Lite från Katrineholms Kommunfullmäktige 20/5-2013

Följande reservationer och yrkanden lämnades in av Vänsterpartiets fullmäktigegrupp under gårdagens möte. Läs även våra kommentarer och vad vi hade att säga på de olika ärenden som fanns på dagordningen.

Reservation i ärendet ”kostpolitiska programmet”

Vi delar Miljöpartiets kritik om att följa Livsmedelsverkets råd om kost för kommunens barn. Även vi önskar att hänsyn tas till de nya rönen när det gäller fett och snabba kolhydrater. Det känns inte klokt att fatta beslut efter rekommendationer som redan anses förlegade.

Under rubriken Äldreomsorg står ”som brukare ska man kunna få styra mer av vårdens och omsorgens innehåll. Inom hemtjänsten ska brukaren själv kunna välja utförare av vård- och service”. Vi förutsätter att man inte måste välja en privat utförare av vård, för att få välja vilken mat man ska äta.

Därför reserverar vi oss i ärendet.

Katrineholm 2013-05-20

Evelina Back (V) Tony Rosendahl (V)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning-Resultatutjämningsreserven

Kommunfullmäktige, som är kommunens högst beslutande organ är den som lägger fast budgetramarna för nämnderna, det är kommunfullmäktige som också beslutar om skattesatsen och det är kommunfullmäktige som beslutar i frågor av större vikt för kommunen. Därför anser vi att det också skall vara kommunfullmäktige som beslutar om hur och när resultatutjämningsreserven skall användas.

Vi yrkar att:

Under paragraf 2, andra stycket i Riktlinjer för god ekonomisk hushållning i Katrineholms kommun-Att första meningen –Kommunstyrelsen förfogar över resultatutjämningsreserven och beslutar när medel kan tas i anspråk-ändras till:

Kommunfullmäktige förfogar över resultatutjämningsreserven och beslutar när medel kan tas i anspråk.

Tony Rosendahl (V)          Lotta Back (V)

Katrineholm 2013-05-20

Fortsätt läsa ”Lite från Katrineholms Kommunfullmäktige 20/5-2013”