Demokratiskt underskott med majoritetsstyre!

I onsdags skulle kommunstyrelsen ta ställning till betänkandet om En kommunallag för

framtiden. I betänkandet finns ett avsnitt som handlar om att införa provverksamhet med majoritetsstyre. Majoritetsstyre innebär i korthet att en vinnande koalition kammar hem alla platser i en kommunstyrelse. Det blir ”winner takes it all”. Det finns visserligen ett reglemente om hur oppositionen ska ges insyn i kommunstyrelsens arbete men förslaget innebär i praktiken att man vingklipper oppositionens roll och möjligheter att delta i viktiga politiska processer och tillgång till information. Det blir ett demokratiskt underskott.

På onsdagens kommunstyrelsemöte var vi en enig opposition (minus SD som inte var närvarande) som ville att kommunen i sitt remissvar skulle avstyrka den delen i betänkandet. Den socialmoderata majoriteten  tyckte dock annorlunda och gav kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att ställa sig bakom betänkandet.

Från oppositionen var vi starkt kritiska också till att det saknades underlag till beslutspunkten och att den länk som skulle leda till betänkandet inte fungerade.
Vi fick endast en snabbgenomgång av punkterna i betänkandet från kommunjuristen.

Därför reserverade vi ledamöter från V, FP, C, MP och KD oss mot beslutet.
Reservationen kan ni läsa här nedanför.

Oppositionen anser att den del i Yttrandet över en kommunallag för framtiden som berör förslagsverksamhet med majoritetsstyre innebär en mycket stor principiell förändring och ser inga demokratiska eller ekonomiska fördelar med förslaget. Däremot finns en uppenbar risk att oppositionens ställning försvagas. Frågan har varit föremål för utredningar tidigare och inget nytt verkar ha tillförts i utredningen som berättigar att frågan aktualiseras. Oppositionen avstyrker därför förslaget om försöksverksamhet med majoritetsstyre.

Från oppositionen är vi också starkt kritiska till att det saknades underlag till beslutet och att den länk som fanns i handlingarna inte fungerade. Man måste ha information om och kunna se vad det är man beslutar om.

Vi yrkade att kommunstyrelsen skulle uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att i sitt yttrande avstyrka förslaget om försöksverksamhet med majoritetsstyre i SKL. s yttrande.

Då vi inte fick gehör för vårt yrkande reserverar vi oss mot beslutet.

Här är länken till betänkandet En ny kommunallag