Tillgänglighetsanpassad gångstråk vid Djulö blir verklighet efter förslag från Vänsterpartiet!

Foto. Tony Rosendahl

Förra året ställde jag några frågor i kommunfullmäktige om tillgänglighetsanpassningar vid Djulö. Efter att ha besökt området förra sommaren tillsammans med familjemedlemmar som är rullstolsburna fann vi att det fanns utrymme för att förbättra tillgängligheten på området. Det vi främst tänkte på var den asfalterade gångstigen som går från parkeringen ner till stranden. Den tar slut där och är inte ihopkopplad med gångstigen som kommer från Djulö Herrgård och parkeringen vid småbåtsplatsen och förbi kanotklubben. Vi såg att man med relativt enkla åtgärder borde kunna koppla ihop dessa två gångar och samtidigt se över beläggningen på de och på så sätt skapa ett sammanhållet gångstråk från parkeringen ner till badet, förbi kanotklubben och bort till Djulö Herrgård som även lämpar sig för den som sitter i rullstol eller permobil.

De frågor jag ställde till Service och Tekniknämndens ordförande var.

Vilka planer finns det för tillgänglighetsanpassningar på Djulöområdet framöver och hur ser de ut?

Är det möjligt att genomföra den anpassning som jag tar upp i den här skriftliga frågan?

Svaret jag fick var att man var positiv till vårt förslag och att det var en viktig och prioriterad fråga som vi tog upp men att det i slutändan var en budgetfråga och vilka investeringar man skulle prioritera. Från Vänsterpartiets sida har vi även haft denna prioritering i vårt budgetförslag.

Efter att ha besökt Djulö igår kunde jag glatt konstatera att arbetet med att skapa det sammanhållna gångstråket var i full färd!

Inga undantag för Barnäktenskap

Debatt och replik om barnäktenskap publicerad i Katrineholms Kuriren 19/4 – 2018

Inga undantag för Barnäktenskap Replik

I en debattartikel den 11 april i Katrineholms Kuriren sprider Caroline Szyber, riksdagsledamot (KD) och ordförande i civilutskottet samt vice ordförande i Kristdemokraternas kvinnoförbund och Pia Steensland (KD) Riksdagskandidat för Sörmland påståendet om att Vänsterpartiet tillsammans med regeringen vill behålla särskilda skäl för barnäktenskap. Det påståendet är ren och skär osanning!

Sanningen är den att lagstiftningen om barnäktenskap förändrades senast 2014 under den borgerliga regeringen. Vänsterpartiet föreslog då, när frågan behandlades i riksdagen, ett totalförbud, men ALLA andra partier – inklusive KD – ville ha ett undantag. Det handlade om att andra europeiskaländer har en lägre åldersgräns som varierar från land till land.

Nu har den nuvarande regeringen tillsatt en utredning med syfte att täppa till den luckan, precis som Vänsterpartiet föreslog 2014 men som KD röstade nej till.

KD vill i den här frågan sparka in öppna dörrar i syfte att plocka politiska poäng. Ni kunde ha röstat med oss i Vänsterpartiet 2014 då ni var med och införde den nuvarande lagstiftningen. Det är bra att ni håller med Vänsterpartiet nu men det är lågt av KD att sprida osanningar.

Om man hade lyssnat på Vänsterpartiet 2014 så hade vi idag haft en lagstiftning utan undantag.

Tony Rosendahl
Gruppledare för Vänsterpartiet Katrineholm

Habiliteringsersättning

Har skickat in en fråga till nästa kommunfullmäktige om hur habiliteringsersättningen ser ut i Katrineholm och om man har sökt statsbidrag för att kunna höja den.

Fråga till Vård och Omsorgsnämndens ordförande

Habiliteringsersättningen

Vänsterpartiet och regeringen har kommit överens om att 350 miljoner kronor ska skjutas till kommunernas arbete med att öka motivationen att delta i daglig verksamhet och uppmuntra fler kommuner att införa habiliteringsersättning. Regeringen kommer också att besluta om ett tilläggsdirektiv till LSS-utredningen för att se över habiliteringsersättningen och behovet av eventuell lagstiftning på området. Förslaget var en del av en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet inför budgetpropositionen för 2018. I Västerås höjdes ersättningen från 46kr till 92kr per dag för den som jobbar minst 5 timmar och för halvdag från 32 till 64kr. Ersättning kommer att betalas ut under semesterstängningen också. Det blir cirka 1800kr i månaden mot tidigare 900kr för den som har Dagligverksamhet 5 dagar i veckan och jobbar minst 5 timmar om dagen.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga Vård och Omsorgsnämndens ordförande.

Hur många personer får habiliteringsersättning i Katrineholm idag?

Vilken nivå ligger habiliteringsersättningen på idag i kommunen?

Har man eller kommer man att ansöka om bidrag för att höja ersättningen och i så fall till vilken nivå?

Tony Rosendahl

Gruppledare för Vänsterpartiet 

Katrineholm 6/4 – 2018

Fördubblat tandvårdsbidrag för alla

Foto. Tony Rosendahl
Foto. Tony Rosendahl

Debattartikel publicerad i Katrineholms Kuriren 4/4 – 2018

Fördubblat tandvårdsbidrag för alla 

Vi vet att hundratusentals svenskar inte går till tandläkaren fast de behöver det. De har helt enkelt inte råd. De hoppar över undersökningar och ofta blir problemen mycket värre innan man till slut måste gå till tandläkaren. Så ska det inte vara. Precis som att man kan gå till sjukvården oavsett om man är rik eller fattig så ska man kunna gå till tandläkaren. Det ska inte synas i munnen om man har hög eller låg inkomst.

Från och med april i år fördubblas det allmänna tandvårdsbidraget för alla åldersgrupper. Det betyder att den som är mellan 23 och 29 år eller från 65 år och uppåt får 600 kronor om året. Och tandvårdsbidraget för den som är mellan 30 och 64 år höjs till 300 kronor per år. Det är ett krav Vänsterpartiet har fått igenom i budgetförhandlingarna med regeringen.

Tandvårdsbidraget är en årlig summa pengar till den som använder tandvården och bidraget varierar beroende på hur gammal du är. Pengarna betalas ut till tandläkaren eller tandhygienisten – men du som patient bestämmer själv om pengarna ska användas till att betala för behandlingen. För de yngsta åldersgrupperna är tandvården avgiftsfri, vilket också har varit ett krav från Vänsterpartiet.

Sedan tandvårdsmarknaden avreglerades har priserna stigit kraftigt. De höga kostnaderna för undersökning och behandling gör att de som tjänar minst besöker tandläkaren mer sällan eller tvingas helt avstå från tandläkarbesök.

Vi vill att alla, oavsett inkomst, ska ha råd att ha bra tänder. Fördubblat tandvårdsbidrag är en jämlikhetsreform som inte hade kommit till utan Vänsterpartiet vid förhandlingsbordet men vi låter oss inte nöjas med det. Vänsterpartiet anser att tänderna ska ses som en del av kroppen och vårt mål är att tandvården ska ingå i högkostnadsskyddet.

Lotta Johnsson Fornarve Riksdagsledamot för Vänsterpartiet Sörmland

Lotta Back Gruppledare för Vänsterpartiet Landstinget Sörmland

Tony Rosendahl Gruppledare för Vänsterpartiet Katrineholm

Bostad är en rättighet!

Följande yrkande angående kommunens bostadsförsörjningsprogram lämnade jag in igår på kommunstyrelsens sammanträde. Programmets giltighetstid skulle förlängas men ingen revidering göras. Det fanns brister i programmet som vi påpekade för ett och ett halv år sedan när den antogs. Det yrkande jag lämnade in igår handlar om samma synpunkter som vi hade då.

Yrkande. Bostadsförsörjningsprogram                                                                    KS/2018:148

Rätten till bostad är en grundläggande social rättighet. Kommunens boendeplanering skall utgå från medborgarnas behov och lika värde. Byggnader är genom sin form och livslängd strukturbildande vilket skapar förutsättningar för det rumsliga och sociala samspelet. En bra samhällsplanering skapar livsmiljöer som motverkar utanförskap, segregation och miljöförstöring.

I bostadsförsörjningsprogram trycker man på begreppet attraktiva lägen. En bättre målsättning vore centrala lägen dvs lägen med närhet till arbetsplatser, handel, service och kollektiva kommunikationer.  Centrala lägen är även viktigt för byggnation utanför centralorten.  Vänsterpartiet anser att planeringen av bostäder på landsbygden huvudsakligen bör inriktas mot befintliga tätorter och längs stråk som trafikeras av kollektivtrafik. Där kan kollektivtrafiken säkras och utvecklas. Andra alternativ innebär att planera för ökat bilberoende och ökad miljöbelastning.

Som lokalt mål anges att “Katrineholm ska planeras utifrån sociala, ekologiska och ekonomiska hållbarhetsperspektiv”. Den målsättningen anser Vänsterpartiet saknar betydelse om vi samtidigt medvetet bygger sönder strandnära områden.

Bland lokala mål anges också att “En blandad stad”, dvs blandade boendeformer, ”bidrar till ett mer socialt hållbart samhälle” men även täthet, alltså närhet, anser vi vara en grundförutsättning för att uppnå den hållbara tätorten.

Att även ha blandade funktioner (arbete, bostäder, handel och service) i stadsdelar och i kvarter är avgörande för att skapa den hållbara staden eller tätorten. Detta är särskilt viktig inom Katrineholms centrala delar där flest bostäder behöver byggas. Det är också där som den funktionsblandade staden kan utvecklas och skapa förutsättningar för en levande stad och levande centrum.

Vi yrkar att:

Bostadsförsörjningsprogrammet revideras en gång varje mandatperiod av kommunfullmäktige.

Följande punkter under rubriken strategier för att nå målen läggs till.

  • Kommunens bostadsplanering ska motverka utanförskap och segregation genom att garantera allas rätt till en bostad samt bidra till en ekologisk och ekonomisk hållbar utveckling.
  • Det kommunala fastighetsbolaget är det främsta verktyget kommunen har för att värna rätten till en bra bostad och boendemiljö samt för byggnation av fler hyresrätter.
  • Förtätning med blandade funktioner är en huvudstrategi och grund för att skapa en hållbar stad.
  • Planering av bostäder på landsbygden ska huvudsakligen inriktas mot tätorter och stråk som trafikeras av kollektivtrafik. 

Följande punkter under strategier för att nå målen stryks eller ändras.

Punkt 4 om tomter för villor stryks då det redan omfattas av punkt 1.

Punkt 7 om det kommunala fastighetsbolagets roll stryks där vi har en alternativ skrivning redovisat enligt ovan.

Punkt 5 och 6 slås ihop till en punkt.

Att under avsnittet personer med funktionsnedsättning följande mening införs.
Bedömningen på längre sikt är att det kommer att behövas ett par nya gruppbostäder ändras till:
Bedömningen är att det behövs ett par nya gruppbostäder.

Tony Rosendahl (V)

Katrineholm 28/3 – 2018

Avgiftsfri kollektivtrafik för skolungdomar under sommarlovet

Alla barn- och ungdomar har rätt till ett bra sommarlov, oavsett om föräldrarna har mycket eller lite pengar. Därför satsar vi nu på avgiftsfri kollektivtrafik för skolungdomar på sommarloven. När kompisarna tar bussen för att bada, ska inte den som har föräldrar med lite sämre ekonomi behöva stanna hemma.

Vi i Vänsterpartiet drev frågan i budgetförhandlingarna med regeringen under den gångna hösten och vi fick igenom kravet. Det är en jämlikhetsreform som inte hade kommit till utan Vänsterpartiet.

Pengarna kommer kommunerna till del genom ett statligt bidrag, som kommunen sedan ansöker om. Tanken är att underlätta resandet inom kommunen, men i vissa fall ska det gå att ta sig längre än så och fortsätta vidare inom länet eller regionen. 

Alla skolungdomar som är folkbokförda i kommunen och som ska börja högstadiet eller gymnasiet upp till andra ring, kommer att beröras. Det är nästan 700 000 personer i hela landet.

Många barn och ungdomar i familjer som har svårt att få pengarna att räcka till hela månaden. Klyftorna mellan de som har, och de som inte har, ökar för varje år. Ojämlikheten breder ut sig. Och för alla dem som oroar sig för sin ekonomi, är busskort ofta en utgift för mycket. Det är för dem vi har drivit kravet om avgiftsfri kollektivtrafik, det är deras tur nu.

Välfärd är att vi tar hand om varandra när något går illa, men det är också att bjuda varandra på sådant som gör livet lite ljusare och lättare.

Att ta sig in till stan för att träffa kompisarna, komma i tid till sommarjobbet eller hänga med på helgens bortamatch, ska vara möjligt för alla skolungdomar, inte bara för dem som har föräldrar med en stor plånbok. Så gör vi Sverige till ett land för alla, inte bara för de rikaste.

Tack vare Vänsterpartiets budgetförhandlingar i riksdagen, så kan nu kollektivtrafiksmyndigheten i Sörmland lägga fram ett förslag på bordet om att det under sommarlovet inte heller blir begränsningar på hur många gånger per dag ungdomarna får resa med busskortet i kollektivtrafiken.

Lotta Johnsson Fornarve Riksdagsledamot för Vänsterpartiet Sörmland

Patrik Renfors Distriktsordförande för Vänsterpartiet Sörmland

Tony Rosendahl Gruppledare för Vänsterpartiet Katrineholm

Ätbar park

Vänsterpartiets kommunfullmäktigegrupp har idag lämnat in följande motion om att skapa en ätbar park som redan idag finns i andra städer och som är ett intressant koncept som blandar utbildning och kunskapsinhämtning med fritid, nöje och nytta. Nu när det finns planer på att göra om Sveaparken är det ett ypperligt tillfälle att planera för att kanske avsätta en del av området för en ätbar park eller på någon eller några andra lämpliga platser i Katrineholm.

Motion till Katrineholms kommunfullmäktige

Ge Katrineholmarna en ätbar park

Det finns människor som bor i Katrineholm och sällan får möjlighet att lämna staden. För den som saknar bil finns små möjligheter att komma ut på landet. Det betyder att många barn växer upp utan att se hur vår mat odlas och utan möjlighet att lära sig vilka av våra vilda växter som är ätliga.

Vänsterpartiet anser det värdefullt att alla får tillgång till äkta naturupplevelser. Vi vill ge Katrineholmarna information och inspiration som påminner om att maten är en naturresurs, inte någonting som bara finns på butikshyllorna. Därför vill vi att Katrineholm ska få en ätbar park.

En sådan ätbar park finns redan i Seattle i USA. Där kan människor plocka och äta frukt, bär, grönsaker och nötter. Där har man skapat en park med växter som finns naturligt i regionen, vilket ger en lättskött park som kräver lite underhåll. Även Örebro har beslutat att anlägga en ätbar park. Det är goda exempel som Katrineholm skulle kunna följa. En ätbar park i Katrineholm skulle också bidra till en mer levande och attraktiv stadsmiljö, där möten mellan människor skapas.

En sådan park i Katrineholm skulle till en låg kostnad ge många barn och vuxna i Katrineholm möjlighet att äta ett nyplockat äpple, eller plocka päron, plommon, grönsaker, örter och bär. Parken kan också användas som utomhusklassrum där barn och ungdomar i våra skolor kan få lära sig vilka bär och frukter som är ätbara.

I Katrineholm har vi närhet till vatten och närhet till friluftsområden men vi saknar en ätbar park. En ätbar park kan med fördel anläggas i samband med att man utvecklar till exempel Sveaparken eller på annan lämplig plats i Katrineholm.

Vänsterpartiet yrkar därför

  • att Katrineholms kommun på en lämplig plats eller platser ska anlägga en ätbar park där kommuninvånarna kan plocka frukt, örter, bär och grönsaker.
  • Tony Rosendahl (V)                   Olof Carlsson (V)

    Katrineholm 9/3 – 2018