Försäljningen av brandstationen

Insändare publicerad i Katrineholms Kuriren 3/2-2018

Försäljningen av brandstationen

I en insändare i Katrineholms Kuriren skriver kommundirektören Sari Eriksson och KFAB.s VD Ingmar Eriksson om försäljningen av den nuvarande brandstationen. Där skriver man att priset för verksamhetsfastigheter är reglerad i kommunens ägardirektiv till KFAB och att priset för dessa motsvarar det bokförda värdet. Om man tittar i ägardirektiven kan man dock konstatera att det ingenstans i direktiven nämns att priset för verksamhetsfastigheter motsvarar det bokförda värdet. Ägardirektiven reglerar endast att bolaget inte får bedriva spekulativ verksamhet som avser de fastigheter som tillhandahålls för kommunala verksamheter samt att bolaget ska självt eller genom annan tillhandahålla lokaler för kommunal verksamhet till lägsta möjliga pris.
Från Vänsterpartiets sida är vi kritiska till hur affären har gått till eftersom kommunen förvärvar fastigheten från KFAB endast för att sedan sälja den vidare med vinst. Kommunen/majoriteten har i praktiken plockat ut en extra utdelning från KFAB motsvarande 6,6 miljoner kronor, pengar som Vänsterpartiet anser hade gjort bättre nytta inom KFAB för att stärka bolagets soliditet som alla politiska partier har varit överens om, och som långsiktigt ska uppnå 20%. Det hade varit en renare affär om KFAB fått sälja fastigheten direkt till den tänkta köparen, även om vi i Vänsterpartiet gärna sett att KFAB fått behålla fastigheten för att där i framtiden kunna bygga kommunala hyresrätter.
Vår kritik riktar sig inte på något sätt mot kommunens tjänstemän eller KFAB.s VD som i sina roller har att verkställa de politiskt fattade besluten som majoriteten tar. Vår kritik riktar sig inte heller mot de privata aktörer som vill bygga i Katrineholm. Vi är kritiska till den process som har skett och vi finner det anmärkningsvärt att kommunen och majoriteten ger privata aktörer företräde framför det egna kommunala bostadsbolaget som är kommunens främsta verktyget för att skapa fler hyresrätter och därigenom värna rätten till bättre bostäder och bra boende miljö.

Tony Rosendahl Gruppledare och kommunstyrelseledamot för Vänsterpartiet
Olof Carlsson Fullmäktigeledamot för Vänsterpartiet

Reservation avseende exploateringsavtal

Har skickat in en reservation nu angående ärendet om gamla brandstationen som vi hade på dagordningen på kommunstyrelsen i onsdags.

Reservation Kommunstyrelsen. Exploateringsavtal avseende Abborren
Vänsterpartiet har från början motsatt sig den här affären. Redan i Januari 2017 när förslaget om att förvärva fastigheten från KFAB behandlades i kommunfullmäktige hade vi synpunkter på hur hanteringen av affären sköttes. Från Vänsterpartiets sida ville vi först och främst behålla fastigheten i kommunal regi för att i framtiden kunna bygga hyreslägenheter då fastigheten ligger i ett centralt strategiskt läge. Redan då fick vi information om att det fanns privata aktörer som var intresserade av fastigheten vilket resulterade i att Samhällsbyggnadsförvaltningen kontaktade kommunen för att köpa loss fastigheten från KFAB för att sen sälja den vidare. KFAB fick 5,7 miljoner för försäljningen och kommunen har idag sålt fastigheten vidare för 12,3 miljoner och därmed gjort en vinst på det kommunala fastighetsbolagets bekostnad. Vi kan inte se det här som något annat än en utdelning från KFAB som kommunen har gjort. Från Vänsterpartiets sida är vi starkt kritiska till hur hela affären har skötts.

Jag yrkade avslag på förslaget till beslut.

Då jag inte fick gehör för mitt yrkande reserverar jag mig mot beslutet.

Tony Rosendahl (V)
Katrineholm 24/1 – 2018

Kalkonaffär och valfläsk

Vänsterpartiet röstade nej på onsdagens kommunstyrelsemöte till att köpa ut pizzerian i stadsparken. C och Mp röstade också nej och vi lämnade in en gemensam reservation. Invändningarna kan sammanfattas i följande punkter.

• Beloppet är i praktiken en ersättning som kommunen går in och betalar för näringsidkarens uteblivna vinst vid den försäljning av rörelsen som inte blev av.

• Vi Ifrågasätter huruvida skattepengar ska användas på detta sätt att gynna en enskild näringsidkare.

• Vi hänvisar till kommunallagens likabehandlingsprincip.

• Medel från välfärdsfonden som är avsedda för välfärdsutveckling i kommunen ska inte användas till den här typen av affärer.

• Underlaget till förslag till beslut var både bristfälligt med för lite information och bakgrund samt skickades ut sent till kommunstyrelsens ledamöter.

• Ekonomichefen förklarade också vid detta sammanträde att det är viktigt att vårda resultatet, det vill säga se till att hålla nere kostnaderna i syfte att ha reserver inför kommande år.

Tidpunkten kan man undra över också då det är planerat att den nya restaurangen ska öppna till sommaren 2018, några månader innan valet. Valfläsk någon? Med tanke på alla frågetecken som finns kring affären och tillvägagångsättet så verkar det vara rena rama kalkonaffären.

Reformer för ett mer jämlikt samhälle

Debattartikel publicerad i Katrineholms Kuriren 6/10 – 2017

Vänsterpartiet har i budgetförhandlingarna med regeringen fått igenom jämlikhetsreformer för närmare 12 miljarder kronor nästa år. Vår utgångspunkt har varit hur vi gör livet bättre för vanligt folk. Ett axplock av dessa reformer är en satsning på förlossningsvården, (1 miljard), personalsatsning i sjukvården, (2 miljarder), höjt underhållsstöd (135 miljoner), avgiftsfri kollektivtrafik för skolungdomar under sommarlovet (350 miljoner), höjt studiebidrag med 300 kronor i månaden (550 miljoner) samt skattereduktion för fackföreningsavgift (1,3 miljarder).
I höstbudgeten finns ett fyrtiotal reformer som kommer från Vänsterpartiet och det totala reformutrymmet i budgeten landar på 40 miljarder kronor varav 11,8 miljarder kommer från förslag som Vänsterpartiet drivit.

Att minska de ekonomiska klyftorna i samhället är en prioriterad fråga för Vänsterpartiet. Ett jämlikt samhälle är ett samhälle som mår bättre på alla plan. Medan ensamstående föräldrar kämpar för att få vardagen att gå ihop och pengarna att räcka månaden ut så kan den som är rik fundera på nästa fastighetsköp. Så ojämlik är vårt gemensamma samhälle.
Många politiska partier pratar idag om jämlikhet men pratet måste följas upp av konkreta förslag för att jämna ut de ekonomiska klyftorna i landet. Att sänka löner för ungdomar eller behålla ett skattesystem som gynnar de som tjänar mest skapar inte jämlikt samhälle. Vänsterpartiet arbetar, genom konkreta förslag som förhandlas fram i statsbudgeten, för att skapa ett samhälle för alla, för att minska klyftorna, för jämlikhet.

Tony Rosendahl
Gruppledare för Vänsterpartiet i Katrineholm

Vänsterpartiets förslag om en väg in för kommunens medborgare blir verklighet

Vänsterpartiet motionerade redan 2014 om ett medborgarkontor eller en väg in för kommunens medborgare vid sina kontakter med kommunen. Motionen ansågs dock vara besvarad med hänvisning till en utökad växelfunktion. Vänsterpartiet välkomnar nu att vår motion blir verklighet. Ibland måste goda idéer tydligen få mogna fram i Katrineholm.

Se länkarna  nedan

https://tonyrosendahlvanster.wordpress.com/2014/03/03/en-vag-in-for-kommunens-medborgare/

https://www.kkuriren.se/katrineholm/har-ska-oppnas-for-rad-och-vagledning/

 

Omsorg om Svensk säkerhet

Debattartikel publicerad i Katrineholms Kuriren 16/9 – 2017

Svar till Fredrik Olovsson Riksdagsledamot (S)

Nej, Fredrik Olovsson, det är inte av omsorg om ryska känslor som vi vänder oss emot krigsövningen Aurora. Det är av omsorg om svensk säkerhet.
Att delta och heja på i den snabbt stigande rustnings-, övnings- och spänningsspiralen i vårt närområde minska vår säkerhet.
Självklart ska vi ha ett gott svenskt försvar och självklart måste det öva för att kunna fungera.
Men säkerhetspolitik är också signalpolitik. Ju mer vi tvinnar ihop oss på alla plan med Nato, Nato-länder och Nato-strukturer desto mer kommer vår militära alliansfrihets trovärdighet i fara.
Skarpladdade patriotmissiler made in USA riktade mot land A, vars gränser av en händelse råkar sammanfalla med Rysslands, är en kraftfull signal.
Ett övningsscenario där vi redan innan en fientlig attack har främmande makts trupp på vårt territorium är en gräns som inte borde överskridas.
Någon gång borde regeringens politiska Moon walk få ett slut; man kan inte dag för dag på marken, till sjöss och i luften föra oss allt närmare Nato medan man med munnen förkunnar vår fortsatta militära alliansfrihet.

Stig Henriksson Försvarspolitisk talesperson Vänsterpartiet

Patrik Renfors Distriktsordförande Vänsterpartiet Sörmland

Lotta Johnson Fornarve Riksdagsledamot för Vänsterpartiet Sörmland

Tony Rosendahl Gruppledare Vänsterpartiet Katrineholm