Ambition och vilja

Tiden går fort när man har roligt brukar man säga. På Vänsterpartiet Katrineholms årsmöte förra helgen, där jag valdes till förstenamn på vår kommunlista, beslutade jag att inte kandidera igen till ordförande. Dels för att jag inte tycker att det är lämpligt att inneha flera ledande uppdrag som bidrar till en maktsamling hos en person, och dels för att föreningen har växt sig såpass stor att att det fanns personer som kunde ta vid och därmed var det rätt läge att byta ordförande. Sitter man för länge så riskerar man stagnation och det är lätt att bli hemmablind. 7 år som ordförande för föreningen tog slut. 7 år är en lång tid och oräkneliga är de timmar som man har lagt ner av fritiden på föreningsarbetet och politiken. Som allt annat man sysslar med här i livet så hade det sina upp och nedgångar och ibland när man tyckte att det var som slitigast så övervägde man naturligtvis att strunta i alltihop men det var alltid något som gjorde att man inte gjorde det. Drivkraften för mig var omsorgen om vänsterpartiet, de värderingar som vi står för och viljan att förändra genom att verka för en politik för ökad jämlikhet och rättvisa. Min ambition var att bidra till föreningens organisatoriska och politiska tillväxt. Den viljan och den ambitionen kommer att fortsätta vara min drivkraft som en av företrädarna för Vänsterpartiet i Katrineholm.

Priset för samarbetet mellan S och M?

Katrineholms kommunfullmäktige beslöt den 20 januari att avslå Vänsterpartiets motion om särskilda villkor vid upphandlingar där vi yrkade att:
kommunfullmäktige beslutar att följande skrivs in i kommunens upphandlings och affärspolicy.
Vid upphandling skall leverantören iaktta och följa villkor som uppfyller eller motsvarar de villkor som gäller i centrala kollektivavtal mellan parterna på arbetsmarknaden i respektive bransch.

Enligt LOU (Lagen om offentlig upphandling) får upphandlaren ställa krav på särskilda villkor för hur uppdraget skall genomföras. I lagen står det klart och tydligt att man får ”ställa särskilda sociala, miljömässiga och andra villkor för hur ett kontrakt ska fullgöras”. (LOU 6 kap. 13§)
I EU-direktiven om upphandling ges uttryckligen stöd för att upphandlande myndigheter får ställa etiska och sociala krav. Sedan 1 juli 2010 finns det dessutom en skrivelse i första kapitlet om att upphandlande myndigheter bör beakta miljöhänsyn och sociala hänsyn vid offentlig upphandling.

Nu har det hänt lite saker sen den här motionen skrevs. Kollektivavtalens ställning har stärkts. EU-parlamentet har den 15 januari reviderat reglerna för offentlig upphandling. Sociala krav och krav på miljöhänsyn ska alltid ställas och kollektivavtalen ges en starkare ställning.
I den nya texten, framförhandlad mellan Europarådet, EU-kommissionen och EU-parlamentet står det att beställarna måste ställa krav på att utförarna …
”… lever upp till tillämpliga åtaganden när det gäller miljömässiga, sociala och arbetsmarknadsmässiga lagar så som de fastställts i Unions-rätt, nationell rätt och kollektivavtal”.

Kravet på att leva upp till kollektivavtal finns alltså med.
Avtalade kollektivavtal räcker. De behöver inte vara lagstadgade och de svenska kollektivavtalen ges därmed en helt ny ställning.

Det är både möjligt och tillåtet att ställa de här kraven.
Det främsta syftet med det nya direktivet är att länder i fortsättningen inte bara KAN utan också SKA ställa sådana krav.
Senast om två år ska Sverige och andra EU-länder se till att arbetsrätt och kollektivavtal följs när varor och tjänster upphandlas.

Trots detta fortsatte majoriteten att hävda att det inte är tillåtet att ställa dessa krav vid upphandlingar.

Är det av ideologiska skäl man avslog motionen?
Är inte längre en trygg arbetsmarknad med rättvisa villkor en grundbult i socialdemokratins värdegrund? I andra kommuner genomför och motionerar socialdemokrater, tillsammans med vänsterpartister, om schyssta villkor vid upphandlingar. I Malmö genomförs till exempel Vita jobb modellen med bland annat krav på kollektivavtalsliknande villkor vid upphandlingar. Andra kommuner kan, varför kan inte Katrineholm?

Har socialdemokraterna i Katrineholm genom sitt samarbete med moderaterna kompromissat bort kollektivavtalen och schyssta villkor i arbetslivet? Är det priset man beredd att betala för att få styra tillsammans med moderaterna?

Vänsterpartiet i Katrineholm kommer att fortsätta driva frågan om schyssta villkor vid upphandlingar.

Ja till läxhjälp

Katrineholms kommunfullmäktige beslöt den 20 januari att bifalla Vänsterpartiets motion om läxhjälp i de kommunala skolorna som finns publicerad på den här bloggen i ett tidigare inlägg. Samtliga partier utom SD ställde sig bakom förslaget. Det här är en fråga som personligen har varit viktig för mig och som jag och Vänsterpartiet i Katrineholm har lyft upp under en längre tid och det känns oerhört tillfredsställande att vi kunde få en så bred uppslutning kring det. Varför är det då bra med läxhjälp? Därför att läxorna delar upp eleverna i tydliga grupper: de som kan få mycket hjälp hemifrån med läxläsningen och de som inte kan det och hänvisas till ideella organisationer, kamrater eller andra. Och så ska det inte behöva vara. När eleverna delas upp i olika grupper så ökar segregationen, och likvärdigheten i skolan minskar. Skolverkets egna studier visar att läxor ökar segregationen i skolan eftersom föräldrarnas stöd och kunskaper blir då avgörande för elevernas utveckling och de kunskaper som finns i elevernas hem blir alltmer avgörande för elevernas möjligheter att klara skolgången. Och skattesubventionerad privat läxhjälp förstärker den effekten. Därför är det viktigt att skolan kan erbjuda läxhjälp. Vänsterpartiet anser att det är grundläggande att alla elever ska ha rätt till stöd och hjälp, inte bara de elever som kommer från ekonomiskt starka hem. Därför är det viktigt att läxhjälpen också utformas på ett sådant sätt att den kommer de till del som är i störst behov utav den. Därför tycker jag att det är bra att läxhjälpen också kompletteras med en läxpolicy vilket kommunfullmäktige också beslutade om efter ett förslag från bildningsnämndens ordförande Anneli Hedberg (S).

Dags att börja avskaffa de delade turerna

Debattartikel publicerad i Katrineholms Kuriren 8/1-2014

Kommunen har sagt att man vill ha medarbetare som har lust att arbeta hos kommunen. Och för att locka medarbetare och få de att stanna så måste kommunen föregå med gott exempel som arbetsgivare. Det kan man bland annat göra genom en jämställd personalpolitik. Förutom löner kan en jämställd personalpolitik handla om att få bort de delade turerna inom äldreomsorgen och att införa rätt till heltid för de som vill.

Tidningen Kommunalarbetarens granskning visade att delade turer förekommer i 9 av 10 kommuner, och i en kartläggning av Kommunal framkom att drygt 100 000 kommunalare jobbar delade turer inom välfärden i Sverige. 70 procent av dem som jobbar deltid är kvinnor och många gör det trots att de egentligen vill ha en heltid. Det är framför allt i kvinnodominerade yrken inom vård, omsorg och privat tjänstesektor som deltider är det enda som erbjuds. Detta är en av de mest grundläggande orsakerna till de stora inkomstskillnaderna mellan kvinnor och män.

I takt med att välfärden har urholkats av regeringen så tvingas alltfler anhöriga att ta ett större ansvar när det offentliga träder tillbaka. Ungefär 100 000 personer i Sverige arbetar deltid eller inte alls för att ha tid och ork att ta hand om sina anhöriga. De flesta är kvinnor mellan 50 och 65 år. När de offentliga resurserna till äldre och handikappomsorgen minskar får dessa kvinnor betala priset i form av lägre löner, men också lägre ersättningar vid sjukdom och arbetslöshet. De får också sämre pension och sämre möjligheter till en trygg ålderdom.

För att vända utvecklingen så har Vänsterpartiet centralt föreslagit ökade resurser till äldreomsorgen i kommunerna genom en öronmärkt satsning för fler anställda med fokus på demensvården och de kommuner som redan har en god bemanning ska kunna använda pengarna till andra delar av äldreomsorgen, till exempel för att minska antalet delade turer. Hela satsningen fullt utbyggd räcker till exempelvis 10 000 fler undersköterskor inom äldreomsorgen och demensvården.

Vänsterpartiet i Katrineholm vill påbörja avskaffandet av delade turer vilket också blir ett sätt att påbörja en höjning av personaltätheten. I vårt budget förslag för Katrineholm 2014 avsatte vi 5 miljoner kronor extra till vård och omsorgsnämndens budget, en blygsam summa men ändock en början som tillsammans med de satsningar som partiet föreslagit från centralt håll till kommunerna hade kunnat bidra till fler händer i vården och färre deltider och delade turer.

Tony Rosendahl Ordförande för Vänsterpartiet i Katrineholm

Lotta Back Gruppledare för Vänsterpartiet i Katrineholm

Vänsterpartiets Budgetförslag för Katrineholm 2014

Vänsterpartiets budgetförslag för Katrineholms kommun är nu klar och är en ideologiskt stark budget med flera välfärdssatsningar.

Vänsterpartiet föreslår bland annat:

Återuppta projektet Heltid en rättighet-Deltid en möjlighet.

Påbörja arbetet under 2014 för att utjämna löneskillnader mellan kvinnor och män och höja de lägsta lönerna för att minska löneklyftorna i kommunen.

Fasa ut FAS-3 och istället satsa på att skapa kommunjobb med en anställningsgrad på 100 % under projektnamnet Välfärdsjobb som dels skulle förstärka den kommunala sektorn med fler händer i verksamheterna samt hjälpa människor som idag är arbetslösa att komma i egen försörjning.

Se över behovet av och stärka insatserna för barn med särskilda behov.

Minska gruppstorlekarna i förskolan

Skolan skall erbjuda samtliga elever hjälp med läxläsning och organisera det inom ramen för eller i anslutning till skoldagen.

Modersmålsundervisningen skall organiseras på sådant sätt att alla elever som har rätt eller är i behov av modersmålsundervisning har möjlighet att delta.

Arbeta fram ett nytt förslag till förskoleavgifter som inte drabbar arbetslösa och föräldralediga med oskäliga avgiftsnivåer och se över personalbehovet.

Utveckla fritidsgårdsverksamheten i kommunens kransorter.

Vi vill införa ett antal ungdomspraktikplatser i kommunen med avtalsenliga löner. Försök i andra kommuner med liknande platser har resulterat i att de flesta ungdomarna som haft praktik har fått fortsatt anställning hos kommunen, hittat andra arbetsgivare eller gått vidare till högre studier. Förutom arbetslivserfarenhet, nya kontakter och ökat självförtroende får man dessutom en skälig lön. Alltför ofta utnyttjas praktikplatser som ett sätt att få billig arbetskraft och vid praktiktidens slut är man återigen hänvisad till arbetslöshet. Vi öronmärker 5 miljoner kronor till projektet.

Påbörja avskaffandet av delade turer och på så sätt starta en höjning av personaltätheten inom vård och omsorg.

Läs hela budgetförslaget:

Budget 2014 Vänsterpartiet Katrineholm

V garanten för en annan politik

Löwen och S har lämnat besked. De är beredda att styra med vem som helst utom SD bara de får sitta i regeringsställning. En röst på S innebär ett lotteri där innehållet i politiken kan bli en fortsättning av dagens förda politik.. Annie Lööfs anti-välfärdspolitik och fortsatta vinstuttag från skolor.V har lämnat klara besked och är en garant för en annan politik.

Jämställ A-kassa och sjukpenning med inkomst så att folk kan hyra lägenhet!

Skrev en interpellation till fullmäktige med anledning av att vårt kommunala bostadsbolag KFAB har hårda krav på att få hyra lägenhet.

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström angående uthyrning av lägenheter i KFAB.s regi.
Katrineholmare som är utan fast anställning har allt svårare att få tag på en lägenhet i kommunen. KFAB ställer krav på fast inkomst och godtar inte a-kassa eller sjukpenning vilket gör att alltfler Katrineholmare tvingas till socialen för att få hjälp med att hitta en bostad. Enligt p4 sörmland så ser utvecklingen för ansökningarna om kommunkontrakt ut som följande:
2011: 111 ansökningar
2012: 134 ansökningar
2013: fram till 31 Augusti 169 ansökningar
Detta är oacceptabelt! En bostad är en grundläggande rättighet. Arbetsmarknaden ser inte längre ut om den gjorde förr med fast anställning som norm. Idag vimlar det av visstidsanställningar, vikariat och timvikariat. Till råga på allt så har vi en skyhög arbetslöshet i kommunen. Men även arbetslösa och sjuka har rätt till eget boende. Det är människor som egentligen klarar sin egen försörjning men som av KFAB bedöms ha för låg inkomst.
I Eskilstuna, som liksom Katrineholm har hög arbetslöshet, kan till och med personer med socialbidrag få ett eget hyreskontrakt. Det är uteslutet i Katrineholm.
Den här diskrimineringen måste upphöra.
Mot bakgrund av detta vill jag fråga kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström:
Hur avser du och majoriteten att agera för att påverka vårt kommunala bostadsbolag (och även privata för den delen) att likställa A-kassa, sjukpenning och försörjningsstöd med fast inkomst så att även dessa människor får möjlighet att hyra en lägenhet av KFAB i vars uppdrag ingår ett samhällsansvar?

Tony Rosendahl (V)

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=87&artikel=5637735

Läxhjälp i skolan

Har skrivit en motion om att skolorna i Katrineholm skall organisera och erbjuda läxhjälp.

Till Katrineholms kommunfullmäktige-Motion om läxhjälp

En viktig del i skolans uppdrag är att hjälpa eleverna att nå målen. Läxhjälpen i Katrineholms skolor är spretigt. En del skolor erbjuder hjälp och andra inte. En likvärdig skola skall ge alla elever samma möjligheter och kompensera för de enskilda elevernas olika förutsättningar.

Läxhjälp bidrar till att fler får möjligheten att bättre klara sin skolgång. Ett redskap som skulle kompensera dessa begränsningar är om skolan tog ett större ansvar. Många elever i Sverige får ju idag, av olika orsaker, inte hjälp med sin läxläsning utan är hänvisade till kamrater, andra vuxna än sina egna föräldrar eller ideella organisationer för att få hjälp med sina läxor. En del föräldrar till och med köper! läxhjälp till sina barn medans andra inte har råd. Så skall det naturligtvis inte behöva vara. I de fall där skolan anser det vara befogat med läxor så skall skolan också erbjuda samtliga elever hjälp med läxläsning och organisera det inom ramen för eller i anslutning till skoldagen.

Ambitionen är att alla skolor ska erbjuda sina elever läxhjälp efter behov. Det är viktigt att se till att elever som av olika anledningar inte har möjlighet att få hjälp med studierna hemma ändå kan få stöd i att klara sin skolgång.

Hur läxhjälpen organiseras kan se olika ut beroende på hur stora behoven är eller vilken kunskapsnivå som efterfrågas men skall inrymmas inom ramen för skoldagen.

 

Men anledning av ovanstående föreslås fullmäktige besluta:

Att ge utbildningsnämnden i uppdrag att omgående arbeta fram en plan för att på samtliga Kommunala skolor i någon form erbjuda läxhjälp till elever inom ramen för eller i direkt anslutning till skoldagen under ledning av utbildade pedagoger.

 

Tony Rosendahl (V)

Lotta Back (V)

Valstuga beställd och mycket mer på gång!

Igår var jag på studiebesök på Duveholmsgymnasiets bygglinje här i Katrineholm tillsammans med vår gruppledare Lotta Back. 20 av 24 elever som gick ut från bygglinjen i våras gjorde det direkt till en anställning! Det betyder att de är eftertraktade. Mycket bra och skönt att de inte, som så många andra ungdomar idag, hamnar direkt i arbetslöshetens träsk efter att ha avlsutat sina studier.

Samtidigt beställde vi en valstuga till valrörelsen! Vi har tidigare haft husbilar, bord och husvagnar (som är en hel historia i sig) och det känns skönt att vi äntligen får till en egen stuga som vi kan husera i under valrörelsen. Det börjar röra på sig i Vänsterpartiet i Katrineholm. Igår kväll hade vi medlemsmöte där vi gick igenom nomineringarna till kongressen samt våra riksdags och landstingslistor. Vi har även påbörjat diskussionerna om vår kommunlista som sen kommer att fastställas på vårt årsmöte i februari 2014. Vi har även politiska temakvällar, cirklar och planeringskonferenser på gång inom vänsterpartiet i Katrineholm. Spännande!

En ny Trondheimsmodell?

LO har aviserat att man tänker inta en mer sjävlständig hållning i sin relation till socialdemokraterna. Det är bara att välkomna det beslutet. Är det början på en svensk Trondheimsmodell vi ser ta form där fackföreningsrörelsen genom sina medlemmar formulerar vilka frågor som är viktigast för de och därefter frågar de politiska partierna hur de ställer sig till kraven och arbetar med de partier som är villiga attt driva dessa frågor? Som delar av arbetarrörelsen ligger Vänsterpartiet och LO väldigt nära varandra i väldigt många frågor och Vänsterpartiet är det parti som tydligast har visat att man tar ställning för de frågor som drivs av fackföreningsrörelsen.

http://arbetet.se/2013/08/27/lo-haller-s-pa-distans/