Beslut om skolnedläggningen fattat

Ikväll gick då majoritetens förslag om skolnedläggningarna igenom i fullmäktige. Vänsterpartiet, tillsammans med FP, C och KD yrkade på en återremiss på förslaget bland annat på grund av den korta tidsplanen och avsaknaden av en långsiktig planering för bildningsnämndens verksamhetsområde.

Den sammanhållna, likvärdiga skolan som skulle vara en garant för alla elevers lika rätt till kunskap och utveckling har allvarligt naggats i kanten av kommunaliseringen, friskolereformen och det fria skolvalet. När kommunen inte längre kan bestämma över antalet skolor man behöver i kommunen och var de skall vara placerade och saknar vetorätt mot etableringen av privatskolor så blir det onekligen väldigt svårt att planera för framtiden.

Eftersom man från kommunledningens sida var så orolig över anhöriginvandringen att man ville träffa integrationsministern kanske man skulle ordna ett möte med utbildningsministern för att framföra sin oro över hotet från friskolereformen och hotet från etableringen av privatskolor som påtvingas kommunerna.

Förslaget kom oss fullmäktigeledamöter tillhanda i Fredags.  De av oss som inte sitter i kommunstyrelsen eller bildningsförvaltningen har alltså haft tre dagar på oss att ta ställning till förslaget. Tre dagar att ta ställning till en omfattande omorganisation av bildningsnämndens verksamhetsområde. Dessutom så hade underlaget sina brister vad gäller konsekvensanalyser. I det läget kan man inte göra annat än yrka på återremiss.

Den kritik som har framförts från olika håll och som är samstämmig är den korta tidsplanen vilket skapar oro. Dessutom kommer inte bildningsförvaltningen att göra några större besparingar under innevarande år. Vi efterlyste från vänsterns sida en mer långsiktig planering. Vi förstår att någonting behöver göras för att möta den kommande situationen vad gäller elevunderlaget och hotet från privatskolor. Vad vi framförallt vänder oss mot och är kritiska till är den korta tidsplanen. Inte ens det reviderade förslaget att det skall ske successivt under hösten är tillfredsställande.

Utöver detta så är ett av de tyngst vägande argumenten mot en nedläggning av Nävertorpsskolan det man finner i remissvaret från FUB.  Föreningen för Barn, Unga och Vuxna med Utvecklingsstörning i Katrineholm, Flen och Vingåker. De hyser en stark oro, en oro som vi från vänsterpartiet delar, för att särskolans elever kommer att drabbas av isolering och exkludering.

I remissvaret skriver man från FUB:

FUB:s utgångspunkt är, och har alltid varit, att särskolan ska ha sin verksamhet förlagd till en ”vanlig” grundskola i anpassade och ändamålsenliga lokaler med tillräcklig och kvalificerad pedagogisk personal. Att vara omgiven av grundskoleelever i sin egen ålder är förutsättningen för en verklig integration och inkludering av elever med utvecklingsstörning. Detta är viktigt inte bara för särskolans elever utan för alla. Att i sin skolvardag få uppleva och omges av elever med alla de olikheter som finns i vårt samhälle ger förutsättningarna för att uppskatta olikheterna även i vuxenlivet.

Vidare skriver man.

Det liggande förslaget från Bildningsförvaltningen fortsätter denna utveckling mot en exkludering och isolering av elever med utvecklingsstörning, tvärtemot den inriktning mot inkludering och en skola för alla med ”respekt för varandras olikheter” och ”interpersonell, interkulturell och social kompetens samt medborgerlig kompetens” som bl a Skolplanen och andra dokument formulerar.

Det är ganska tunga och allvarliga synpunkter som jag tycker att man borde ha beaktat. Risken är annars att vi för dessa elever vrider klockan tillbaks.

I förslaget nämner man bara i förbifarten att man bör sätta in särskilda åtgärder för att kompensera för de negativa effekterna för grundsärskolans och träningsskolans elever och att ägna uppmärksamhet åt de segregerande effekterna som förslaget innebär för både svenskfödda och nysvenska elever. Det betyder alltså att det finns ingen plan för detta i dagsläget. Vi menar att dessa åtgärder redan nu borde vara på plats i förslaget och det visar också på att det hela går för fort fram.

Läs även vad Jan Guillou skriver om klassklyftorna och privatiseringen i den svenska skolan.

http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/janguillou/article14921974.ab

Fortfarande inget underlag om skolbeslutet.

Idag beslutade så bildningsnämnden om att ställa sig bakom förslaget om en nedläggning av Nävertorps och Sjöholms skolorna. Imorgon, onsdag, behandlas förslaget på kommunstyrelsens möte och på måndag den 4 juni har kommunfullmäktige ett extra insatt möte för att ta ställning till förslaget. Det är alltså om fem dagar. Sakfrågan kan diskuteras och man kan nog hitta argument både för och emot men fortfarande har vi som sitter i fullmäktige inte fått vare sig förslaget, underlaget eller en konsekvensanalys tillhanda. Bara det tycker jag är skäl nog för att kräva en återremiss på måndag!

Skolnedläggningarna i Katrineholm

Det är mindre än tre veckor kvar nu till det extra fullmäktigemöte som majoriteten vill ha för att besluta om en nedläggning av Nävertorpsskolan och Sjöholmsskolan. Fortfarande har jag inte sett vare sig ett underlag till beslutet eller en konsekvensanalys. Samtidigt hör man på sörmlandsradion idag att skolinspektionen har riktat skarp kritik mot kommunen för brister på Nävertorpsskolan. Bland annat saknar en del lärare behörighet, det saknas en plan för att bemöta kränkande behandling och elever med annat modersmål än svenska får inte handledning i hemspråket efter de behov som finns. Väljer kommunen helt sonika den enkla lösningen att lägga ner skolan istället för att ta tag i de problem dom finns?

Jag tror att majoriteten har tappat greppet när det gäller skolan i Katrineholm. Man nöjer sig med att ligga på medel när man jämför sig med övriga kommuner. Det saknas en långsiktig strategi för bildningsnämndens verksamhetsområde och istället ägnar man sig åt att lappa och laga och ta sig igenom nästa termin. Man saknar en strategi för att bemöta hotet från friskolorna och här måste man blir betydligt mer offensiv i marknadsföringen av den kommunala skolan.

Tyvärr har både kommunaliseringen av skolan och friskolereformen  slagit sönder den sammanhållna, likvärdiga svenska skolan som kunde ha varit en garant för alla elevers rätt till kunskap och en bra utbildning. Kommunen sitter naturligtvis i en rävsax nu på grund av detta och har svårt att planera verksamheten men det får inte bli en ursäkt till att inte göra något eller att välja enkla lösningar på svåra problem.

Skolnedläggningarna motiveras med tre saker: 1. Hotet från friskolorna och minskande? elevunderlag. 2. Besparingsskäl. Nämnden skall komma in i den kostym man blivit tilldelad. 3. Öka integrationen i skolan.

Som sagt, mindre än tre veckor kvar till beslut och fullmäktigeledamötena förväntas vara insatta och ha en åsikt i denna oerhört vktiga fråga utan att i dagsläget ha tillgång till vare  sig underlag eller konsekvensanalys.