Utjämna oskäliga löneskillnader mellan kvinnor och män

Vänsterpartiets kommunfullmäktigegrupp har skickat in följande motion om lönekartläggningar och jämställda löner.

Motion till Katrineholms kommunfullmäktige
Utjämna oskäliga löneskillnader mellan kvinnor och män

Kommunen önskar att betraktas som en attraktiv arbetsgivare, och som en attraktiv arbetsgivare så vill man att personalen trivs och stannar hos kommunen. Att utjämna oskäliga löneskillnader mellan kvinnor och män inom kommunens verksamheter skulle öka kommunens attraktionskraft som arbetsgivare men framförallt leda till en rättvis och jämställd lönesättning. I Katrineholms kommun görs idag ingen årlig lönekartläggning.

För att upptäcka, åtgärda och förhindra oskäliga löneskillnader och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män så menar vi att detta bör göras varje år och inte vart tredje år som arbetsgivare är skyldiga att göra.

I lönekartläggningen ska arbetsgivaren kartlägga och analysera

• Bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor som tillämpas hos arbetsgivaren.

• Löneskillnader mellan kvinnor och män som utför lika arbete.

• Löneskillnader mellan kvinnor och män som utför likvärdigt arbete.

Mot bakgrund av detta yrkar vi att:
Årliga lönekartläggningar genomförs för att utjämna oskäliga löneskillnader mellan kvinnor och män samt att medel avsätts årligen för kartläggningen.

Tony Rosendahl​​

Olof Carlsson

Vänsterpartiet​​ Katrineholm

11/12-2015

En jämställd personalpolitik

Skrev en insändare om vilken sorts personalpolitik Vänsterpartiet i Katrineholm vill. Bland annat rätten till heltid.

En jämställd personalpolitik

För vänsterpartiet så är det viktigt att kommunen som arbetsgivare går i bräschen och föregår med gott exempel när det gäller anställningar, anställningsformer, jämställdhet och personalpolitik. Vi vill ha medarbetare som har lust att arbeta hos kommunen och som trivs med sina anställningar. Och för att locka medarbetare och få de att stanna så måste kommunen föregå med gott exempel. Det kan man bland annat göra genom en jämställd personalpolitik och möjlighet för de anställda att ha inflytande på sina arbetsplatser. Löneskillnaderna mellan kvinnor och män måste utjämnas. Förutom jämställda löner kan en jämställd personalpolitik handla om att få bort de delade turerna inom äldreomsorgen och att införa rätt till heltid med möjlighet till deltid för de som vill. De flesta som arbetar deltid idag är kvinnor och därför är det också en viktig feministisk fråga att införa rätten till heltid.

Utgångspunkten vid anställningar skall vara att fast heltid är normen (undantag finns naturligtvis) och det skall inte vara möjligt att som anställd i kommunen bollas runt på vikariat och tillfälliga anställningar år ut och år in. Vi vill utforma en bra och jämställd personalpolitik i samarbete med kommunens anställda och deras fackliga organisationer. Om vi får förtroendet av väljarna efter valet att vara med och styra Katrineholms kommun så kommer vi att prioritera och se till att dessa viktiga frågor genomförs.

Tony Rosendahl Vänsterpartiet Katrineholm