Ja till läxhjälp

Katrineholms kommunfullmäktige beslöt den 20 januari att bifalla Vänsterpartiets motion om läxhjälp i de kommunala skolorna som finns publicerad på den här bloggen i ett tidigare inlägg. Samtliga partier utom SD ställde sig bakom förslaget. Det här är en fråga som personligen har varit viktig för mig och som jag och Vänsterpartiet i Katrineholm har lyft upp under en längre tid och det känns oerhört tillfredsställande att vi kunde få en så bred uppslutning kring det. Varför är det då bra med läxhjälp? Därför att läxorna delar upp eleverna i tydliga grupper: de som kan få mycket hjälp hemifrån med läxläsningen och de som inte kan det och hänvisas till ideella organisationer, kamrater eller andra. Och så ska det inte behöva vara. När eleverna delas upp i olika grupper så ökar segregationen, och likvärdigheten i skolan minskar. Skolverkets egna studier visar att läxor ökar segregationen i skolan eftersom föräldrarnas stöd och kunskaper blir då avgörande för elevernas utveckling och de kunskaper som finns i elevernas hem blir alltmer avgörande för elevernas möjligheter att klara skolgången. Och skattesubventionerad privat läxhjälp förstärker den effekten. Därför är det viktigt att skolan kan erbjuda läxhjälp. Vänsterpartiet anser att det är grundläggande att alla elever ska ha rätt till stöd och hjälp, inte bara de elever som kommer från ekonomiskt starka hem. Därför är det viktigt att läxhjälpen också utformas på ett sådant sätt att den kommer de till del som är i störst behov utav den. Därför tycker jag att det är bra att läxhjälpen också kompletteras med en läxpolicy vilket kommunfullmäktige också beslutade om efter ett förslag från bildningsnämndens ordförande Anneli Hedberg (S).

Lagstifta om En välfärd utan vinstintressen

Debattartikel inskickad till Katrineholms Kuriren

En majoritet av svenska befolkningen, till och med en majoritet av moderaternas väljare, delar Vänsterpartiets uppfattning om att det inte skall vara tillåtet med vinstuttag i välfärden. Därmed är vinstfrågan en av de viktigaste frågorna i samhällsdebatten och för väljarna idag.

Valfriheten i sig ger inte någon garanti för kvalité, medborgarinflytande eller kontinuitet i en verksamhet. Ägarna till John Bauer-koncernen ansåg att deras vinster från våra skattepengar var för små och meddelade omfattande skolnedläggningar som drabbade mer än 10000 elever. Det svenska skolsystemet med bland annat skattefinansierade privatskolor har blivit den mest extrema i västvärlden och Sverige har gått längst med marknadsanpassning och tillåtna vinstuttag. Så kan det inte fortsätta! Skattepengarna skall användas till det de är avsedda för och inte plockas ut som vinster av riskkapitalister!

Det går att lagstifta mot vinstuttag även om en del påstår annorlunda. Det är endast en fråga om politisk vilja. Norge har en lagstiftning med den innebörden och Vänsterpartiet har en modell för hur man kan utforma ett vinstförbud inom välfärden. Det får gärna finnas olika alternativ att välja på, men om man bara är ute efter att plocka vinster så har man ingenting i välfärden att göra. Företag som vill fortsätta bedriva verksamhet inom välfärden får då möjlighet att omvandla sig till företag utan vinstintresse, såkallade aktiebolag med vinstutdelningsbegränsning.

Demokratiska beslut är en förutsättning när nya välfärdsverksamheter startar för skattepengar. Behoven, inte vinstintressen skall styra detta.

Vänsterpartiet vill bland annat:

Lagstifta om att skattebetalarnas pengar inte ska kunna gå till vinstsyftande eller vinstutdelande företag verksamma i kärnverksamheterna inom vården, äldreomsorgen, skolan och förskolan. Att kooperativa företag och ideella utövare ska fortsatt kunna ges offentliga medel för att bedriva sin verksamhet på dessa områden om de driver den utan vinst. Detsamma gäller andra ägarformer som övergår till att bedriva sin verksamhet utan vinstsyfte.

Lagstifta om att beslut från kommunen, landstinget eller staten ska vara en förutsättning när icke-offentliga aktörer startar skattefinansierad välfärdsverksamhet. Det innebär att LOV avskaffas.

Den här modellen kommer att bidra till en välfärd utan vinstintressen och fungera väl för seriösa privata aktörer. Riskkapitalbolagen däremot, gör sig icke besvär.

Tony Rosendahl
Ordförande för Vänsterpartiet i Katrineholm