Motion om parkeringshus

Vänsterpartiets fullmäktigegrupp har lämnat in följande motion om en förstudie av parkeringshus. Bakgrunden är att Katrineholms kommun ligger i startgroparna för att anta en ny trafik och parkeringsstrategi samtidigt som vi är inne i en fas av förtätning av centralorten. En förtätning innebär att vi kommer att behöva ta parkeringsplatser i anspråk för nybyggnation. Med vårt förslag så frigör vi plats i centrum för förtätning samtidigt som vi behåller parkeringsplatser.

Motion till Katrineholms kommunfullmäktige

Uppdrag om förstudie av parkeringshus

Katrineholms kommun ligger i startgroparna för att anta en ny trafik och parkeringsstrategi samtidigt som vi är inne i en fas av förtätning av centralorten. En förtätning av centrum innebär att vi kommer att behöva ta parkeringsplatser i anspråk för nybyggnation. Kommunens ambition är att prioritera gång, cykel och kollektivtrafik i centrum vilket är viktigt ur ett miljöperspektiv, men vi ser också att detaljerna kring bilismen och parkering i centrum skapar behov av praktiska lösningar. Utöver det som föreslås i trafik och parkeringsstategierna anser vi från Vänsterpartiet att det kommer att finnas ett behov av ett nytt parkeringshus i framtiden. Vi har tagit beslut om ett parkeringshus på norr för först och främst pendlarparkering. Vi vill redan nu utreda förutsättningarna om ytterligare ett parkeringshus i centrum på södra sidan av järnvägen.

Vi yrkar att:

Kommunstyrelsen får uppdrag att inleda en förstudie om lämplig placering av ett parkeringshus centralt på södra sidan av järnvägen samt att ta fram kostnadskalkyler.

 

Tony Rosendahl (V)           Olof Carlsson (V)

 

Katrineholm 21/08 – 2017

Trafik och Parkeringsstrategi

På kommunfullmäktige igår fick vi i oppositionen igenom en återremiss av trafik och parkeringsstrategierna som vi ansåg behövde omarbetas och kompletteras. Jag tog upp bland annat följande i min argumentation. 

Trafikstrategin och parkeringsstrategin är i mitt tycke röriga dokument som innehåller mycket text, många upprepningar, och ingen riktig klar bild av vad man vill. Man radar upp många olika idéer dock utan att riktigt konkretisera och binda ihop de. De båda dokumenten går in i varandra. Man kunde tänka sig att man hade kunnat slå ihop de till ett dokument. Det är viktigt att vi tar ett helhetsgrepp när det gäller hur vi vill att bilismen, kollektivtrafiken, cyklande, gång och trafikflöden ska styras. Där är utformningen av framtidens resecentrum ett viktigt inslag, vilket saknas i de här dokumenten. Strategierna innehåller också motsägelser inom sig och i förhållande till vad som sker i praktiken. Vi talar om behovet av att öka kollektivtrafiken men de beställningar vi lägger in till kollektivtrafikmyndigheten har endast ambitionen att hålla kollektivtrafiken på den nivån som vi har idag.

 

Om vi har ambitionen att förverkliga det som står i dokumenten så måste vi också visa det genom konkreta beslut. Trafikstrategin hänvisar också till att på landsbygden ska vi främst bygga längs befintliga stråk som trafikeras av kollektivtrafik för att sedan i nästa stycke tala om att bygga i attraktiva sjönära områden som helt saknar infrastruktur! Samtidigt beslutar vi i fullmäktige just om att skapa nya områden för boende på landsbygden som gör människor bilberoende. Trafikstrategin pekar också på behovet att förbättra tillgången till pendlarparkeringar men i kommunfullmäktige säger majoriteten nej när förslag om just pendlarparkeringar läggs fram. Att styra trafiken och människors rörelsemönster till mer miljövänliga, säkra och hållbara alternativ är vi med på men vi behöver ha strategier som håller ihop där vi kopplar ihop en förtätning av staden med utformningen av resecentrum, en utveckling av kollektivtrafiken och en plan för hur vi vill att trafikflödena ska se ut.
Lövåsen saknas helt i strategierna. Vi har en situation där vi har skapat ett stort asfaltsöken uppe vid lövåsen där parkeringsytorna är större än handelsytorna och en ibland smått kaotisk trafiksituation. Det är inte rimligt i en kommun som säger sig vilja skapa hållbara och miljövänliga lösningar på trafikområdet.
Därför menar vi från Vänsterpartiet att planerna ska återremitteras så att kommunens trafiknämnd, service och teknik, ges tillfälle att djupdyka i dokumenten.