Dags att avskaffa de delade turerna

Vänsterpartiets fullmäktigegrupp har lämnat in följande motion om att avskaffa de delade turerna i den kommunala verksamheten.

Motion till Katrineholms kommunfullmäktige om avskaffande av delade turer

Kommunen önskar att man betraktas som en attraktiv arbetsgivare, och som en attraktiv arbetsgivare så vill man att personalen trivs och stannar hos kommunen. Att avveckla de delade turerna inom kommunens verksamheter skulle öka kommunens attraktionskraft som arbetsgivare.

Vi anser att det är dags att börja avskaffa de så kallade delade turer, d v s arbete på morgon och förmiddag med en längre ledighet mitt på dagen och därefter ett ytterligare pass eftermiddag/kväll. Ofta går det inte att utnyttja ledigheten mitt på dagen, vilket innebär långa arbetsdagar. Denna för arbetsmiljön och för hälsan negativa utveckling på arbetsmarknaden, vanligast inom äldreomsorg, hemtjänst och kollektivtrafik, bör därför snarast brytas.

Så här skriver fackförbundet kommunal i sin rapport från 2013 om de delade turerna inom välfärdssektorn.

• Drygt 100 000 av Kommunals medlemmar arbetar delade turer. Inom branscherna äldreomsorg och trafik arbetar runt hälften av medlemmarna delade turer.

• Av de som arbetar heltid är det cirka 17 procent som har delade turer och av de som arbetar deltid har cirka 23 procent delade turer.

• Andelen av kommunanställda som har delade turer är 24 procent och av privatanställda 22 procent.

• Hälften av Kommunals medlemmar som arbetar i äldreomsorgen arbetar delade turer. I Norrbottens län arbetar nästan 80 procent inom äldreomsorgen delade turer, motsvarande siffra i Stockholms län är drygt 25 procent.

• För de som arbetar delade turer är tiden mellan arbetspassen i genomsnitt 4 timmar med avdrag för rast.

• Cirka 80 procent av Kommunals medlemmar som arbetar delade turer har gjort det tio år eller mer.

• Cirka 80 procent av Kommunals medlemmar som arbetar delade turer får ingen ersättning för uppehållet mellan arbetspassen.

• Bara 10 procent av Kommunals medlemmar som arbetar delade turer är positivt inställda till det och 90 procent av medlemmarna säger att det är svårt att använda tiden på ett vettigt sätt.

• Delade turer påverkar hälsan negativt. Fyra av tio av de som arbetar delade turer upplever dagligen trötthet och stress.

Vi yrkar att:

• Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till kommunstyrelsen att tillsätta en arbetsgrupp med politiker, tjänstemän och fackliga representanter för att arbeta fram förslag på hur man bäst avskaffar de delade turerna i kommunens verksamheter.

Tony Rosendahl Olof Carlsson
Vänsterpartiet Vänsterpartiet

Katrineholm 11/6-2015

Ett stort eloge till SJ.s personal!

Jag vill rikta ett stort eloge till SJ.s ombordpersonal som kämpar på tappert varje dag trots de problem som SJ dras med och som trots att de får utstå hot och våld upprätthåller en professionell service. Ni som inte kan sköta er när ni åker tåg, som försöker tjuvåka, som uppträder hotfullt, som spottar på personal, håll er borta från tågen! Jag och många andra är uppriktigt sagt trötta på ert infantila beteende. Ni har ingenting ombord att göra! Gör rätt för er eller välj något annat färdmedel! Ingen skall behöva bli utsatt för hot och våld på sin arbetsplats!

Kommunens årsredovisning

Här är mina kommentarer kring årsredovisningen och bokslutet som jag tog upp på senaste kommunfullmäktigemötet. Enligt Katrineholms Kurirens rapportering så var det ingen som tog upp de utmaningar som kommunen står inför. Bedöm själva.

Årsredovisning och bokslut 2014
En årsredovisning är ju en sammanfattning av det gångna verksamhetsåret i kommunen. Där tar man upp väsentliga händelser, statistik, ekonomin och resultat men även utmaningar inför framtiden. Det finns mycket man skulle kunna och behöva ta upp men det får bli ett axplock av kommentarer med både det som är positivt och utmaningar kommunen står inför. Jag börjar med det positiva.

Det positiva
Att befolkningen i kommunen ökar är en positiv trend även om den större delen av ökningen sker i centralorten. När det gäller ungdomsverksamheten så kan vi notera att verksamheten på perrongen är populär och att besöken har ökat dramatiskt och det är glädjande att kommunen har satsat så mycket på ungdomsverksamheten. Jag hör nästan bara positivt från både anställda och besökare och det är en verksamhet som jag själv gärna visar upp för besökare.

Jag tycker att det är bra att KFAB i samarbete med kommunen nu kan erbjuda utsatta människor ett boende och att även hushåll med försörjningsstöd nu kan erbjudas hyreskontrakt med kommunal hyresgaranti. Det var en fråga som vi från Vänsterpartiet lyfte upp här i fullmäktige och jag är glad att vi fick en positiv respons på det.

Det är bra att det äntligen byggs i kommunen och vi behöver satsa ännu mer på hyresrätter framöver.

Den stora utbyggnaden av förskolor är också välkommet och efterlängtat.

Utmaningar
Det som ger anledning till oro är de höga arbetslöshetssiffrorna och framförallt den höga ungdomsarbetslösheten samt de fortsatta höga utbetalningarna av försörjningsstöd och vi har ju sett att behovet av resurser har varit högre än den ram som tilldelats socialnämnden. Det här är också något som revisorerna påpekar.

Vi ser också att behoven inom Vård och omsorg inte möts upp med en motsvarande tilldelning av medel.

Nu har vänsterpartiet och den nya regeringen kommit överens om riktade pengar till äldreomsorgen i kommunerna vilket för Katrineholms del skulle innebära cirka 7 miljoner mer till äldreomsorgen vilket är glädjande även om vi vet att vi behöver mer.

Vi ser också att nettodriftskostnaderna ökar snabbare än skatteintäkterna, vilket kommer att försvåra för kommunen att på sikt att klara verksamheterna och välfärden och behålla en ekonomi i balans.

Det här ger ju också anledning till att ta sig en funderare på skattesatsen i kommunen och huruvida den behöver justeras uppåt för att klara våra åtaganden. Från vänsterpartiets sida har vi sagt att vi är beredda att göra det om det behövs för att säkra och utveckla den kommunala välfärden.

Personalresurser
Det finns ett problem med att flera chefer inom framförallt Vård och omsorg har personalgrupper på uppemot 60 anställda. Det är en orimlig situation som försvårar för både ledarskap och personal. Ingen borde ha fler än 30 anställda under sig.

När det gäller avsnittet om personalredovisning så saknar vi siffror på hur många som är heltidsanställda och hur många som är deltidsanställda i kommunen. Det är en statistik som borde vara med framförallt ur ett jämställdhetsperspektiv då vi vet att majoriteten av de som har deltidsanställningar är kvinnor.
Skola

Skola
När det gäller skolan så tar bokslutet upp en viktig aspekt, nämligen barnfattigdomen och den socioekonomiska bakgrunden som familjer har och hur det påverkar skolresultaten. Enligt rädda barnen så lever 1 av 5 barn i kommunen i ekonomisk utsatthet. Här behöver vi jobba mer med riktade resurser till skolan och vi behöver också jobba med frågan om barnfattigdomen i kommunen som vi här i fullmäktige har beslutat om för nästan två år sedan. Senare ikväll så får vi svar på min fråga om hur långt vi har kommit i det arbetet.

Folkhälsa, jämställdhet, jämlikhet och tillgänglighet
Under avsnittet jämlikhet och integration tar man upp vikten av ett bra integrationsarbete och vad man gör i kommunen. Det är bra men man nämner ingenting om jämlikhetsarbetet. Man nämner ingenting om behovet av att minska de ekonomiska klyftorna i samhället. Om behovet av att minska lönegapet och inte öka lönespridningen i kommunen. Ökade ekonomiska klyftor leder till ökade klassklyftor och ökad ojämlikhet. När det gäller jämställdheten så finns det en del att jobba med där. Vill man vara i framkant som en jämställd kommun så kan man börja med sin egen personalpolitik och erbjuda rätt till heltid och arbeta för mer jämställda löner.

Otrygga jobb är ett samhällsproblem. Debattartikel

Debattartikel om de otrygga jobben publicerad idag i Katrineholms Kuriren.

Otrygga jobb är ett samhällsproblem

En otrygghet sprider sig på svenska arbetsplatser och regeringen gör för lite för att motverka den. Därför har Vänsterpartiet tagit fram en tidsplan för trygga jobb.

Otryggheten innebär att många har svårt att få ekonomin att gå ihop. Den som har visstidsanställning kan ofta varken få ett hyreskontrakt eller banklån för att köpa bostad. Ovissheten om hur länge man får vara kvar skapar en oro i vardagen.

Otrygga jobb gör också att de som jobbar blir mer utlämnade. När man inte vet om man får vara kvar blir det svårare att säga ifrån när arbetsbördan är orimlig eller man behandlas dåligt. Otrygga jobb gör facklig organisering svårare, vilket i förlängningen drabbar breda grupper arbetstagare.

Otrygga jobb försvårar utvecklingen mot smartare lösningar i arbetslivet. Trygga anställda kan vara mer innovativa. Otrygghet på arbetsmarknaden blir en kostnad för oss alla.

Mycket av problemen hänger samman med försämringar som förra regeringen gjorde. Nu har vi en ny regering som förhoppningsvis inte kommer att fortsätta försämringarna. Men det verkar som att den inte vill göra särskilt mycket för att förbättra heller. För att få fart på arbetet har Vänsterpartiet tagit fram en tidsplan för tre av de viktigaste förslagen för trygga jobb.

1. Avskaffa anställningsformen allmän visstid. Visstider behövs för t.ex. vikariat och säsongsanställningar men det ska alltid finnas ett sakligt skäl till att någon har visstid istället för tillsvidareanställning. Att hindra stapling av visstider är bra, men det räcker inte. Att ta bort anställningsformen allmän visstid är en förhållandevis enkel ändring och kan träda i kraft redan 2016.

2. Förbjud inhyrning av arbetskraft för arbetsuppgifter som är permanenta. Det är inte rimligt att någon ska behöva vara inhyrd år efter år istället för att ha en vanlig anställning. Den ändringen bör kunna vara på plats under 2017.

3. Lagstifta om rätt till heltid. Alldeles för många, särskilt kvinnor, får idag inte heltidsjobb och tvingas till deltid. Det blir svårt att få ekonomin att gå ihop. Deltid ska vara en möjligt men inte något man tvingas till. Frågan har skjutits upp länge och en tydlig tidsgräns behövs för att få fart på processen. Vi vill lagstifta senast våren 2018.

Otryggheten är ett samhällsproblem. Facken arbetar för att hantera problemen, men bland partierna ser det annorlunda ut. Regeringen är förvånansvärt passiv och de borgerliga partierna vill till och med öka otryggheten. Därför vill vi i Vänsterpartiet driva på för förändringar.

Ali Esbati, arbetsmarknadspolitisk talesperson Vänsterpartiet
Tony Rosendahl Gruppledare Vänsterpartiet Katrineholm

Frågan om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen

Vänsterpartiets fullmäktige grupp ansåg på gårdagens kommunfullmäktige att kommunstyrelsen inte kunde beviljas ansvarsfrihet tills dess att fakturahanteringen och verksamheten vid Katrineholms Logistikcentrum hade granskats av revisorerna. Här kan ni läsa vårt yrkande och motivering. Eftersom vi inte fick majoritet för vårt yrkande och kommunstyrelsen beviljades ansvarsfrihet reserverade vi oss mot beslutet.

Revisionsrapporten Yrkande
Vi yrkar att kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för 2014 för nämnderna, den gemensamma nämnden för vård, omsorg och hjälpmedel, den gemensamma patientnämnden, viadidatktnämnden och den gemensamma lönenämnden samt de enskilda ledamöterna i dessa organ men inte för kommunstyrelsen och dess ledamöter.
Motiveringen är Hanteringen av de utbetalningar och de fakturor som har rört Katrineholms Logistikcentrum, bland annat kommunens utbetalning av 800 000 kronor till Green Cargo genom enbart ett muntligt avtal och ytterligare 1 500 000 kronor till Van Dieren för marknadsföringsinsatser.

Enligt § 4 Styrning och uppföljning i kommunens reglemente för kommunstyrelsen så ska kommunstyrelsen ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag, som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse för kommunen.

Vi anser att Kommunstyrelsens uppsikt över verksamheten och ekonomihanteringen vid Katrineholms Logistikcentrum och de bolag man är delägare i varit otillräcklig och kan därför inte bevilja kommunstyrelsen ansvarsfrihet tills dess att revisorerna har granskat nämnda utbetalningar och den fakturahantering som skett.

Tony Rosendahl
Gruppledare Vänsterpartiet
Olof Carlsson
Ledamot Vänsterpartiet

En tung uppförsbacke för den arabiska våren.

Den arabiska våren fick ett snöpligt slut i Egypten när landets förste demokratiskt valde president igår dömdes till döden. Militären i Egypten har kapat folkets revolution och allt har återgått till det gamla. Militären styr med järnhand och förföljer och fängslar oppositionella. Den arabiska våren kommer dock inte att låta sig kväsas och jag tror att den kommer att fortsätta under många år och i olika former och skörda båda framgångar och motgångar tills folken i arabländerna har uppnått riktig självständighet och frihet utan inblandning från väst.

Menar väst allvar med prat om demokrati, mänskliga rättigheter och frihet så är det dags att sluta upp med den selektiva uppdelningen av vilka grupper och regeringar man väljer att stödja beroende på vilka politiska intressen man har för dagen. Menar man allvar med pratet om frihet för de arabiska folken så är det dags att sluta stödja diktaturerna i Saudi Arabien, Egypten med flera länder.

Så länge USA.s och Europas geopolitiska intressen är överordnade befolkningen i mellanösterns demokratiska fri och rättigheter så kommer den arabiska våren att fortsätta ha en tung uppförsbacke. Demokratin kan inte bombas fram uppifrån som vi har sett flera misslyckade exempel på utan den måste växa fram underifrån från folkets mandat.

Vi i väst gör bäst att i att stödja gräsrotsrörelserna i dessa länder, fackföreningar, folkrörelser, kvinnoorganisationer med mera om vi menar allvar med vår prat om demokratisk utveckling i arabländerna. Och stöd till gräsrotsrörelserna betyder inte att vi skall stödja varje väpnad grupp med egen politisk agenda som poppar upp i skuggan av förtryck och påstår sig kämpa för demokrati.

Hur går det med utredningen av barnfattigdomen?

För snart två år sedan motionerade vi från Vänsterpartiets sida om att barnfattigdomen i kommunen skulle utredas och att förslag på hur man kan lindra effekterna tas fram. Motionen bifölls några månader senare. Rädda barnens årliga rapport som kom ut i December ( http://www.raddabarnen.se/Documents/vad-vi-gor/sverige/samhallets-ansvar/barnfattigdom/rb_fattigdom_2014_klar2_webb_.pdf ) visade på att vart femte barn i Katrineholm lever i ekonomisk utsatthet. Därför är det viktigt att utredningen prioriteras och konkreta förslag presenteras snarast. Mot den bakgrunden har jag skickat in en fråga till kommunstyrelsens ordförande om hur det går med utredningen.

Fråga till kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström om utredning av barnfattigdomen i Katrineholms kommun.

I oktober 2013 biföll Katrineholms kommunfullmäktige en motion från Vänsterpartiet om att utreda barnfattigdomen i kommunen. Vi yrkade då att:

En utredning av barnfattigdomen i Katrineholms kommun görs omgående.

Samt att utredningen ska komma med konkreta förslag på hur vi från kommunens sida kan mildra konsekvenser av barnfattigdomen.

I motionen tog vi bland annat upp förslag på vad kommunen skulle kunna göra för att mildra effekterna av barnfattigdom till exempel gratis frukost för skolelever, nattbarnomsorg med mera.

Uppdraget skulle också återrapporteras till kommunstyrelsen senast april 2014.

Nu har det gått 19 månader sen motionen bifölls och vi har fortfarande inte hört någonting om hur arbetet med utredningen fortskrider.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström följande.

Hur långt har man kommit i den utredning av barnfattigdomen som kommunfullmäktige har beslutat om?

När kommer de konkreta förslagen för att mildra konsekvenserna av barnfattigdomen att presenteras?

Tony Rosendahl
Gruppledare för Vänsterpartiet
Katrineholm 8/5-2015

Lite smått och gott från kommunpolitiken

Jag har inte hunnit uppdatera bloggen på sista tiden då jag har haft fullt upp men jag tänkte försöka komma igång igen. Här nedan kan ni läsa lite om vad jag och vår fullmäktigegrupp har haft för oss på sista tiden i kommunpolitiken. Först lite om hur vi ställde oss på senaste kommunfullmäktige i olika frågor och där bland annat logistikcentrum och vår motion om att fasa ut FAS-3 i kommunal regi var uppe till beslut. Fortsätt läsa ”Lite smått och gott från kommunpolitiken”

Rätt till heltid

Vänsterpartiets kommunfullmäktigegrupp har lämnat in följande motion om rätt till heltid.

Motion till Katrineholms kommunfullmäktige om rätt till heltid

Arbetstiden och rätt till heltid är en viktig fråga. Inte minst för jämställdheten. Det är oftare kvinnor som tvingas arbeta deltid och som därmed får svårare att försörja sig själva. Deltidsarbetare har också sämre utvecklingsmöjligheter i arbetet, sämre löneutveckling och lägre ersättning från socialförsäkringarna, arbetslöshetsförsäkringen och pensionssystemet. Det kan också vara svårt för den som är deltidsanställd att få banklån, teckna hyreskontrakt och så vidare med bara en deltidslön. Den vanligaste orsaken till kvinnors deltidsarbete är att arbetsgivaren helt enkelt inte erbjuder heltid. Deltid ska självklart vara en möjlighet för dem som önskar det.

Vi anser att utgångspunkten vid anställningar skall vara att fast heltid är normen och det skall inte vara möjligt att som anställd i kommunen bollas runt på vikariat, deltider och tillfälliga anställningar år efter år.

Kommunen önskar att man betraktas som en attraktiv arbetsgivare, och som en attraktiv arbetsgivare så vill man att personalen trivs och stannar hos kommunen. Att erbjuda rätt till heltid skulle öka kommunens attraktionskraft som arbetsgivare.

Vi yrkar att:

  • Rätt till heltid införs för de kommunanställda som vill och som är anställda på deltid.
  • Normen för anställningar i kommunen skall vara fast heltid.
  • Andelen delade turer får inte öka när rätt till heltid införs.

Tony Rosendahl                                Lotta Back

Vänsterpartiet Katrineholm 10/3-2015

Ett svårt slag för Katrineholm

Idag fick Katrineholm och framförallt de anställda på Ericsson ett svart besked. Ericsson varslar över 2 000 anställda i Sverige och lägger ner sin produktion helt i Katrineholm.

I Katrineholm berörs cirka 400 personer av varslen i en kommun som redan idag har en hög arbetslöshet. Vi har knappt hunnit återhämta oss från de stora nedläggningarna 2001 när Scania flyttade sin verksamhet och flera elektronik företag också la ner sin verksamhet. Då berördes cirka 2 000 personer.

Ericsson hade kunnat drivas vidare i Katrineholm menar facken. Jag undrar hur långsiktigt Ericsson har tänkt när man nu väljer att lägga ner en verksamhet som har funnits i kommunen i 70 år?

Mina sympatier ligger hos de som drabbas och deras familjer. Min förhoppning är att staten, kommunen och arbetsförmedlingen kan samordna sig och hjälpa de som blir arbetslösa nu när Ericsson anser att fabriken och de anställda i Katrineholm inte längre är ”kostnadseffektiva”.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=87&artikel=6113726