Motion om parkeringshus

Vänsterpartiets fullmäktigegrupp har lämnat in följande motion om en förstudie av parkeringshus. Bakgrunden är att Katrineholms kommun ligger i startgroparna för att anta en ny trafik och parkeringsstrategi samtidigt som vi är inne i en fas av förtätning av centralorten. En förtätning innebär att vi kommer att behöva ta parkeringsplatser i anspråk för nybyggnation. Med vårt förslag så frigör vi plats i centrum för förtätning samtidigt som vi behåller parkeringsplatser.

Motion till Katrineholms kommunfullmäktige

Uppdrag om förstudie av parkeringshus

Katrineholms kommun ligger i startgroparna för att anta en ny trafik och parkeringsstrategi samtidigt som vi är inne i en fas av förtätning av centralorten. En förtätning av centrum innebär att vi kommer att behöva ta parkeringsplatser i anspråk för nybyggnation. Kommunens ambition är att prioritera gång, cykel och kollektivtrafik i centrum vilket är viktigt ur ett miljöperspektiv, men vi ser också att detaljerna kring bilismen och parkering i centrum skapar behov av praktiska lösningar. Utöver det som föreslås i trafik och parkeringsstategierna anser vi från Vänsterpartiet att det kommer att finnas ett behov av ett nytt parkeringshus i framtiden. Vi har tagit beslut om ett parkeringshus på norr för först och främst pendlarparkering. Vi vill redan nu utreda förutsättningarna om ytterligare ett parkeringshus i centrum på södra sidan av järnvägen.

Vi yrkar att:

Kommunstyrelsen får uppdrag att inleda en förstudie om lämplig placering av ett parkeringshus centralt på södra sidan av järnvägen samt att ta fram kostnadskalkyler.

 

Tony Rosendahl (V)           Olof Carlsson (V)

 

Katrineholm 21/08 – 2017

Hybris!

image

Idag hade vi kommunstyrelsemöte och då fanns bland annat två motioner från Vänsterpartiet med på dagordningen. Den ena handlade om avskaffande av de delade turerna och den andra om rätt till heltid. Det märkliga i det hela är att ingen av motionerna har beretts dvs skickats ut på remiss till berörda instanser för inhämtande av synpunkter. I ett års tid har motionerna legat utan att någonting har gjorts med de och idag dök de upp till beslut varav den om delade turer fick avslag och den om heltid ansågs besvarad. Motionen om delade turer borde åtminstone ha skickats på remiss till Vård och omsorgsförvaltningen då det är de som berörs närmast av delade turer. Majoriteten obstruerar helt enkelt motioner från oppositionen genom att inte bereda de, sitta på de tills man har formulerat ett eget förslag och sedan avslå de. När vi vill att våra motioner skall beredas på ett korrekt sätt, ja, då har Vänsterpartiet enligt majoriteten fått ”hybris”.http://kkuriren.se/nyheter/katrineholm/1.4089702-v-besvikelse-efter-skrotad-motion   Väldigt oseriöst agerande av majoriteten i Katrineholm.

Här nedan kan ni läsa de skriftliga yrkanden jag lämnade in på dagens möte.

Yrkande KS Motion om delade turer 25 maj 2016

Yrkande KS motion om heltid 25 maj 2016

Yrkande KS Parkeringshus 25 maj 2016

Yrkande KS budgetkompensation för satsning på undersköterskor 25 maj 2016

Yrkande. KS marköverlåtelseavtal Barberaren 25 maj 2016

 

Bra med en parkeringsstrategi.

Parkeringssituationen i Katrineholm är en ständig källa till diskussion. I samband med att vi tog en handelspolicy på måndagens kommunfullmäktige så blev det en längre diskussion om parkeringsplatser i centrum. Handelspolicyn berörde själv just parkeringar.

Från vänsterns sida var vi nöjda med de förändringar som vi hade fått igenom i dokumentet.

Man hade tagit bort skrivningarna om framtida byggnationer på torget. Sånt hör ju inte hemma i en handelspolicy. Man kan inte i ett policydokument föregå beslut som skall fattas politiskt.

Vi var också nöjda med den skrivning om kontorslokaler i centrum som togs med i policyn.

Men det fanns fortfarande frågetecken kring parkeringssituationen. I dokumentet så skriver man att man vill upprätthålla en strikt konkurrensneutralitet när det gäller våra handelsområden, centrum och lövåsen, och inte införa taxor eller pålagor som inte ensidigt gynnar eller missgynnar det ena området. Det handlar i praktiken om parkeringsavgifter. Jag tror att det inte kommer att hålla i längden. På lövåsen är marken privatägd och där kommer man förmodligen aldrig att införa parkeringsavgifter.

I centrum vill vi förtäta och bygga, bostadsbyggandet har tagit fart och det är bra. Samtidigt försvinner parkeringsplatser som kommer att behöva ersättas av garage eller parkeringshus.
Parkeringsgarage måste finansieras och då kan förmodligen inte parkeringen i centrum i längden vara avgiftsfri och då faller den skrivning om konkurrensneutralitet som finns i handelspolicyn och som antogs av kommunfullmäktige. Hur löser vi den ekvationen?

Därför kan det vara klokt att ta fram en parkeringsstrategi och därför röstade vi också för en återremiss som centerpartiet föreslog för att ta fram en parkeringsstrategi som komplement till handelspolicyn.

Diskussionen om parkeringsplatserna kommer att fortsätta!