Rapport från Vänsterpartiets 41.a kongress

image
Sörmlandsdelegationen. Foto Maria Forsberg

Så här dagen efter Vänsterpartiets 41.a kongress som hölls i Örebro är man lite trött och man har fortfarande inte riktigt vant sig vid högsommarvärmen som dragit in över landet och som kanske bidrog också till att hålla diskussionerna på kongressen på en, om inte en sval nivå, så på en sansad nivå.

Kongressen präglades just av respekt och god ton mellan ombuden och partistyrelsen och ombuden emellan. Med 657 motioner, förslag till nytt klimatpolitisk program och ett reviderat partiprogram så kunde man tro att det hade varit upplagd för politisk strid.

Det fanns så klart skilda åsikter och kongressombuden röstade vid flera tillfällen mot partistyrelsens förslag till svar på motioner samtidigt som partistyrelsens linje vann gehör på flertalet punkter. Men det fanns inga sura miner eller oro hos de partistyrelseledamöter eller kongressombud som jag pratade med och alla var överens om att kongressen överlag hade fattat kloka beslut och var ett lyft framåt för partiet.  Fortsätt läsa ”Rapport från Vänsterpartiets 41.a kongress”

Motion till Vänsterpartiets kongress om kollektivavtal

På Vänsterpartiets kommande kongress i maj kommer bland annat partistyrelsens förslag till ekologiskt-ekonomiskt program att behandlas. Jag ar skrivit en motion på punkt 60 som handlar bland annat om offentliga upphandlingar.

Länk till ekoeko programmet

Motion till Vänsterpartiets kongress 2016 Partistyrelsens förslag till ekologiskt-ekonomiskt program Punkt 60, sidan 6

Krav på kollektivavtal vid offentliga upphandlingar Vid offentliga upphandlingar är det viktigt att leverantörer och underleverantörer iakttar och följer villkor som uppfyller eller motsvarar de villkor som gäller i centrala kollektivavtal mellan parterna på arbetsmarknaden i respektive bransch.

Enligt LOU (Lagen om offentlig upphandling) får upphandlaren ställa krav på särskilda villkor för hur uppdraget skall genomföras. I lagen står det klart och tydligt att man får ”ställa särskilda sociala, miljömässiga och andra villkor för hur ett kontrakt ska fullgöras”. (LOU 6 kap. 13§) I EU-direktiven om upphandling ges uttryckligen stöd för att upphandlande myndigheter får ställa etiska och sociala krav. EU-parlamentet har den 15 januari 2014 reviderat reglerna för offentlig upphandling. Sociala krav och krav på miljöhänsyn ska alltid ställas och kollektivavtalen ges en starkare ställning. I den nya texten, framförhandlad mellan Europarådet, EU-kommissionen och EU-parlamentet står det att beställarna måste ställa krav på att utförarna … ”… lever upp till tillämpliga åtaganden när det gäller miljömässiga, sociala och arbetsmarknadsmässiga lagar så som de fastställts i Unions-rätt, nationell rätt och kollektivavtal”.

Kravet på att leva upp till kollektivavtal finns alltså med. Avtalade kollektivavtal räcker. De behöver inte vara lagstadgade och de svenska kollektivavtalen ges därmed en helt ny ställning. Det är alltså både möjligt och tillåtet att ställa de här kraven. Det främsta syftet med det nya direktivet är att länder i fortsättningen inte bara KAN utan också SKA ställa sådana krav. Det är självklart att Vänsterpartiet skall verka för att stärka kollektivavtalens ställning vid offentliga upphandlingar

Mot bakgrund av detta yrkar vi att: Meningen: I väntan på detta ska Sverige utnyttja möjligheten att beakta social-, klimat- och miljönytta vid lagstiftning och implementering av EU:s direktiv om offentlig upphandling maximalt, så att krav som närproducerat, ekologiskt, rättvisemärkt, god djurhållning och kollektivavtalslika villkor ska kunna ställas, inte bara krav på lägsta pris.

Ändras till:

I väntan på detta ska Sverige utnyttja möjligheten att beakta social-, klimat- och miljönytta vid lagstiftning och implementering av EU:s direktiv om offentlig upphandling maximalt, så att krav som närproducerat, ekologiskt, rättvisemärkt, god djurhållning, kollektivavtal eller kollektivavtalslika villkor ska kunna ställas, inte bara krav på lägsta pris.