Fel prioritering när det gäller löner

År efter år har majoriteten, först den socialdemokratiska, och nu den socialmoderata majoriteten i Katrineholms kommun skjutit upp lönekartläggningen i kommunen för att utjämna orättvisa löneskillnader mellan kvinnor och män. Till slut drog man in posten i budgeten, som motsvarade 2 miljoner kronor, helt och hållet. Man slopade även projektet Heltid en rättighet-Deltid en möjlighet. Istället väljer majoriteten att lägga sammanlagt 2,5 miljoner kronor hittills på att, som man säger, premiera duktiga pedagoger i skolan. Kommunalrådet har till och med gått så långt att han sagt att man måste öka lönespridningen. Detta för att man antar att en ökad lönespridning leder till en ökad måluppfyllelse, något som det saknas bevis för.

Jag ser inget ändamål i att öka lönespridningen bland lärarna. Det är dessutom en fråga  egentligen för arbetsmarknadens parter. Självklart skall lärarna ha bra betalt men en ökad lönespridning bland lärarna kommer inte per automatik leda till att skolresultaten förbättras eller till en mer likvärdig skola. Där är det istället personaltäthet, specialpedagoger, minskade klasstorlekar, ökade resurser till elever med särskilda behov, läxhjälp mm som är vägen att gå. Dessutom undrar jag över ordvalet och hur man ser på lärarna generellt i kommunen från majoritetens sida. Om de 64 lärare som hittills fått ta del av premieringen är goda pedagoger, är resterande då dåliga pedagoger enligt majoriteten och vad säger det då om kommunens rekryteringsprocesser?

-Det finns idag inga bevis heller på att ökad lönespridning leder till ökad måluppfyllelse i skolan och i en färsk studie från IFAU (Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering) visar att skolor med en låg lönespridning har goda provresultat, låg betygsinflation, en stor andel behöriga lärare och få lärare som slutar.  I en rapport från Lärarnas Riksförbund (LR) 2012 såg två av tre lärare inget samband mellan lönesättningen och deras arbetsprestationer. En annan rapport från LR som analyserade kommuners lönesättning visade på en fullständig avsaknad av koppling mellan löneutfall och måluppfyllelse*. Det finns dessutom anledning att kritisera ett system som i många fall kommer att bygga på godtyckliga bedömningar eftersom det verkar saknas ett tydligt regelverk för hur premieringen kommer att ske och som dessutom riskerar att leda till betygsinflation.

Det är inte ökade löneklyftor som kommunen och samhället behöver. Det är minskade. Vi måste få upp de lägsta lönerna i de framförallt kvinnodominerade yrkena i kommunen. Kommunen prioriterar fel. Istället för att lyfta de lägstalönerna, utjämna löneskillnader och arbeta för rätten till heltid väljer man en väg som leder till ökade löneklyftor bland kommunens anställda. En borgerlig väg.

Källor: *Lärarnas tidning

http://www.lararnasnyheter.se/lararnas-tidning/2013/02/01/mer-klover-lonespridning

 

Bra villkor för våra anställda-Bra villkor vid upphandlingar

Katrineholms kommun vill ha medarbetare som har lust att arbeta hos kommunen. Och för att locka medarbetare och få de att stanna så anser vi i Vänsterpartiet att kommunen måste föregå med gott exempel som arbetsgivare.

Därför vill vi också återupprätta projektet heltid en rättighet-deltid en möjlighet. Ett sådant projekt är oerhört viktigt ur ett jämställdhetsperspektiv som vi anser skall genomsyra personalpolitiken. De flesta som är ofrivilligt deltidsarbetslösa är kvinnor.

Istället för att öka löneklyftorna bland kommunens anställda vill vi istället minska de. Ökade klyftor leder till ett mer osolidariskt och ojämlikt samhälle. Därför avsatte vi i vårt budgetförslag 2 miljoner kronor per år de följande tre åren för en lönekartläggning för att utjämna orättvisa löneskillnader mellan kvinnor och män och för att lyfta de lägsta lönerna.

Vi vill även införa en enhetlig friskvårdspolicy för kommunens anställda och möjlighet att träna på arbetstid.

Men det är inte bara våra anställda i kommunen som skall ha bra arbetsvillkor, det gäller även för de företag som kommunen anlitar. Därför tycker vi att det är viktigt att ställa krav på kollektivavtal eller kollektivavtalsliknande villkor, yttrandefrihet och meddelarfrihet vid kommunala upphandlingar. Lönedumpning, socialdumpning och tystnad skall inte få användas som en konkurrensfördel!

.

Budgetförslag för Katrineholms kommun-2013

Här nedan finns ett axplock från Vänsterpartiets budgetförslag för Katrineholms kommun. Hela dokumentet kan ni läsa på länken längst ner:

Bildningsnämnd, barn och ungdom:

 • Se över behovet av och stärka insatserna för barn med särskilda behov.
 • Minska gruppstorlekarna i förskolan
 • Skolan skall erbjuda samtliga elever hjälp med läxläsning och organisera det inom ramen för eller i anslutning till skoldagen.
 • Modersmålsundervisningen skall organiseras på sådant sätt att alla elever som har rätt eller är i behov av modersmålsundervisning har möjlighet att delta.
 • Vi vill införa ett antal ungdomspraktikplatser i kommunen med avtalsenliga löner.
 • Utveckla fritidsgårdsverksamheten i Valla.

Vård och omsorg:

 • Öka valfriheten i äldreomsorgen inom ramen för den kommunala hemtjänsten genom att tillhandahålla fler timmar som brukaren själv kan förfoga över.

Övrigt:

 • Återuppta projektet Heltid en rättighet-Deltid en möjlighet.
 • Påbörja en lönekartläggning under 2013 för att utjämna löneskillnader mellan kvinnor och män och höja de lägsta lönerna för att minska löneklyftorna i kommunen.
 • Fasa ut FAS-3 och istället satsa på att skapa kommunjobb med en anställningsgrad på 100 % under projektnamnet Välfärdsjobb som dels skulle förstärka den kommunala sektorn med fler händer i verksamheterna samt hjälpa människor som idag är arbetslösa att komma i egen försörjning.
 • Vi vill uppdra till kommunstyrelsen, genom till exempel det Miljöstrategiska rådet, att utreda frågan om produktion av egen el, i syfte att inom en snar framtid, dock senast vid utgången av nästa mandatperiod 2018, göra Katrineholms kommun till en producent av egen miljövänlig el.

Vänsterpartiets budgetförslag för Katrineholms kommun-2013