Pressmeddelande.  Utveckling av kollektivtrafiken i Katrineholm

Foto. Tony Rosendahl

Pressmeddelande.  Utveckling av kollektivtrafiken i Katrineholm

I kommunplanen för Katrineholm 2015 – 2018 skriver man följande om kollektivtrafiken.

Behovet av kommunikationer och infrastruktur har ökat för både arbete och fritid. Kommunen ska verka för att förbättra kommunikationerna till, från och inom hela kommunen. Kommunen ska investera i kollektivtrafiken och överväga efterfrågestyrd kollektivtrafik. Samarbetet med kollektivtrafikmyndigheten, kommuner i närområdet och andra berörda parter ska fortsätta att säkerställa turtäthet och fortsatt goda pendlingsmöjligheter hela året”.

I den antagna Trafikstrategin skriver man.

”Kollektivtrafiken är en grundläggande samhällsfunktion och har en avgörande betydelse för i vilken mån invånarna i Katrineholm har möjlighet att arbeta och studera. Alla invånares tillgänglighet till service, handel och fritidsaktiviteter kan garanteras genom en utbyggd kollektivtrafik. Flera av de övergripande målen för Katrineholms kommun kräver utveckling av lokala och regionala resmöjligheter med kollektivtrafiken.

I ett första steg ska en kollektivtrafikplan för utveckling av busstrafiken med kopplingar till Katrineholm tas fram. Syftet är att skapa ett underlag för diskussion med andra intressenter och att klargöra att utveckling av kollektivtrafiken är ett prioriterat område för kommunen. Planen ska innehålla kommunens ställningstaganden och ambitioner när det gäller utveckling av den regionala kollektivtrafiken på kort sikt.”

Man skriver vidare att:

”Ambitionen om en minskad andel biltrafik i staden medför att förutsättningarna för att välja kollektivtrafiken för boende i de mindre orterna och på landsbygden måste förbättras. Det är därför angeläget att öka andelen resor i kollektivtrafiken för de resor som sker i de perifera delarna av kommunen. En satsning ska ske på att förstärka de stråk på landsbygden där det största resandeunderlaget finns och där det finns en potential för ökat kollektivtrafikresande.”

Trots dessa beslut som tagits av Katrineholms kommunfullmäktige så väljer majoriteten att inte höja ambitionsnivån för kollektivtrafiken i kommunen eller arbeta med lösningar för en utbyggd kollektivtrafik och strategier för att få fler att åka kollektivt. Man har inte heller skjutit till de medel som samhällsbyggnadsförvaltningen har begärt för att kunna ta fram en kollektivtrafikplan i enlighet med den antagna Trafikstrategin.

Både Vänsterpartiet och Miljöpartiet anser att det är dags att leva upp till de beslut som kommunen har tagit gällande utvecklingen av kollektivtrafiken i kommunen och att höja ambitionsnivån. Därför yrkade vi följande på dagens kommunstyrelsemöte under punkten Trafikbeställning till Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet avseende lokal linjetrafik och stadstrafik för år 2019 KS/2018:194.

 Yrkande.

Trafikbeställning till Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet avseende lokal linjetrafik och stadstrafik för år 2019 KS/2018:194

Att:

Ambitionsnivån och omfattningen av beställningen på kollektivtrafik för 2019 till kollektivtrafikmyndigheten höjs så att den bättre motsvarar de mål som anges i trafikstrategin.

Att:

En informationskampanj med syfte att upplysa om kollektivtrafikens fördelar och få fler Katrineholmare att välja kollektivtrafik inleds.

Att:

En översyn och analys av stadstrafiken och den lokala linjetrafiken inleds för att ta fram förslag på förbättringar av kollektivtrafiken som motsvarar medborgarnas behov.

Tony Rosendahl (V)                  Ylva G Karlsson (MP)

Katrineholm 30/5 – 2018

Debatt

Tillsammans har vi gruppledare för Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna skrivit en debattartikel där vi välkomnar det initiativ som har tagits för att ge tak över huvudet under vintern för några av de tiggande människorna från Östeuropa som vistas i vår kommun. Samtidigt kritiserar vi majoritetens agerande i frågan där man kallt avvisar projektet och inte är beredda att bidra. Debattartikeln har publicerats i Katrineholms Kuriren.

Vi välkomnar härbärget Vinternatt 3

Vintern har kommit på allvar till Katrineholm och snön lägger sig som en kall filt över kommunen. Vinternatt 3 är ett projekt som drivs av församlingarna i Katrineholms kommun samt några frivilligorganisationer som exempelvis Röda korset och frivilliga privatpersoner.
Tanken är att kunna ge tak över huvudet åt några av de östeuropeiska tiggare som finns i kommunen fram till den sista mars.

Majoriteten i Katrineholm bestående av socialdemokrater och moderater har klart och tydligt aviserat att man inte tycker om projektet. Från Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna i Katrineholm så välkomnar vi istället detta initiativ. Det är glädjande at det finns människor och organisationer som bidrar till att ge Katrineholm ett mänskligt ansikte. Vi hade önskat att Katrineholms kommun också hade bidragit till projektet på något sätt istället för att genom kommunstyrelsens ordförande kallhjärtat avvisa det.

Det här handlar faktiskt om människor i nöd!
En del säger att detta inte är kommunens ansvar och att de länder som tiggarna kommer ifrån måste ta sitt ansvar för sina medborgare. Så är det naturligtvis, det måste de göra och vi måste sätta tryck på dem att göra det också och att sluta diskriminera sin egen befolkning. Men den värld vi lever i är inte en perfekt värld, för i en perfekt värld behöver inte människor lämna sina hemländer och färdas tvärs över en kontinent för att sätta sig i minusgrader i ett gathörn på jakt efter ett bättre liv.

Oavsett vad man tycker om tiggare och tiggeri så är det en verklighet som man inte kan blunda för och som finns här och nu. Tills fattigdom, diskriminering och förtryck har utrotats så behövs det insatser för de som är drabbade, och de som vill hjälpa sina medmänniskor i nöd skall hyllas, inte föraktas.

Tony Rosendahl ​Gruppledare för Vänsterpartiet
Gudrun Lindvall ​Gruppledare för Miljöpartiet
Inger Fredriksson​Gruppledare för Centerpartiet
Joha Frondelius​Gruppledare för Kristdemokraterna