Barnomsorgsgaranti

Härom veckan beslutade bildningsnämnden om försämringar i barnomsorg på obekväm arbetstid. Syftet var uttalat att spara pengar. Vänsterpartiet lyfter upp frågan till kommunfullmäktige genom en motion om en barnomsorgsgaranti på obekväm arbetstid.

Motion till Katrineholms kommunfullmäktige-Barnomsorgsgaranti på obekväm arbetstid.

På bildningsnämndens möte den 26/1 – 2021 drev majoriteten igenom kraftiga försämringar och hinder i möjligheten till barnomsorg på obekväm arbetstid. Beslutet innehåller bland annat följande.

 • Arbetsgivare ska intyga att det inte finns andra möjligheter att förlägga arbetstiden, alternativt minska den obekväma arbetstiden.
 • Arbetstagare ska intyga att omsorgen inte kan ske inom vän- och familjekretsen kring barnet. Båda vårdnadshavarna ska skriva under. Gäller även vid delad vårdnad.
 • Vid nyanmälan kan handläggningstiden uppgå till två månader.
 • Barn ska kunna komma till ordinarie förskola/ fritidshem 30 min. före öppningstid kl. 06:00 och vara kvar efter stängning till kl. 22.00 under förutsättning att behovet anmälts fyra veckor i förväg. (Omsorg kan då också ske i hemmet.)
 • Helgöppen pedagogisk omsorg erbjuds 06.00- 20.00 i förskolelokal under förutsättning att behovet anmälts fyra veckor i förväg och minst fem barn har behov hela, eller del av dagen.
 • Samtliga riktlinjer gäller inom befintlig, av nämnden tilldelad budget. Om prognoser ser ut att peka mot negativ avvikelse kan helgöppen förskola/fritidshem med kort varsel
  komma att avslutas innevarande budgetår fram till årsskiftet.
 • För vårdnadshavare som uttömt alla alternativ får förvaltningen fatta beslut om omsorg
  på obekväm tid, utifrån individuella utredningar för såväl nattomsorg som helgomsorg

Syftet med de nya reglerna var tydligt uttalat, nämligen att spara pengar.

Många människor arbetar idag obekväm arbetstid, det vill säga kvällar, helger och nätter. Idag har föräldrar ingen rätt till barnomsorg på dessa tider. Istället är det upp till varje kommun att avgöra om den ska erbjuda detta. Det gör att många föräldrar inte har möjlighet att arbeta kvällar, helger och nätter. Det drabbar i synnerhet ensamstående föräldrar, varav många är kvinnor. Många av dem tvingas byta arbetstider eller tacka nej till arbete för att få vardagen att gå ihop. Så kan vi inte ha det. Att Katrineholm nu beslutar om försämringar i barnomsorgen på obekväm arbetstid innebär att föräldrar, och då kanske framförallt ensamstående föräldrar riskerar att bli utan barnomsorg.

Rätten till barnomsorg på obekväm arbetstid är en viktig feministisk och jämställdhetsfråga

Vi yrkar att:

Kommunfullmäktige beslutar att införa en barnomsorgsgaranti på obekväm arbetstid.

Tony Rosendahl (V)

Anita Johansson (V)