill diskutera i kommunfullmäktige. Den lades till handlingarna utan diskussion och majoriteten avfärdade den kritik som framkommer i rapporten när det gäller upphandlingsförfarandet och utbetalningarna utan avtal. Från oppositionen yrkade vi att den skulle till kommunfullmäktige och vi kommer att lyfta frågan dit på annat sätt.

Resepolicy

Igår antog kommunstyrelsen i Katrineholm en reviderad resepolicy. Från20151120_121515 Vänsterpartiet och Miljöpartiet la vi ett gemensamt yrkande om att bland annat klimatkompensation vid flygresor skulle kvarstår, vilket majoriteten bestående av S och M ville ta bort, och att krav på att de bolag som anlitas skall ha kollektivavtal eller på annat sätt uppfyller krav som motsvarar kollektivavtal. Yrkandet röstades dock ned av S, M och SD. Liberalerna och C anslöt sig till vårt yrkande utom vad gäller skrivningen om handsfree. Längst ned finns en länk till handlingarna till kommunstyrelsen.

Yrkande Revidering av Policy för resor och transport i tjänsten.

Avsikten med policyn är att kommunens tjänstemän och förtroendevalda i tjänst, genom aktiva val ska färdas på ett sätt så att uppsatta miljömål främjas och nås. Vi förväntas uppträda som representanter för en trygg och säker kommun. Resorna skall vara trafiksäkra, kostnadseffektiva och miljöanpassade. Dessutom saknas skrivning om sociala aspekter som anställningsavtal och arbetsmiljö hos de bolag vi anlitar för resor i tjänsten och yrkar därför på följande förändringar i förslaget.

● Meningen flygresor ska klimatkompenseras ska stå kvar.

● Meningen I tjänsteärende, där cykel används, ska alltid cykelhjälm användas ska stå kvar

● Stryk meningen om undantag för mobiltelefonerande med handsfree.

● Lägg till på lämplig plats i texten vid resor i tjänsten ska endast bolag som tecknat kollektivavtal eller på annat sätt uppfyller krav som motsvarar kollektivavtal väljas Vi anser även att skrivningen om att taxiresor som komplement vid tåg/bussresor bör omarbetas eller strykas då den kan misstolkas som den nu är skriven.

Länk till kommunstyrelsens handlingar

 

Dialog och förebyggande arbete

Igår antog kommunstyrelsen förslaget till Handlingsplan mot våldsbejakande extremism som nu ska vidare till kommunfullmäktige för beslut. Från Vänsterpartiets sida ansåg vi att det fanns ett antal brister i dokumentet som vi ville ändra på. Bland annat saknades skrivningar om det viktiga förebyggande arbetet och att det var alldeles för snäv fokus i dokumentet. Därför lämnade vi följande yrkande som dock röstades ner av majoriteten men fick stöd av Miljöpartiet.

Yrkande: Handlingsplan mot våldsbejakande extremism

Vi saknar skrivningar i handlingsplanen om hur man kan arbeta med att eliminera grogrunden till att människor kan radikaliseras i sina ståndpunkter till den grad att man är beredd att ta till våld. Kommunen behöver arbeta mycket mer förebyggande med åtgärder mot socioekonomisk utsatthet, barnfattigdom, arbetslöshet, klassklyftor och diskriminering.

Vänsterpartiet anser också att det blir problematiskt när man i en handlingsplan skall definiera vilka politiska eller religiösa grupperingar som skall anses som extrema som man har gjort i brödtexten i handlingsplanen. Risken är att bedömningarna blir subjektiva och fokus hamnar enbart på de exemplifierade grupperna och kan leda till att även grupper som inte har kopplingar till de nämnda känner sig utpekade. Gränsdragningarna kan uppfattas som luddiga och flytande. Vi menar att om vi ska anta en handlingsplan så skall den omfatta all politiskt och religiöst våld. Vi anser också att kommunen skall föra dialog med alla politiska grupperingar och religiösa samfund.

Vi yrkar att följande ändringar görs i handlingsplanen.

Att meningen Mest aktuella grupperingar är den högerextremistiska vit makt-miljön, den vänsterextremistiska autonoma miljön och den våldsbejakande islamistiska extremistmiljön byts ut mot: Kommunen skall aktivt motverka alla former av politiskt och religiöst våld oavsett tillhörighet.

Att meningen Dialog ska föras med religiösa samfund i Katrineholm i det förebyggande arbetet mot religiöst präglad våldsbejakande extremism. Byts ut mot: Kommunen ska föra en aktiv dialog med alla politiska organisationer och religiösa samfund i Katrineholm i det förebyggande arbetet mot politiskt och religöst våld.

 Att följande mening skrivs in i handlingsplanen:
Utöver de föreslagna åtgärderna ska kommunen aktivt arbeta med förebyggande åtgärder för att eliminera grogrunder till radikalisering genom förebyggande åtgärder mot bland annat socioekonomisk utsatthet, barnfattigdom, arbetslöshet, klassklyftor och diskriminering.

 Tony Rosendahl                                                                                   Katrineholm   16/12-2015

Vänsterpartiet

Länk till KS handlingarna med förslag till Handlingsplan

Demokratiskt underskott med majoritetsstyre!

I onsdags skulle kommunstyrelsen ta ställning till betänkandet om En kommunallag för

framtiden. I betänkandet finns ett avsnitt som handlar om att införa provverksamhet med majoritetsstyre. Majoritetsstyre innebär i korthet att en vinnande koalition kammar hem alla platser i en kommunstyrelse. Det blir ”winner takes it all”. Det finns visserligen ett reglemente om hur oppositionen ska ges insyn i kommunstyrelsens arbete men förslaget innebär i praktiken att man vingklipper oppositionens roll och möjligheter att delta i viktiga politiska processer och tillgång till information. Det blir ett demokratiskt underskott.

På onsdagens kommunstyrelsemöte var vi en enig opposition (minus SD som inte var närvarande) som ville att kommunen i sitt remissvar skulle avstyrka den delen i betänkandet. Den socialmoderata majoriteten  tyckte dock annorlunda och gav kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att ställa sig bakom betänkandet.

Från oppositionen var vi starkt kritiska också till att det saknades underlag till beslutspunkten och att den länk som skulle leda till betänkandet inte fungerade.
Vi fick endast en snabbgenomgång av punkterna i betänkandet från kommunjuristen.

Därför reserverade vi ledamöter från V, FP, C, MP och KD oss mot beslutet.
Reservationen kan ni läsa här nedanför.

Oppositionen anser att den del i Yttrandet över en kommunallag för framtiden som berör förslagsverksamhet med majoritetsstyre innebär en mycket stor principiell förändring och ser inga demokratiska eller ekonomiska fördelar med förslaget. Däremot finns en uppenbar risk att oppositionens ställning försvagas. Frågan har varit föremål för utredningar tidigare och inget nytt verkar ha tillförts i utredningen som berättigar att frågan aktualiseras. Oppositionen avstyrker därför förslaget om försöksverksamhet med majoritetsstyre.

Från oppositionen är vi också starkt kritiska till att det saknades underlag till beslutet och att den länk som fanns i handlingarna inte fungerade. Man måste ha information om och kunna se vad det är man beslutar om.

Vi yrkade att kommunstyrelsen skulle uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att i sitt yttrande avstyrka förslaget om försöksverksamhet med majoritetsstyre i SKL. s yttrande.

Då vi inte fick gehör för vårt yrkande reserverar vi oss mot beslutet.

Här är länken till betänkandet En ny kommunallag

 

Om rivningen av Djulö skola

På dagens kommunstyrelsemöte var ärendet om rivning av Djulö skola

och försäljning av marken på dagordningen. Jag ställde ett antal frågor om huruvida man hade gjort någon utredning för att se om man skulle kunna använda byggnaderna och marken till någon verksamhet och om det fanns en kalkyl för vad det skulle kosta för att renovera byggnaderna. Det hade man inte gjort. Då det inte heller verkar vara någon byggherre som ligger i startgroparna för att bygga på området, vilket var det svar som jag fick på en direkt fråga, så beslöt jag och företrädarna från Centerpartiet och Miljöpartiet att yrka på en återremiss av ärendet för att utreda om det finns andra alternativ innan man beslutar sig för en rivning och försäljning. Återremissen röstades dock ned av majoriteten och SD. Här nedan kan du läsa yrkandet på återremiss.

Djulö skola är en av Katrineholms äldre byggnader med en egen historia. Då det inte finns så många äldre byggnader bevarade i staden eller stadsnära, så finns det anledning att undersöka möjligheterna att bevara skolbyggnaden åt eftervärlden.

Det kan inte brådska med att utlämna fastigheten till försäljning, eftersom det är mer än ett år sedan markbytesavtalet hävdes och försäljningen ska ske via anbud.

Mot bakgrund av detta yrkade vi från Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet att ärendet skulle återremitteras för att undersöka möjligheterna att flytta skolhuset, plocka ner fastigheten eller se om skolbyggnaden kan ingå i byggnationen.

Då vi inte fick gehör för yrkandet om återremiss reserverar vi oss mot beslutet.

Vänsterperspektiv tack!

På gårdagens kommunstyrelsemöte behandlades underlaget till kommunstyrelsens budget. Jag tyckte att det saknades lite vänsterperspektiv och föreslog ett antal punkter som skulle arbetas in i underlaget inför den kommande budgeten. Naturligtvis avslogs alltihop av den socialmoderata majoriteten. Här nedan kan ni ta del av vad jag yrkade.

Ärende: Förslag till Nämndens underlag för övergripande plan med budget 2016-2018
Yrkande:

I förslaget till nämndens underlag för övergripande plan med budget nämns, bland annat, ingenting om personalfrågor. Vänsterpartiet yrkar att följande tillägg arbetas in i underlaget.

• Att projektet Heltid en rättighet-Deltid en möjlighet återupptas.
• Att en lönekartläggning under 2016 påbörjas för att utjämna löneskillnader mellan kvinnor och män och höja de lägsta lönerna för att minska löneklyftorna i kommunen.
• Att en enhetlig friskvårdspolicy för samtliga kommunens anställda införs.
• Att krav på kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande villkor, yttrandefrihet och meddelarfrihet vid kommunala upphandlingar införs för leverantörer och underleverantörer.

Investeringar.

Vänsterpartiet yrkar även att i investeringsbudgeten, där vi i stort är positiva till majoritetens förslag, så skall de 5 miljoner per år som är avsatta för stortorget 2016 och 2017 utgå.
I övrigt så avser Vänsterpartiet att återkomma i budgetprocessen i höst med ett eget budgetförslag då vi förhoppningsvis har fått ett bättre och mer utförligt underlag att utgå ifrån.

Tony Rosendahl Katrineholm
Gruppledare för Vänsterpartiet 26/8-2015

Lite smått och gott från kommunpolitiken

Jag har inte hunnit uppdatera bloggen på sista tiden då jag har haft fullt upp men jag tänkte försöka komma igång igen. Här nedan kan ni läsa lite om vad jag och vår fullmäktigegrupp har haft för oss på sista tiden i kommunpolitiken. Först lite om hur vi ställde oss på senaste kommunfullmäktige i olika frågor och där bland annat logistikcentrum och vår motion om att fasa ut FAS-3 i kommunal regi var uppe till beslut. Fortsätt läsa ”Lite smått och gott från kommunpolitiken”