Ren energi – för miljöns skull!

Debattartikel inskickad till Katrineholms Kuriren

Foto. Tony Rosendahl

Ren energi – för miljöns skull!

Vänsterpartiet i Katrineholm har tidigare motionerat om att utreda möjligheten att producera egen el via solceller. Vi ville att kommunen skulle inventera vilka av Katrineholms kommuns markinnehav och fastigheter som är lämpade för placering av solceller, utreda om kommunen har möjlighet att producera sin egen el via solceller, utreda i vilken driftsform (exempelvis via bolag) egen el bör produceras samt utreda hur kommunen kan underlätta för att skapa klustereffekter i samband med en kommunal satsning på el-generering via solceller.

Tyvärr fick vår motion avslag i december av den socialmoderata majoriteten men vi kunde nu läsa i KFAB.s årsredovisning att bolaget vill ta fram förslag på solenergilösning för att utreda möjligheten till etablering av en ny solenergianläggning! Från Vänsterpartiets sida är vi naturligtvis glada att KFAB har tagit till sig av vårt förslag även om majoriteten säger nej.

Teknikutvecklingen har gjort att solceller för att generera el, de senaste åren, blivit både billigare och mer effektivt. Av flera skäl är generering av el, med hjälp av solceller, en attraktiv teknik. Till fördelarna hör att den har låg miljöbelastning, ger låga rörliga kostnader, skapar möjlighet till lokala arbetstillfällen och driver teknikutveckling.

Därför tycker Vänsterpartiet i Katrineholm att det är dags att Katrineholms kommun börjar utreda möjligheten att producera sin egen el. Vänsterpartiet går till val på att kommunen ska bli en egen producent av ren solenergi för miljöns skull.

Tony Rosendahl

Gruppledare för Vänsterpartiet i Katrineholm

Motion om produktion av el

Vänsterpartiets kommunfullmäktigegrupp har lämnat in följande motionFoto: Tony Rosendahl om produktion av egen el. Stort tack till Olle som gjorde grundarbetet till motionen!

Motion till Katrineholms kommunfullmäktige om att producera egen el via solceller.  

Teknikutvecklingen har gjort att solceller för att generera el, de senaste åren, blivit både billigare och mer effektivt.

Av flera skäl är generering av el, med hjälp av solceller, en attraktiv teknik. Till fördelarna hör att den har låg miljöbelastning, ger låga rörliga kostnader, skapar möjlighet till lokala arbetstillfällen och driver teknikutveckling.

När elektricitet från solceller nu även börjar bli en ekonomiskt fördelaktig lösning, så tycker Vänsterpartiet i Katrineholm att det börjar bli dags att Katrineholms kommun börjar utreda möjligheten att producera sin egen el.

Det finns redan mycket solceller installerade i Katrineholms Kommun, det tycker vi att kommunen skall dra fördel av, det kan ge möjligheter till att skapa klustereffekter. Exempel på sådana klustereffekter skulle kunna var utbildnings- och/eller forskning-etableringar, ellagringstekniker eller andra spinoff-effekter.

Katrineholms kommun äger idag gott om egen mark, möjlig att använda till att placera solceller på, det finns ett flertal tak och fasader på fastigheter som ägs direkt av kommunen eller via ägda bolag. Där kan man välja att placera sina egna solceller.

Vänsterpartiet i Katrineholm föreslår därför att fullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag: 

Att inventera vilka av Katrineholms kommuns markinnehav och fastigheter som är lämpade för placering av solceller.

Att utreda om kommunen har möjlighet att producera sin egen el via solceller.

Att utreda i vilken driftsform (exempelvis via bolag) egen el bör produceras.

Att utreda hur kommunen kan underlätta för att skapa klustereffekter i samband med en kommunal satsning på el-generering via solceller.

Vänsterpartiet i Katrineholm 

Katrineholm 29/12–2016

Tony Rosendahl                         Olof Carlsson

Energiöverenskommelsen

Gårdagens energiöverenskommelse tolkas olika beroende på vem manFoto: Tony Rosendahl frågar. Vem som får rätt i slutändan återstår att se men det är uppenbart att överenskommelsen innehåller en brasklapp om kärnkraften Med möjlighet till utbyggnad av nya reaktorer. Själv anser jag att kärnkraften ska fasas ut i den takt som den kan ersättas med förnyelsebara energikällor och då blir det svårt också att sätta ett exakt datum men det gäller också att man satsar på forskning och utveckling av de förnyelsebara energikällorna.

För en mer djupgående analys av överenskommelsen läs gärna vad min partikamrat Mikael Von Knorring skriver.

https://vansterteknik.wordpress.com/2016/06/11/fossiloverenskommelsen-ar-har/

 

Katrineholm bör bli en producent av egen miljövänlig el

Det här var mitt inlägg i gårdagens fullmäktigedebatt kring MP.s motion om att kommunen bör investera i vindkraftverk. Tack till Jens Holm och Kent Persson (V-riksdagsledamöter). Jag lånade lite argument från motionen ni skrev till riksdagen.

I takt med att jordens befolkning har ökat under de senaste 35 åren så har världens energianvändning mer än fördubblats och då är det främst kol, olja och gas som har dominerat. Jordens befolkning kommer att, och har naturligtvis rätt, att kräva sin beskärda del av jordens tillgångar och välstånd. Men då är frågan vilka energislag skall vi satsa på? Vi anser att det svenska energisystemet skall bidra till att underlätta miljö-och klimatomställningen i Sverige. Därför är det nödvändigt med en fortsatt satsning på förnybar elproduktion om vi vill uppnå målet om ett ekologiskt hållbart samhälle.

Efter avregleringen så har elpriserna ökat med 8 procent per år. (det är fantastiskt med dessa avreglerade marknader som skulle ge lägre priser). Just nu är de låga, men det är temporärt.

För att motverka detta och i framtiden garantera tillgången till en stabil, prisvärd och miljövänlig el så är kommunala investeringar i egna sol och vindkraftsanläggningar en bra affär och en bra investering för framtiden. Att äga sina egna energianläggningar lönar sig i längden eftersom man därigenom får ökad kontroll på kostnaderna precis som kommunens energirådgivare skriver i remissvaret.

Vänsterpartiet kommer på riksnivå under hösten att arbeta för bland annat en utökning av stödet till installation av solvärme och solel, satsningar på vindkraft, en höjning av målen för förnybar energi och underlätta för kommuner med produktion av egen el.

Vindkraft är den energikälla som ökar mest i världen och utvecklingen i Sverige visar samma trend. Samtidigt är svenska företag idag stora leverantörer av komponenter till vindkraftverk. En stor del av SKF.s kullagerproduktion går till vindkraftsindustrin.

Katrineholm har bra förutsättningar för produktion av egen el, med en anläggning, elkullen, experimentverkstan för vindkrafts och solcellsmodeller, och som bedöms vara kanske den mest intressanta anläggningen  av sitt slag i Sverige. Det finns företag och det finns en innovationskraft och eldsjälar i kommunen vars kunskaper vi borde ta tillvara mer.

Genom solceller på prov på kommunala byggnader, genom vindkraftverk, genom de innovationsrika krafterna inom förnybar energi som vi har i kommunen, tycker jag att vi tillsammans i ett samarbete skall ta steget fullt ut och utveckla kommunens möjligheter att producera egen miljövänlig el. Vi är i ett läge där vi har möjligheter att sätta Katrineholm på kartan som en framåtblickande och ledande miljökommun med ett logistikcentrum för omlastning av gods från väg till järnväg och med produktion av egen miljövänlig el.

Därför ter sig svaret på motionen märkligt. Ett kort -vi skall inte producera egen el, trots att remissvaret är positiv till motionens intentioner. Märkligt är också att det Miljöstrategiska rådet inte har varit en remissinstans i frågan.

Vi i Vänsterpartiet vill gå steget längre än att satsen i motionen och utveckla tanken om produktion av egen el till att inte bara omfatta ett inköp av vindkraftverk utan även omfatta satsningar på solenergi och vi anser att frågan bör utredas vidare.

Med hänvisning till remissvaren yrkar vi:

Bifall till motionen med tillägget att:

Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen, genom till exempel det Miljöstrategiska rådet, i uppdrag att utreda vidare frågan om produktion av egen el, i syfte att inom en snar framtid, dock senast vid utgången av nästa mandatperiod 2018, göra Katrineholms kommun till en producent av egen miljövänlig el.