Avskaffa anställningsformen allmän visstid!

Motion till Katrineholms kommunfullmäktige om att avskaffa anställningsformen allmän visstid som ger arbetsgivare möjligheten att anställa människor under obegränsad tid utan att ge de en tillsvidareanställning.

Motion. Avskaffa anställningsformen allmän visstid.

Den borgerliga regeringen lagstiftade 2007 om att införa en ny anställningsform, allmän visstidsanställning. Anställningsformen är konstruerad på ett sätt som är menat att arbetsgivare ska utnyttja möjligheten att kunna låta anställda gå utan tillsvidareanställning under obegränsad tid, i kombination med exempelvis en annan form av visstidsanställning, vikariat. Detta har inneburit att till och med EU-kommissionen har reagerat och hotat Sverige med vitesföreläggande om inte något görs för att förändra situationen för de anställda. Om EU-kommissionen kommer till de anställdas försvar i en fråga, då är det ett säkert tecken på att situationen är mycket allvarlig.

Riksdagen fattade nyligen beslut om att stoppa möjligheten för arbetsgivare att kunna hålla anställda i åratal av otrygghet.. Vänsterpartiet ville dock gå längre och begränsa perioden som en anställd kan gå utan trygg anställning till maximalt två år inom en femårsperiod. Dock valde riksdagen att inte gå på den linjen.

Det innebär dock inget hinder för att kommunen skulle kunna gå steget längre och förbättra villkoren för sina anställda. Detta genom att tydliggöra att visstidsanställningar endast ska användas vid vikariat eller om det finns särskilda behov som förhandlats med de berörda fackliga organisationerna.

Det är orimligt att år efter år låta anställd personal leva i ovisshet, när det är uppenbart att behovet av deras arbetskraft finns.

I Katrineholm finns idag i skrivande stund 173 personer anställda under anställningsformen allmän visstid.

Därför yrkar Vänsterpartiet:

* Att kommunen upphör med användningen av anställningsformen allmän visstid.

* Att undantag från dessa bestämmelser får göras efter överenskommelse med de fackliga organisationer inom det avtalsområde anställningen berör.

* Att anställda som längst kan vara vikare- och allmän visstidsanställda sammanlagt två år oavsett anställningsform från och med att beslutet vinner laga kraft.

Tony Rosendahl (V)

Olof Carlsson (V)

Katrineholm 18/3-2016